นิทรรศการภาพจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “86 พรรษา มหาราชา”

page 2

“86 พรรษา มหาราชา”เป็นการแสดงงานนิทรรศการภาพจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยฝีมือของ ศิลปินคลับหน้าพระลาน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมมาโดยตลอดระยะเวลา 66ปี พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่น เสียสละ เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติ มีความมั่นคง อยู่ดีกินดี ซึ่งนับเป็นพระราชภาระอันยิ่งใหญ่ และด้วยน้ำพระราชหฤทัย ที่ทรงต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพสกนิกรชาวไทย จึงทำให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกมากมายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มศิลปินคลับหน้าพระลานภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นพสกนิกรชาวไทยใต้ร่มพระบารมี โดยศิลปินทั้งหมดได้ถ่ายทอดความคิด อารมณ์และความรู้สึก ออกมาเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ที่งดงามในเทคนิคเฉพาะตัวของศิลปินแต่ละท่านที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ขอเชิญเข้าชมงานนิทรรศการศิลปะชุด “86 พรรษา มหาราชา” ผลงานของศิลปินคลับหน้าพระลาน ระหว่าง วันที่ 1-30 พฤศจิกายน ศกนี้ ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ บริเวณลานนิทรรศการ ชั้น 3 ของโรงแรมฯ รายได้จากการจำหน่ายภาพบางส่วนสมทบทุน สมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

page

คุณนิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม(แบบร่วมสมัย)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานใน วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณลานนิทรรศการ ชั้น 3 ของโรงแรมฯ

ณิชยา ชัยวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ณัฐมณญ์ ธรรมธาดา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
สมเกียรติ อินทร์สวา เจ้าหน้าที่ประสานงานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2653 9000 ต่อ 5020-1

Related contents:

You may also like...