Prince Hotel โครงการเพิ่มมูลค่าให้กับที่พักในญี่ปุ่น

จากข้อมูลขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่ น (JNTO) ระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้ว (ปี พ.ศ. 2557) มีจ านวนถึง 13,410,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 29.4% ซึ่งถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านคนในปีพ.ศ. 2563 และ 30 ล้านคนในปีพ.ศ. 2573 ตามลำดับ นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังได้วางแผนสร้างระบบรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวญี่ปุ่นให้มีความ สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น การวางแผนขึ้นทะเบียนภูเขาไฟฟูจิให้เป็นมรดกโลก การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างรถไฟชินคันเซ็นโฮกุริกุและรถไฟชินคันเซ็นฮอกไกโด เป็นต้น ภายใต้ความร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

โรงแรมปริ๊นโฮเต็ลซึ่งเป็นโรงแรมในเครือเซบุกรุ๊ป ก็มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายภาครัฐ ในการมุ่งเน้นที่จะเปลี่ยนจากการเป็น “ประเทศแห่งการท่องเที่ยว” เพื่อก้าวเข้าสู่ “ประเทศมหาอ านาจแห่งการท่องเที่ยว” ด้วยการสร้างกลุ่มที่พักให้อยู่ในระดับชั้นนำและเป็นแถวหน้าของวงการที่พักในญี่ปุ่น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่น

Related contents:

You may also like...