Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: สินค้าอุตสาหกรรม - ยานยนต์

ข้อมูลองค์กร: 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บรรลุพันธกิจสำคัญ โดยเป็นบริษัทแกนนำของเครือข่ายโตโยต้าทั่วโลก และเป็นบริษัทรถยนต์ที่ได้รับการยอมรับและยกย่องมากที่สุดของผู้ผลิตยานยนต์ ในประเทศไทย บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ด้วยการผลิตสินค้าและเสนอบริการที่บรรลุมาตรฐานระดับสากลอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ด้วยกำลังการผลิตที่มากกว่า 550,000 คันต่อปี ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในประเทศ และผู้นำในเวทีระดับโลก 

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: 186/1 หมู่ 1 ถ.ทางรถไฟเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์: 0-2386-1000
เว็บไซต์: http://www.toyota.co.th
ติดต่อฝ่าย CSR: ฝ่ายงานโตโยต้าเพื่อสังคม
โทร. 0-2386-1000
โทรสาร 0-2386-1891, 386-1893 


 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รับผิดชอบต่อสังคมหลายด้าน อาทิ ด้านศิลปวัฒนธรรม การศึกษา และมุ่งกลยุทธ์ซีเอสอาร์เพื่อสิ่งแวดล้อมเต็มรูปแบบผ่านกิจกรรมและแคมเปญรวมถึง การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และได้นำวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision 2010) และ Toyota Earth Charter จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายการดำเนินการด้าน สิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้นและยาวของบริษัท อาทิเช่น การเลือกใช้วัตถุดิบและสารเคมีต่างๆ ในการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยมีข้อกำหนดในการใช้ที่เป็นรูปธรรม

 

 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 
1.

โครงการอบรม “อยุธยาศึกษา : ตลาดวิชาสำหรับครู-อาจารย์”

 

มูลนิธิโตโยต้าฯ ส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ จัดอบรม “อยุธยาศึกษา : ตลาดวิชาสำหรับครู-อาจารย์” ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2552 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมมือกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดการอบรม “อยุธยาศึกษา” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 นับจากปี พ.ศ.2548 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ครู - อาจารย์ ได้เข้าร่วมศึกษา และตระหนักถึงความสำคัญของ “อยุธยาศึกษา”  มากยิ่งขึ้น พร้อมกระตุ้น และสนับสนุนความก้าวหน้าขององค์ความรู้เกี่ยวกับ “อยุธยาศึกษา” อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาในสถาบันการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้เกิดการสร้างทัศนคติของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ บนความหลากหลายทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 80 คน

 

http://www.toyota.co.th/th/social_con/news_detail.asp?news_id=33

ด้านสิ่งแวดล้อม 
1.

 โครงการ “ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา”

 

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราจัดตั้งขึ้นโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมมือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในปี 2549 โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องภาวะโลกร้อน รวมถึงการปลุกจิตสำนึกของเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโตโยต้า และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนำผู้ชนะเลิศโครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ปีที่ 4 ท่องญี่ปุ่น เพื่อทัศนศึกษาและอมรมด้านสิ่งแวดล้อมที่สถาบันสิ่งแวดล้อมโตโยต้าชิราคาวาโก ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีการคัดเลือกโครงการดีเด่น 3 อันดับ เพื่อนำคณะเยาวชน ครูและตัวแทนจากเทศบาล จำนวน 24 คน เข้าเยี่ยมชมและอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการในอนาคต ณ สถาบันสิ่งแวดล้อมโตโยต้าชิราคาวาโก ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 5 – 11 เมษายน 2552

 

http://www.toyota.co.th/th/social_con/news_detail.asp?news_id=34

 

http://www.toyota-sgw.net/news/Default.aspx?ArticleID=105

 

http://www.manager.co.th/Motoring/ViewNews.aspx?NewsID=9510000059005

 

http://www.manager.co.th/Motoring/ViewNews.aspx?NewsID=9500000105629

 
2.

โครงการ "แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศวิทยา (Biotope)"

  โตโยต้า เปิดแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศวิทยา (Biotope) สานต่อการพัฒนาระบบนิเวศรอบโรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ โตโยต้าเปิดแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศวิทยา (Biotope) สานต่อการพัฒนาระบบนิเวศรอบโรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์  มุ่งสู่การอยู่คู่กับธรรมชาติและชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งโรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ได้มีการปรับสภาพพื้นที่ที่ติดกับป่านิเวศ (Eco-Forest) เพื่อให้พื้นที่บริเวณด้านหน้าของโรงงาน มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ณ โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศวิทยา (Biotope) เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการป่านิเวศในโรงงาน โดยแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศวิทยานี้ เป็นการสร้างระบบนิเวศธรรมชาติให้เกิดในพื้นที่บริเวณโรงงานผลิตรถยนต์ของโตโยต้า บ้านโพธิ์ โดยเมื่อต้นไม้ที่ได้ทำการปลูกขึ้นมีการเติบโตเต็มที่ตามธรรมชาติ จะส่งผลให้พื้นที่แห่งนี้มีสภาพที่เหมาะสมกับการเป็นบ้านของพืช สัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่เคยอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบโรงงาน ดังเช่นสภาพป่าตามธรรมชาติจริง ๆ
  http://www.toyota.co.th/th/social_con/news_detail.asp?news_id=32
 
