วาโก้เดินหน้ารณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อผู้หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม

IMG_7593_resize

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้เดินหน้ารณรงค์เพื่อผู้หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านมภายใต้โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม 2557” รณรงค์ต่อเนื่องให้ผู้หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านมเป็นปีที่ 14 พร้อมจัดกิจกรรม “Wacoal Cares Your Breasts. Mammogram Saves Your Life.” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 มอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าวาโก้และรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม ตั้งแต่เดือนกรกฏาคมถึงธันวาคม 2557

Khun Thamarat Chokwatana

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา
กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” ยังคงพร้อมที่เดินหน้ารณรงค์ให้ผู้หญิงไทยห่างไกลจากภัยมะเร็งเต้านมโดยได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมอย่างถูกวิธีด้วยเครื่องแมมโมแกรม ที่ให้ผลการตรวจมะเร็งเต้านมอย่างชัดเจนที่สุด เพราะมะเร็งเต้านมถือว่าเป็นมะเร็งอันดับ 1 ในผู้หญิงไทย อีกทั้งยังพบในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปีมากขึ้นทุกๆปี สำหรับปีนี้วาโก้มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะให้การสนับสนุนการตรวจด้วยเครื่องแมมโมเกรมอีกเช่นทุกปี แต่สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้หญิงไทย คือการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง หมั่นตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนและรับการตรวจด้วยแมมโมแกรมเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม เพราะโรคนี้มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ หากตรวจพบในระยะเริ่มแรกและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงไทย ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม

Dr Teerawut Khuhaprema_Director of Wattanosoth Cancer Hospit

ทางด้าน นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒโนสถ กล่าวว่า เนื่องจากมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ผู้หญิงทุกคนก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นได้ โดยสาเหตุของการเป็นยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน และวิธีการป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือ การตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และการตรวจที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือ การตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรม (Mammogram) และอัลตร้าซาวน์ดเต้านม ทำให้สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จึงสามารถรักษาให้หายได้ง่ายกว่าการตรวจพบมะเร็งเมื่อก้อนใหญ่หรือมีการลุกลาม ดังนั้นการให้ความรู้และการสร้างการรับรู้ ของโครงการนี้มอบให้กับผู้หญิงไทยทั่วประเทศ และสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมแล้วนั้น อยากจะชวนให้ผู้หญิงไทยทุกคน ช่วยกันบอกต่อถึงโครงการนี้แด่เพื่อนผู้หญิงด้วยกัน และช่วยกันดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวเองให้มากยิ่งขึ้น

Dr Weerawut Imsamran_Director at the National Cancer Institu

สำหรับ นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยจากข้อมูลสถิติโรคมะเร็งของประเทศไทย (Cancer in Thailand,๒๐๐๗ – ๒๐๐๙) พบอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งเต้านมมากที่สุดเป็นอันดับ ๑ ในสตรีไทย (๒๖.๔ ต่อประชากรแสนคน) และมีอัตราการเสียชีวิตและอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย 3 จังหวัดที่มีการพบอุบัติการณ์สูงสุดตามลำดับ คือ จังหวัดชลบุรี กรุงเทพมหานคร และระยอง จากข้อมูลทะเบียนมะเร็งของประเทศไทย พบว่ามะเร็งเต้านมเกิดขึ้นได้ ตั้งแต่อายุประมาณ 20 ปีขึ้นไป และอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นตามลำดับ จนมีจุดสูงสุดที่ช่วงอายุ ๕๐–๕๕ ปี

แมมโมแกรมเป็นเครื่องมือที่ทำให้สามารถตรวจพบความผิดปรกติของเต้านม เนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อจากตัวก้อนมะเร็ง ซึ่งมีประสิทธิภาพ ความไวและความแม่นยำในการค้นหามะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ในระยะต้น ทำให้การรักษาได้ผลดีและมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า อย่างไรก็ดี เนื่องมาจากข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ และทรัพยากรด้านต่างๆของประเทศไทย ทำให้ไม่สามารถจัดบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องมือแมมโมแกรมให้กับประชาชนทุกคนได้ ดังนั้นการตรวจคัดกรองด้วยความสมัครใจของประชาชนจึงเป็นวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ในการจัดกิจกรรม ของโครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ด้วยการมอบบัตรเอกซเรย์เต้านมเพื่อสามารถไปนำไปตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม ในสถานพยาบาลต่างๆ นับว่าเป็นประโยชน์ ในการช่วยให้เกิดการตื่นตัวและเพิ่มสัดส่วนของประชาชนในการเข้าสู่ถึงกระบวนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมดังกล่าว นอกเหนือจะเป็นการส่งเสริมการรับรู้และประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับโดยตรงแล้ว ยังคาดหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากภัยมะเร็งเต้านม

สำหรับกิจกรรม “Wacoal Cares Your Breasts. Mammogram Saves Your Life.” รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตรวจสุขภาพเต้านมอย่างสม่ำเสมอ โดยร่วมมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค-กรมการแพทย์ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ ทั้งนี้ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์วาโก้ครบ 8,000 บาทต่อใบเสร็จ วาโก้ขอมอบบัตรตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram and Ultrasound) รับสิทธิ์ตรวจแมมโมแกรม 1 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค เครือโรงพยาบาลกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาสมุย) และโรงพยาบาลสมิติเวช (เฉพาะสาขาศรีนครินทร์และสาขาธนบุรี) รวมสถานพยาบาลชั้นนำที่ให้บริการ 22 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาลวัฒโนสถ (โรงพยาบาลกรุงเทพ), โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง, โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง, โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี, โรงพยาบาลกรุงเทพตราด, โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน, โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่, โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร, โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก, โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์, โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี, โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี, โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง, โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี, โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี และ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏร์ธานี สามารถเข้ารับบริการตรวจด้วยแมมโมแกรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์วาโก้ โทร. 02-689-8515-6

IMG_7501_resize

————————————————–
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์“วาโก้” อรพรรณ พานิชสุข 0-2293-9000 ต่อ 361
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ “วาโก้” 0-2689-8515-6

ขอขอบพระคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน / ไพฑูรย์ แซ่ฮ่อ/ ภาณุวัฒน์ สาสนัส โทรศัพท์ 0-2610-2386 / 2336 / 2316

Related contents:

You may also like...