บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจาปี 2561

เมื่อเร็วๆนี้ นางปัทมาวลัย รัตนพล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจาปี 2561 โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประวัติและผลงานสาขา ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อสังคม/ศาสนา /เยาวชน/สตรี /ประเทศชาติ ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ

นางปัทมาวลัย รัตนพล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เราเน้นการใช้ปรัชญาองค์กรประการหนึ่งที่สำคัญของบริษัทไมเนอร์ฯ คือ “บุคลากรคือทรัพยากรที่สาคัญที่สุด” มาใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาสูงสุดแก่องค์กร จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเชื่อว่าการพัฒนาผู้นำและการพัฒนาพนักงานของเราอย่างต่อเนื่องจะทำให้บริษัทฯ มีความเจริญ มั่นคงอย่างถาวร ทั้งนี้เรายังเห็นความสำคัญของเยาวชน โดยเราได้มีการผลักดันสนับสนุนการศึกษาในเด็กและเยาวชนระดับรากหญ้า การพัฒนาทักษะทางเทคนิคสาหรับเยาวชนในโรงเรียน การจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพ และการสร้างผู้นาที่ยั่งยืนสาหรับองค์กรและสังคม แนวทางนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของเราว่าการศึกษาและการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดช่วยให้คนมีศักยภาพสูงสุดได้ ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร พวกเขาสามารถเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลกระทบเชิงบวก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแต่ในบริษัทของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชนและประเทศที่เราดำเนินการอยู่ ในประเทศไทยซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของไมเนอร์ แนวทางนี้ได้ถูกดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

ในโครงการด้านการสนับสนุนเด็กและการพัฒนาเยาวชน ซึ่งสอดคคล้องกับวาระแห่งชาติและโยบายรัฐบาลด้านการรู้หนังสือและการศึกษา เส้นทางสู่ความสำเร็จของไมเนอร์ ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา เน้นย้าให้เห็นถึงวัฒนธรรมการขับเคลื่อนองค์กรของคุณปัทมาวลัย ซึ่งมาจากสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุด คือ บุคลากร จากจุดเริ่มต้นในประเทศไทยเพียง 8 คน ปัจจุบัน ไมเนอร์จ้างบุคลากรจานวนมากกว่า 66,000 คน ใน 64 ประเทศ เพื่อให้บริการลูกค้ามากกว่า 220 ล้านคน ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา พนักงานจำนวนมากได้พัฒนาจากระดับปฏิบัติการขึ้นมาเป็นผู้นาในบริษัทและชุมชนของพวกเขา เพราะเรามีความเชื่อว่า “ไมเนอร์สร้างคน เพื่อให้คนสร้างชาติ”

อนึ่ง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“MINT”) ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากที่มีรีสอร์ทเพียงหนึ่งแห่งที่พัทยาในปี 2521 จนปัจจุบัน MINT กลายเป็นผู้ประกอบธุรกิจพักผ่อนและสันทนาการที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ประกอบด้วยโรงแรมและรีสอร์ทกว่า 161 แห่ง ร้านอาหารกว่า 2,130 สาขา และมีจุดจำหน่ายสินค้ากว่า 429 แห่ง ในประเทศไทย และอีก 64 ประเทศ ครอบคลุมจากทวีปแอฟริกาถึงออสเตรเลีย รวมทั้งอเมริกาใต้และยุโรป

ออกข่าวในนาม : กลุ่มประชาสัมพันธ์ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดเพิ่มเติม : อรรถวดี จิรมณีกุล โทรศัพท์ 02-365-7639
วิศวณีย์ พนมวัน ณ อยุธยา โทรศัพท์ 093-194-6356

Email : Widsawanee Panomwan Na Ayudhya <widsawanee_pa@minor.com>

 

Related contents:

You may also like...