มีอยู่ ดับไป

บัวจะงามถ้ามีน้ำคอยเลี้ยง
เมื่อร่วงจากดอกก็หมายความว่าอายุไขของดอกบัวสิ้นแล้ว
คนก็เหมือนบัว บัวที่แห้งตายไม่เหลือความหมายให้ชวนมอง
บัวยังมีฝัก ในฝักยังมีเม็ด ที่จะยังประโยชน์ได้ต่อไปแม้ไม่มีกลีบ
ฉันใดก็ฉันนั้น “มนุษย์แม้จะล่วงโรยไปตามกาล แต่สิ่งที่จะยังผลต่อไปคือความดี”

Related contents:

You may also like...