เปิดโครงการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) มุ่งสร้างประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ

Bangkok Airways ERP project kicks off_re

สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ นำโดยคุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ณ ห้องประชุมชั้น 18 ของสำนักงานใหญ่ โดยมีวิทยากรรับเชิญจากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการรวมถึงผู้บริหารระดับสูง อาทิเช่น คุณเกษม อาคเนย์สุวรรณ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน (ที่ 1 จากซ้าย), ม.ล. นันทิกา วรวรรณ รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย), คุณวิโรจน์ สติธโรปกรณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบัญชี (ที่ 3 จากซ้าย), คุณอาริญา ปราสาททองโอสถ รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย (ที่ 2 จากขวา), คุณปิง ณ ถลาง ที่ปรึกษาด้านวางแผนกลยุทธ์ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 150 คน

ระบบจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงการทำงานของระบบงานต่าง ๆ ของบริษัทให้เข้าด้วยกันโดยสมบูรณ์ เพื่อสร้างให้เกิดฐานข้อมูลเดียวกันทั้งองค์กรในรูปแบบ On-line และ Real-Time โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP ซึ่งจะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรขององค์กร เช่น ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนอุปกรณ์พื้นฐานและการดูแลรักษา นอกจากนี้ ระบบ ERP จะช่วยสนับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ของผู้บริหาร อีกทั้งยังสามารถรองรับการขยายงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตของ บริษัท ฯ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

************************************************************************************************************************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
โทร. 02 265 8708, 02 265 5686, 02 265 5672
โทรสาร 02 265 5665
Email: media@bangkokair.com

Related contents:

You may also like...