วันชื่นคืนสุข กฎหมายสมรสคู่รักเพศเดียวกัน

queen-elizabeth-to-approve-of-gay-marriage-for-all-of-uk-england

กฎหมาย “Gay Marriage Bill” ที่อนุญาตให้เพศเดียวกันแต่งงานกัน ได้กลายเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการในอังกฤษแล้ววันนี้(23 ก.ค. 2556) เมื่อสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรทรงลงพระปรมาภิไธยโดยกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ได้หลังจากซัมเมอร์หน้าเป็นต้นไป และนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างของชาติที่ “พัฒนาแล้ว”

ในประเทศไทยที่ดำรงไว้ซึ่งเอกราชไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร ซึ่งยังคงดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีว่าชาติไทยเป็นเจ้าแห่งกษัตริย์ทั่วโลก ปัจจุบันมีคู่ชีวิตเพศเดียวกันจำนวนมากที่ใช้ชีวิตร่วมกันดั่งครอบครัวคู่รักชายหญิงทั่วไป แต่สถานภาพของคู่ชีวิตดังกล่าวกลับไม่มีกฎหมายรับรองไว้ ทำให้บุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทั้งในเรื่องสิทธิและหน้าที่ที่จะพึงมีพึงได้ซึ่งขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน(มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๐ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและตามหลักการในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน) การปฏิเสธไม่ยอมรับให้คู่รักเพศเดียวกันสมรส อาจถูกมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันเพราะความแตกต่างทางเพศหรือการเลือกปฏิบัติโดยเหตุผลเรื่องเพศ

FILESBRITAINROYALTY095819--300x300lon125-1219_2005_133136_high

รักร่วมเพศ(อังกฤษ:homosexuality)หมายถึงพฤติกรรมทางเพศหรือความสนใจของคนในเพศเดียวกันหรือรสนิยมทางเพศ ในเรื่องรสนิยมทางเพศหมายถึง “มีเพศสัมพันธ์หรือความรักในทางโรแมนติกพิเศษกับบุคคลในเพศเดียวกัน” และยังหมายถึง “ความรู้สึกส่วนตัวและการแสดงออกทางสังคมโดยยึดจากความชอบ พฤติกรรมที่พวกเขาแสดงออกและการเป็นสมาชิกในกลุ่มสังคมเดียวกันของพวกเขา” สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมรักเพศเดียวกันยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ ซึ่งจากการศึกษาพี่น้องฝาแฝดที่เป็นเกย์ทั้งคู่ โดย Dean Halmer นักพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล แห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติ รัฐแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา พบว่าอาจจะเกิดจากพันธุกรรมที่โครโมโซม ตำแหน่ง Xq28 อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์เองก็ยังถกเถียงเกี่ยวกับยีนตัวนี้อยู่เช่นกัน ซึ่งงานวิจัยใหม่นั้นพบว่าผลที่ออกมาขัดแย้งกับผลการศึกษาเดิมและไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน

มุมมองทางสังคมกฎหมายสำหรับการสมรสของคนเพศเดียวกันนั้น กฎหมายดังกล่าวจะนำมาซึ่งการที่คู่สมรสจะได้รับการยอมรับจากครอบครัว สังคม ถึงแม้ในปัจจุบันคู่รักเพศเดียวกันจะอยู่ด้วยกันได้อยู่แล้วเนื่องจากสังคม ไทยมีประเพณีการแต่งงานตามวัฒนธรรมไทยโดยไม่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสมรส หรือที่เรียกว่าการสมรสโดยไม่จดทะเบียน แต่สังคมก็ยังมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคง ถ้ามีกฎหมายมารับรองให้บุคคลเพศเดียวกันสมรสกันได้ น่าจะทำให้ความสัมพันธ์นี้มั่นคงกว่าที่เป็นอยู่

130513-gay-marriage-minnesota-553p.photoblog600

คู่รักเพศเดียวกันมีในสังคมมนุษย์มาตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์แรกๆ รูปแบบบางอย่างเกี่ยวกับการดึงดูดทางเพศและความต้องการทางเพศระหว่างผู้ชายด้วยกันฝั่งแน่นมานาน ถือเป็นการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของบรรทัดฐานสังคมและมีการกล่าวถึงมากที่เกี่ยวกับกรีกโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ(อย่างเช่นการร่วมเพศทางทวารหนักในบางวัฒนธรรมหรือการทำออรัลเซ็กซ์กับผู้อื่น) ในบางวัฒนธรรมอย่างศาสนาเอบราฮัมมีกฎหมายออกมาโดยถือว่าการร่วมเพศทางทวารหนักเป็นการละเมิดต่อกฎสวรรค์หรือเป็น “อาชญากรรมฝืนธรรมชาติ” ที่ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างรุนแรง อย่างเช่นการประหารชีวิตโดยมากใช้ไฟเผา(เพื่อเป็นการกระทำชำระบาป) การร่วมเพศทางทวารหนักระหว่างผู้ชายด้วยกันเกิดขึ้นก่อนยุคความเชื่อชาวคริสเตียนจะรุ่งเรืองโดยมากมักอ้างถึงในกรีกโบราณว่าเป็น “อธรรมชาติ”

