“พรหมจรรย์” ในทางพุทธศาสนา

0011

เรายังมีความฝังใจกันอยู่อย่างหนึ่งว่า ประพฤติพรหมจรรย์หมายถึงออกบวชเป็นพระ ซึ่งเป็นความเข้าใจถูกเหมือนกัน….แต่แคบ ฆราวาสบางคน คิดว่าชาตินี้ไม่มีทางที่จะบำเพ็ญมงคลข้อนี้ได้ ยิ่งท่านสุภาพสตรี ก็ยิ่งน่ากลุ้ม บ่น ว่าอาภัพอับโชค เอาเลยจริงๆก็มี

ทั้งนี้เป็นเพราะความฝังใจ ตามที่ว่ามาแล้วคือเข้าใจว่าลงได้ประพฤติพรหมจรรย์แล้ว ก็ต้องครองเพศ ต่างจากชาวบ้านโกนผม โกนคิ้ว นุ่งห่มผ้าเหลืองอย่างนี้เท่านั้น

เพื่อความแน่นอนใจ ในคัมภีร์มงคลทีปนี ซึ่งเป็นคัมภีร์อธิบายพระพุทธวจนะเรื่องมงคล 38 โดยตรง ท่านอธิบายไว้ เป็นคำบาลี อย่างนี้ “พรหมจะรยัง นามาะ ทานะ เวยยาวัจจะ ปัญจะสีละ อัปปะมัญญา เมถุนะวิระติ สะทาระสันโตสะ วิริยะ อุโปสะถังคะ อริยมัคคะ สาสะนะวะเสนะ ทะสะวิธัง โหติ” แปลความว่า “ข้อวัตร ที่เรียกว่า พรหมจรรย์นั้น มี 10 อย่าง คือ

  1. ทาน
  2. เวยยาวัจจะ
  3. เบญจศีล
  4. เมตตาอัปปมัญญา
  5. เมถุนวิรัติ
  6. สทารสันโดษ
  7. วิริยะ
  8. อุโบสถ
  9. อริยมรรค
  10. ศาสนา

หมายความว่า ข้อปฏิบัติสิบข้อนี้ แต่ละข้อเรียกว่า “พรหมจรรย์”
พรหมจรรย์ ทั้งสิบนี้ ถ้าแบ่งเป็นชั้น ก็ได้ ๓ ชั้น ต่ำ กลาง สูง และให้สังเกตว่า ทุกชั้น ต้องมีศีล กับธรรม ควบกันไปเสมอ

korea-Lotus Lantern Festival

พรหมจรรย์ ทั้ง 10 นี้ ถ้าแบ่งเป็นชั้นก็ได้ 3 ชั้น ต่ำ กลาง สูง และให้สังเกตว่าทุกชั้นต้องมี “ศีลกับธรรม” ควบกันไปเสมอ ดังต่อไปนี้

ชั้นของพรหมจรรย์

10. ศาสนา  =  ปฏิบัติธรรมทุกข้อในศาสนา

              ชั้นสูง

9.อริมรรค  =  บำเพ็ญมรรค 8 (ไตรสิกขา)

8.อุโบสถ  =  รักษาศีลอุโบสถ

7.วิริยะ  =  ทำความเพียร


ชั้นกลาง

6.เมถุนวิรัติ  =  เว้นเสพเมถุน

5.สทารสันโดษ  =  พอใจแต่ในคู่ครองของตน

4.อัปปมัญญา  =  แผ่เมตตา แก่สัตว์ทั่วไป

ชั้นต้น

3.เบญจศีล  =  รักษาศีลห้า

2.เวยยาวัจจะ  =  ขวนขวายในการทำประโยชน์

1. ทาน  =  การสละทรัพย์ให้คนอื่น

 

ถ้าท่านจะพิจารณารายละเอียดในพรหมจรรย์ 10 ข้อนี้ กรุณานึกไว้เสมอว่า ความมุ่งหมายของการประพฤติพรหมจรรย์คือการตัดโลกีย์ คือให้ตัดเยื่อใยในทุกสิ่งทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของกามารมณ์

และโปรดสังเกตท่านได้วางหลักปฏิบัติไว้สอดคล้องกับความมุ่งหมายดังกล่าวทุกชั้น ซึ่งจะมีการรักษาศีลและการปฏิบัติธรรมควบกันไปเป็นระยะ ๆ

 

Credit : kanlayanatam
Thanks to images from http://www.homeidea.in.th/wp-content/uploads/2014/05/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89.jpg

Related contents:

You may also like...