สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมงานสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน”

รักษ์ป่าน่าน-11
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานสัมมนารักษ์ป่าน่าน และทรงบรรยาย เรื่อง “การสร้างสำนึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” พร้อมทั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดถวาย เพื่อหาแนวทางและกำหนดยุทธศาสตร์ในการรักษาและฟื้นฟูผืนป่าในจังหวัดน่าน ดำเนินการโดยสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพฯ กองทัพบก และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนการดำเนินงานโดยธนาคารกสิกรไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ เครือข่ายแห่งจุฬาฯ จ.น่าน

Related contents:

You may also like...