ทัศนคติทางด้านสังคมเกี่ยวกับความสัมพันธ์เพศเดียวกันแตกต่างกันไปทั้งสถานที่และเวลา มีตั้งแต่ความคาดหวังของผู้ชายที่จะต่อต้านความสัมพันธ์เพศเดียวกันถึงการรวมตัวอย่างไม่ตั้งใจผ่านการยอมรับของสังคมถึงการเห็นที่การปฏิบัติในฐานะคนบาป ความอดกลั้นการบังคับใช้ทางกฎหมายและวิธีการตัดสินทางกฎหมาย และการห้ามปรามที่อาจมีโทษถึงตาย หลายชาติส่วนใหญ่ไม่กีดกันการอยู่ร่วมกันของคน อำนาจศาลในบางแห่งให้ความสำคัญของสิทธิเท่าเทียมกัน การปกป้องและสิทธิของโครงสร้างครอบครัวเพศเดียวกัน รวมถึงการแต่งงานด้วยกัน ในบางชาติควบคุมออกจากคนรักต่างเพศ ในบางที่ออกห้ามกิจกรรมรักร่วมเพศและถือว่าผิดกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนมีโทษถึงตายในบางที่ที่เป็นมุสลิม เช่น อิหร่านและบางส่วนของไนจีเรีย

Gay Marriage Minnesota

สำหรับประเทศไทยบ้านเรา มุมมองในแง่กฎหมายนั้น ข้อจำกัดของกฎหมายไทยในกฎหมายลักษณะครอบครัว บรรพ5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในมาตรา 1448 ที่กำหนดไว้ว่าการสมรสจะทำได้ก็ต่อเมื่อ “ชายและหญิง” อายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ , มาตรา 1457 กำหนดว่าการสมรสตามกฎหมายจะมีได้เฉพาะเมื่อได้จดทะเบียนแล้วเท่านั้น แล มาตรา 1458 การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อ “ชายหญิง” ยินยอมเป็นสามีภรรยากันและต้องแสดงการยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ และมาตรา152 เรื่องต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนด ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ทำให้คู่สมรสตามกฎหมายไทยปัจจุบันต้องเป็นคู่สมรสชายหญิงเท่านั้น ฉะนั้นมาตราต่างๆในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เป็นอุปสรรคต่อการสมรสของคู่สมรสเพศเดียวกันจะต้องได้รับการแก้ไขด้วยพระราชบัญญัติการจด ทะเบียนคู่ชีวิตที่จะออกมาใหม่ด้วย มุมมองของความหลากหลายทางเพศนั้นไม่ใช่แค่คนรักเพศเดียวกันที่จะสามารถสมรสกันได้เมื่อพระราชบัญญัติดังกล่าวออกบังคับใช้ แต่ยังมีเรื่องคนข้ามเพศหรือบุคคลที่ได้รับการแปลงเพศแล้ว ดังนั้นการจะแก้ไขกฎหมายทางเพศต้องเริ่มจากการแก้ไขสถานะทางเพศของบุคคลที่แปลงเพศแล้ว ควบคู่ไปกับกฎหมายการสมรสของคนเพศเดียวกันด้วย

ประเทศทางตะวันตกหลายประเทศเช่น ประเทศเดนมาร์ค ฝรั่งเศส เยอรมันใช้กฎหมายรับรองการใช้ชีวิตคู่ ประเทศแคนาดา เบลเยียม สเปน แอฟริกาใต้ นอร์เวย์ สวีเดน โปรตุเกส ไอร์แลนด์ อาร์เจนติน่ามีการแก้กฎหมายแพ่งพาณิชย์ลักษณะครอบครัว เพื่อให้มีการจดทะเบียนสมรสระหว่างคู่รักเพศเดียวกันได้ จะเห็นได้ว่าทั่วโลกได้ให้การยอมรับมากขึ้นสำหรับการจดทะเบียนสมรสของคู่รักเพศเดียวกัน แต่ในเอเชียยังไม่มีประเทศใดให้การยอมรับกฎหมายลักษณะนี้

Story : Porsche Kittisak k
Reference : Same-sex marriage in the United Kingdom // รักร่วมเพศ // Gay Marriage UK: Country Passes Same Sex Marriage Bill, America Falls Behind // สำนักกฏหมายชนินาฎ แอนด์ ลีดส์
Thanks to image from : http://msnbcmedia.msn.com/j/MSNBC/Components/Photo/_new/130513-gay-marriage-minnesota-553p.photoblog600.jpg

http://images.publicradio.org/content/2013/05/09/20130509_marriage-capitol3_33.jpg

http://www.nowtheendbegins.com/blog/wp-content/uploads/queen-elizabeth-to-approve-of-gay-marriage-for-all-of-uk-england.jpg

http://metronews.ca/news/world/740384/queen-elizabeth-grants-royal-approval-to-gay-marriage-in-britain/

 
http://www.nypost.com/p/news/international/queen_elizabeth_gives_royal_stamp_t7cJr1uRUAnn1viYTskahO

Related contents:

You may also like...