3. โครงการ “โรงงานบ้านโพธิ์” โรงงานแห่งความสมบูรณ์แบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
 

โตโยต้า เปิดโรงงานประกอบรถยนต์แห่งที่ 3 โรงงานบ้านโพธิ์ โรงงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (Ecological Factory) ที่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยเริ่มเปิดสายการผลิตเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2550 โรงงานบ้านโพธิ์นั้นกล่าวได้ว่าเป็นแม่แบบของโรงงานที่มีเทคโนโลยีที่ทัน สมัยในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งของโลก และเป็นโรงงานที่แสดงความก้าวหน้าล่าสุดในด้านต่างๆ ที่นำมาใช้ให้เกิดความปลอดภัยและปกป้องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตอย่างสูงสุดอีกด้วย โรงงานบ้านโพธิ์เป็นโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการมลภาวะ อีกทั้งยังมีความสามารถด้านการแข่งขันในระดับโลก และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในชุมชนและสังคมไทย

  http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=A418083EC4355428A3AB20B3222E8E35&sec=all&query=c2Vydm8gbW90b3I
 
4.

โครงการ “วิจัย และพัฒนาน้ำมันดีเซลเทคโนโลยีใหม่ Bio-Hydrogenated Diesel”

 

จากจุดเริ่มต้นความร่วมมือครั้ง แรกในปี 2549 เพื่อร่วมวิจัยพันธ์ "สบู่ดำ" นำไปผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ปี 2551 ความร่วมมือโครงการที่ 2 จึงได้เริ่มต้นขึ้นโดย โตโยต้า ร่วมมือกับ ปตท. เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนาน้ำมันดีเซลเทคโนโลยีใหม่ Bio-Hydrogenated Diesel เป็นรายแรกของประเทศ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเชื้อเพลิงชีวภาพ พลังแห่งอนาคต ด้วยคุณสมบัติเทียบเท่าน้ำมันดีเซล ประหยัด ลดมลภาวะ ลดภาระประเทศและประชาชน น้ำมันดีเซลเทคโนโลยีใหม่ Bio-Hydrogenated Diesel มีโครงสร้างเช่นเดียวกับน้ำมันดีเซล แต่มีคุณภาพที่สูงกว่า ด้วยค่าซีเทนที่สูงกว่า 80 ช่วยให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่าย เผาไหม้สมบูรณ์กว่า ทั้งยังปราศจากกำมะถัน ส่งผลให้ค่ามลพิษไอเสียน้อยกว่าเชื้อเพลิงเดิม

 

http://www.naewna.com/news.asp?ID=119353

 

http://www.newswit.com/news/2008-05-30/0749-bio-hydrogenated-diesel

 
5.

การสัมมนาเชิงวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง “หยุดหมอกควันและไฟป่า หยุดเวลาโลกร้อน

  ” ภายใต้โครงการ “โตโยต้า...เพื่อสิ่งแวดล้อม”
 

โตโยต้า ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดการสัมมนาเชิงวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง “หยุดหมอกควันและไฟป่า หยุดเวลาโลกร้อน” ภายใต้โครงการ “โตโยต้า...เพื่อสิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เนื่องมาจากปัญหามลภาวะทางอากาศที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวกลายเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรณรงค์ให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหา เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูและปกป้องสิ่งแวดล้อมจากปัญหามลภาวะต่างๆ อย่างยั่งยืนต่อไป โตโยต้าได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในทุก ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละท้องที่ได้มาร่วมแบ่งปันข้อมูลและร่วม กันหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อันจะกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวถึงปัญหาโลกร้อน

 

http://www.siamturakij.com/pda/display_news.php?news_id=12090

 
6.

โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

 

โตโยต้าสนับสนุนเงินทุนแก่มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นระยะเวลา 3 ปี (2551-2554) โดยเมื่อเดือนเมษายน 2551 ได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการมูลค่า 15,557,000 บาท เพื่อใช้ในการก่อตั้งและพัฒนา “ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับ นานาชาติ เป็นประโยชน์แก่สังคมโลกและมวลมนุษย์ ในพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติค่ายพระรามหก ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน ป่าชายหาด และป่านก รวมทั้งระบบนิเวศในพื้นที่ นอกจากนี้ยังให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในอุทยานฯ อาทิ นิทรรศการ และการสาธิตโครงการตามพระราชดำริ การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน

 

http://www.matichon.co.th/prachachat/news_title.php?id=2956

 ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   

http://www.thannews.th.com/detialnews.php?id=R5521561&issue=2156

 

http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=690ABA9355F6E797E2CE30F3B2058927&sec=&query=tdHHw7Y

 

 Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved