Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >  บริษัท เมอร์ค จำกัด

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: สินค้าอุปโภคบริโภค - ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

ข้อมูลองค์กร: 
บริษัท เมอร์ค จำกัด ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท เมอร์ค เคจีเอเอ ประเทศเยอรมนี และกลุ่ม บี กริม (ประเทศไทย) ถือเป็นการขยายกิจการของกลุ่มบริษัท เมอร์ค ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำเรื่องการค้นคว้าทางเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ของเยอรมนี บริษัท เมอร์ค ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจทางการค้าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ของบริษัท เมอร์ค เคจีเอเอและกลุ่มบริษัทในเครือ ซึ่งตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง บริษัทมีผลประกอบการที่ดีแสดงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันนี้ถือได้ว่า เมอร์ค เป็นบริษัทชั้นนำผู้นำเข้าเวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย 

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: ชั้น 19 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์ 622 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2667-8000
โทรสาร: 0-2667-8399
เว็บไซต์: http://www.merck.co.th
ติดต่อฝ่าย CSR: สุวรรณา (อรรถพันธุ์) สมใจวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม 

ปรัชญาในการทำธุรกิจของบริษัท เมอร์ค จำกัด มีรากฐานมาจาก “ความเอาใจใส่” เมอร์ค เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการประสบความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาวนั้นต้องให้ความ ห่วงใยเอาใจใส่ผู้ที่มีบทบาทสำคัญ อันได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคมที่อยู่อาศัย ในฐานะที่เป็นบริษัทข้ามชาติที่มาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เมอร์ค จึงริเริ่มความร่วมมือระหว่างองค์การแคร์ประเทศไทย /มูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนที่ยากจนให้หลุดพ้นจากความยากจน โดยมีความเชื่อร่วมกันว่า การช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาสเป็นสิ่งจำเป็น และการแก้ไขปัญหาความยากจนนั้น จะนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม นอกจากนี้ยังมีโครงการด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชน เด็ก และเยาวชน อีกด้วย 

 

ด้านชีวิตและสุขภาพ
1. โครงการ สัมมนาในหัวข้อ “พฤติกรรมการกินยากในเด็กเล็กที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก”
  กรกฎาคม 2552 บริษัท เมอร์ค จำกัด เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาการกินในเด็กเล็ก จึงร่วมค้นหาแนวทางในการปรับสร้างวินัยการกินอย่างถูกวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤติทางพฤติกรรม อารมณ์และความสัมพันธ์อันอาจเกิดตามมาได้ในอนาคต ต้อนรับวันแม่ที่กำลังจะมาถึง โดยจัดงานสัมมนา “พฤติกรรมการกินยากในเด็กเล็กที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก” ในงาน “Seven Seas ลูกกินแน่ แค่แม่รู้ใจ”
  http://www.thaipr.net/nc/creadnews.aspx?newsid=AC100FEE14DF7E630D9F78550558F0BD&query=IiIiu8PQqtLK0aekwSIiIg

ด้านสิ่งแวดล้อม
1.

โครงการ “CARE FOR GREEN รักษ์ผืนป่ากับเมอร์ค ประเทศไทย”

  วันที่ 31 สิงหาคม 2551 เมอร์ค ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม“CARE FOR GREEN รักษ์ผืนป่ากับเมอร์ค ประเทศไทย ครั้งที่ 2” ด้วยความร่วมมือจากมูลนิธิ Plant-A-Tree-Today (PATT) กิจกรรมในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยมีอาสาสมัคร พนักงาน และลูกค้ากว่า 1,200 คนสละเวลามาเพื่อร่วมกันต่อสู้ปัญหาภาวะโลกร้อน เมอร์ค ประเทศไทย ได้ซื้อต้นไม้จำนวน 2,008 ต้น พนักงาน ลูกค้า และครอบครัวรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทในหลายๆ ด้าน ได้ร่วมกันบริจาคต้นไม้เพิ่มเติมอีก 9,767 ต้นในราคาต้นละ 40 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้รวมค่าต้นไม้และค่าใช้จ่ายในการดูแลและปลูกป่าทดแทนในป่า ชายเลนที่บางปู บริเวณ “สถานตากอากาศบางปู” จ.สมุทรปราการ โดยทหารของศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู จะเป็นผู้ดูแลไปเป็นระยะเวลาอีก 2 ปี
  http://www.komchadluek.net/2008/09/11/x_soc_s001_220137.php?news_id=220137
  http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat_detail.php?s_tag=02csr02031151&day=2008-11-03&sectionid=0221

ด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา 
1.

โครงการ “เมอร์คสร้างเสริมภาวะผู้นำเยาวชน”

 

โครงการ เมอร์คสร้างเสริมภาวะผู้นำเยาวชน จัดขึ้นในจ.อุดรธานีและจ.หนองคาย เป็นโครงการที่ร่วมมือระหว่างเมอร์ค ประเทศไทย และองค์การแคร์ ประเทศไทย เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี 2546 โครงการดังกล่าวมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนในหลายๆ ด้าน เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและลดภาวะการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรเข้าสู่ เมืองใหญ่ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการนี้ อาทิเช่น การฝึกอบรมทักษะต่างๆ ให้แก่สมาชิกของโครงการ ค่ายฝึกผู้นำเยาวชน การศีกษาความรู้ทั่วไปจากคนในชุมชน การพัฒนาเครือข่ายเยาวชน ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงเดือนมิถุนายน 2549 โครงการนี้มีเยาวชนผู้รับผลประโยชน์แล้วถึง 1,124 คน ใน 26 ชุมชนในกิจกรรมต่างๆ กันไป เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและแอลกอฮอล์ และการผลิตลูกประคบสมุนไพรเพื่อจำหน่าย เป็นต้น

 

http://www.merck.co.th/th/about/prog_YoungLeadership.htm

 ด้านพัฒนาชุมชนและชนบท 
1.

โครงการเมอร์คเพื่อชุมชนมีสุข

 

โครงการ เมอร์คเพื่อชุมชนมีสุข ในอ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้ริเริ่มผ่านการร่วมมือระหว่าง เมอร์ค ประเทศไทย และองค์การแคร์ / มูลนิธิรักษ์ไทย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2547 เพื่อสร้างศักยภาพในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาวิถีการใช้ชีวิตให้ได้อย่างยั่งยืน โครงการนี้มุ่งเน้นสร้างความสามารถด้านการพัฒนาชุมชนผ่านการวิเคราะห์แก้ไข ปัญหา และพัฒนาสานต่อโครงการที่ริเริ่มเองภายในชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่ชุมชนหลายกลุ่ม อันได้แก่ เยาวชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาชนเผ่ากะเหรี่ยง ม้ง และไทยเหนือ ด้วยความหวังว่าชุมชนจะสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง ปัจจุบันมีโครงการย่อยที่ประสบความสำเร็จไปแล้วกว่าสิบโครงการ เช่น โครงการเกี่ยวกับการสร้างรายได้เสริม โครงการพลังงานทางเลือกจากกลุ่มเครือข่ายลุ่มแม่น้ำ เป็นต้น

 

http://www.merck.co.th/th/about/prog_CommunityCaring.htm

 ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat_detail.php?s_tag=02csr02020450&day=2007/04/02&sectionid=0221

    

http://www.raksthai.org/thai/news/detail.php?content=1&topic=117

 

http://www.raksthai.org/thai/news/detail.php?content=1&topic=121


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved