30 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านศิลปะแก่นักศึกษาและผู้สนใจ ตลอดจนเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิจิตรศิลป์ ในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมฉลองวาระการก่อตั้งคณะวิจิตรศิลป์ครบรอบ 30 ปี ในปี พ.ศ. 2555 อีกด้วย
ผลงานที่นำมาจัดแสดงประกอบด้วยผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และคณาจารย์อาวุโส คณtวิจิตรศิลป์ ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม การออกแบบ ภาพถ่าย และผลงานการศึกษาค้นคว้า วิจัย และอื่นๆ อีกจำนวนมาก และในระหว่างการจัดแสดงนิทรรศการ “ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

Review :- Editor of artbangkok.com

Related contents:

You may also like...