ดาว ส่งเสริมการพัฒนาเด็กไทยสู่ความสำเร็จในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยทักษะการคิดตามแบบ EF

โครงการ “ดาว อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” เป็นความตั้งใจของ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในการให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์ความรู้ EF อย่างมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับบริบทไทยเพื่อให้ทุกคนในสังคมไปปรับใช้ทั้งกับตนเองและการดูแลเด็ก เพื่อสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพและรากฐานการพัฒนาประเทศที่แข็งแกร่ง พร้อมรับยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการประชุมวิชาการ EF Symposium 2017 เรื่อง “สมองเด็กไทย รากฐานทุนมนุษย์เพื่ออนาคตประเทศไทย โดย โครงการ “ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องที่ริเริ่มโดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และ 19 หน่วยงานในจังหวัดระยอง ประกอบไปด้วย ผู้นำชุมชน ครู อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และแกนนำจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2559 เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลเด็กปฐมวัยในจังหวัดระยองด้วยองค์ความรู้ Executive Functions (EF) หรือทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จจากการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์นานาชาติด้านประสาทวิทยา จิตวิทยา และการศึกษา พบว่าการพัฒนาศักยภาพของเด็กให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์โลกยุคใหม่ให้ได้นั้น จำเป็นต้องพัฒนาจากรากฐานความเข้าใจต่อธรรมชาติและการทำงานของสมองเป็นสำคัญ ประเด็นดังกล่าวเป็นหัวข้อที่นักวิชาการได้นำมาเสวนากัน

นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ กล่าวว่า “กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นหนึ่งในผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะ EF ในเด็ก ผ่านการสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ทีมงานคณะยุทธศาสตร์แผนพัฒนาบ้านฉาง สถาบันรักลูก ผู้นำชุมชน ครู อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และแกนนำจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึง “ทีมแกนนำวัคซีนชีวิต” เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ทักษะ EF แบ่งปันประสบการณ์ มีการขยายผลและติดตามอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการนำทักษะความรู้เฉพาะทางและเทคนิคที่แต่ละคนมีนำมาใช้ ล้วนเป็นแรงขับเคลื่อนให้โครงการประสบความสำเร็จ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ กล่าวว่า “การพัฒนา EF ในเด็กนั้นมีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับศาสตร์ด้านประสาทวิทยาเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของสมองระดับสูง โดยเฉพาะการทำงานของสมองส่วนหน้า โดย EF นั้นมีทักษะที่เป็นองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ กลุ่มทักษะพื้นฐาน กลุ่มทักษะปฏิบัติ และกลุ่มทักษะกำกับตนเอง ที่จำแนกออกมาเป็น 9 ทักษะย่อยอีเอฟไม่ใช่ทักษะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง จนก่อให้เกิดเป็นโครงสร้างค่อนข้างถาวรอยู่ในสมอง และทำให้เส้นใยประสาทแตกขยาย จนกลายเป็นวิธีคิดที่เป็นแบบแผนของแต่ละบุคคลไปตลอดชีวิต ซึ่งช่วงอายุที่สำคัญที่สุดของการปูพื้นฐานให้แก่เยาวชนไทยคือ 3-6 ปี และด้วยคุณสมบัติของสมองที่มีความยืดหยุ่น จะทำให้เราสามารถพัฒนาทักษะอีเอฟไปได้จนถึงช่วงผู้ใหญ่ตอนต้น ดังนั้นการเสริมสร้างพื้นฐานที่ดีตั้งแต่แรกเริ่ม จะมีส่วนช่วยสนับสนุนด้านการเรียนรู้ของเยาวชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็น ทำเป็น หล่อหลอมพฤติกรรมให้ดีอย่างรอบด้าน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเร้า และสารเสพติดต่าง ๆ รอบตัว”

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มดาวอาสารวมถึงแกนนำวัคซีนชีวิตในชุมชนยังได้รวมตัวกัน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะอีเอฟร่วมกับเด็กและผู้ปกครองในชุมชนบ้านฉาง กิจกรรมที่คัดสรรมามีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะแบบรอบด้าน อาทิ “กิจกรรมดนตรี อีเอฟ” แบ่งกลุ่มรับผิดชอบเครื่องดนตรีแต่ละประเภท และออกคำสั่งด้วยสัญลักษณ์ เด็ก ๆ จะจดจ่ออยู่กับสัญลักษณ์และควบคุมตัวเองผ่านคำสั่งสนุก ๆ หรือกิจกรรม “ฐานปริศนา ท้าความจำ” และ “ฐานแต่งแต้มปูนปั้น สร้างสรรค์อีเอฟ” เป็นต้น ปัจจุบัน โครงการ “ดาว อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” มีสถานศึกษาเข้าร่วม 65 แห่ง สถานสาธารณสุข 11 แห่ง ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีแกนนำวัคซีนชีวิตแล้วทั้งสิ้น 240 คน ซึ่งได้ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมอีเอฟในชุมชนจังหวัดระยองแล้วกว่า 60 กิจกรรม รวมมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 60,000 คน ซึ่งความร่วมมือนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นว่าการบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสูงจะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในอนาคตที่มีแนวโน้มการแข่งขันสูง ดังนั้นความมุ่งมั่นจดจ่อ และรู้จักผลักดันตนเองไปสู่เป้าหมายชีวิต ด้วยการใช้สติคิดไตร่ตรอง จะทำให้เยาวชนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถประสบความสำเร็จในระยะยาวได้อย่างมีความสุข

เกี่ยวกับ EF
สมองของคนเรานั้นถูกแบ่งตามการทำงานออกเป็น 3 ส่วน หนึ่งในนั้นคือสมองส่วนหน้า ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้มนุษย์รู้จักคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ ยับยั้งชั่งใจ และควบคุมอารมณ์ สมองส่วนนี้ หากได้รับการปลูกฝัง หรือฝึกฝนให้ทำหน้าที่ได้ดีในช่วงอายุ 0-6 ปี ด้วยทักษะที่เรียกว่า Executive Functions หรือ EF ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ควบคุม IQ และ EQ ของมนุษย์อีกขั้นหนึ่ง มีการแบ่งเป็น 3 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะพื้นฐาน กลุ่มทักษะกำกับตนเอง และกลุ่มทักษะปฏิบัติ อันจะสร้างนิสัยให้เด็กและเยาวชนคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับผู้อื่นเป็น และมีความสุขเป็น มีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มีคุณภาพและประสบความสำเร็จในชีวิต

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยเป็นบริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ประกอบไปด้วย กลุ่มบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย รวมถึงกลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ดาว ทั้งนี้ ดาว ประเทศไทย นับเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของดาวในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค และเป็นผู้นำในด้านการนำเข้าเคมีภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่หลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่ใช้สำหรับภาคการเกษตรและครัวเรือน ซึ่งกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายเพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งต่อธุรกิจและสังคม

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ทอแสง ช่วงโชติ / นภัสสร น้อยอ่ำ
บริษัท เฟลชแมน ฮิลลาร์ด ประเทศไทย
โทร. 097-232-7217
อีเมล: thorsaeng.chuangchote@fleishman.com
อีเมล: napassorn.noi-am@fleishman.com
สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
โทร. 038-673315
อีเมล: skrotintakom@dow.com

 

Related contents:

You may also like...