Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >  บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: สินค้าอุปโภคบริโภค - แฟชั่น

ข้อมูลองค์กร: 
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) (“PRANDA”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 ในนามของบริษัท แพรนด้า ดีไซน์ จำกัด ต่อมาได้จัดตั้ง บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2527 และได้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2533 ซึ่งได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2537 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องประดับอัญมณีเป็นหลัก ปัจจุบันเป็นผู้นำด้านการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีของไทย ซึ่งมีการกระจายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคที่สำคัญของโลก อันได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย 

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์: 0-2393-8428, 0-2393-8779, 0-2361-3311
โทรสาร: 0-2398-2143, 0-2399-4874, 0-2361-3088
เว็บไซต์: www.pranda.com
ติดต่อฝ่าย CSR: ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร.  02-361-3311 

เมื่อครั้งที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ กว่า 25 ปีที่ผ่านมา ปณิธานของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ ไม่ใช่แค่เพียงดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเครื่องประดับเท่านั้น แต่ยังเป็นการขยายโอกาสในการนำความเชื่อเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและสิ่ง แวดล้อมมาสู่การปฏิบัติจริง ด้วยการเติบโตจากธุรกิจค้าขายเครื่องประดับเล็กๆ แล้วค่อยๆ พัฒนาเป็นบริษัทผู้ผลิตระดับกลาง และในที่สุดกลายเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แพรนด้า จิวเวลรี่ จึงมีโอกาสสร้างสิ่งที่อยู่ในอุดมคติให้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพนักงาน ขณะเดียวกันยังเข้าใจดีว่านอกเหนือจากภาระหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น ยังมีพันธะต่อภาระหน้าที่อื่นๆ ต่อผู้คนที่อยู่รอบๆ โรงงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ต่อลูกค้า ผู้จัดส่ง และพนักงาน ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าล้วนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจทั้งสิ้น 

 

ด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา
1. โครงการ ทวิภาคี
  ด้วย ตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นปัจจัยให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่การพึ่งพาตนเอง เป็นที่พึ่งให้แก่ครอบครัวและก้าวพ้นจากความยากจนได้ในระยะยาว ในแต่ละปีบริษัทฯ จึงได้จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรส่วนใหญ่เพื่อสนับสนุนการศึกษา โดยร่วมกับกาญจนภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง และวิทยาลัยศิลปกรรมกรุงเทพฯ จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในระบบ ”ทวิภาคี” และร่วมกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพแก่กลุ่มเด็กด้อยโอกาส เพื่อการศึกษาต่อในระบบทวิภาคีระดับปวช. และปวส. สาขาเครื่องประดับอัญมณี โดยทางบริษัทฯ ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8
  http://www.pranda.com/www/social_response.aspx

 ด้านผู้พิการ

1. โครงการนำร่อง “การจัดการศึกษาวิชาชีพด้านเครื่องประดับอัญมณีสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน”
  พนักงาน กลุ่มผู้พิการทางการได้ยินตามโครงการนำร่อง“การจัดการศึกษาวิชาชีพด้าน เครื่องประดับอัญมณีสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน” บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจาก โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมในฐานะศิษย์เก่าเข้าร่วมเป็นวิทยากรสาธิตวิธี การเรียนการสอนและขั้นตอนการทำงานในสาขาอัญมณีและเครื่องประดับในงาน “นวัตกรรมการศึกษา – การสอนแบบสองภาษาสำหรับเด็กหูหนวกตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ” พร้อมกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนรุ่นน้องระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2552  ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม  โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่สนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพด้านเครื่องประดับอัญมณีให้แก่ผู้พิการ ทางการได้ยิน (หูตึง– หูหนวก) ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสำหรับประกอบอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวได้ ตลอดจนเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพด้านเครื่องประดับ สำหรับพัฒนาผู้พิการทางการได้ยินให้มีคุณวุฒิวิชาชีพ  เช่นเดียวกับการศึกษาระบบทวิภาคี  ซึ่งทางบมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ได้ร่วมกับกาญจนาภิเษก วิทยาลัยช่างทองหลวง ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพแก่กลุ่มเด็กผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยศึกษาทั้งด้านภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 9 แล้ว
  http://www.thailca.com/csrclub
  http://www.ryt9.com/s/prg/622623
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=62472
 

http://122.155.0.114/enough2/web/ProductView.aspx?pid=215


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved