Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร - ธุรกิจการเกษตร

ข้อมูลองค์กร: 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทหลักของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ด้านการเลี้ยงสัตว์และผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย การดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดยซีพีเอฟ และบริษัทย่อยในประเทศไทยนั้น เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์ในเชิงพาณิชย์ การแปรรูปเนื้อสัตว์ จนกระทั่งถึงการผลิตอาหารสำเร็จรูป 

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: ชั้น 15 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0-2625-8000
โทรสาร: 0-2638-2942
เว็บไซต์: http://www.cpfworldwide.com
ติดต่อฝ่าย CSR: พรรณินี นันทพานิช, ศุภกิติ สหเวชชภัณฑ์, อัญชลี วิสุทธิรัตนกุล, ปริศนา เซ่งเส้ง 
  สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์
โทร. 0-2625-7344-5, 0-2638-2713, 0-2631-0641
e-mail:  pr@cpf.co.th 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ (CPF) ยึดมั่นเสมอในการยกระดับคุณภาพสังคม และส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของชาติให้ยั่งยืน โดยสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ทั้งยังเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กรที่ฝังลึกอยู่ในตัวพนักงานซีพีเอฟตลอดมา

ด้านส่งเสริมวิชาชีพ
1. โครงการ “ห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
 

โครงการ ห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเริ่มจัดระเบียบชุมชนตั้งแต่ปี 2534 เพื่อให้ผู้ที่บุกรุกทำลายป่าได้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เหมาะสม มีการจัดสรรพื้นที่อาศัยและที่ดินทำกินให้กับชาวบ้านรวม 400 ครอบครัว ในการนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา คุณภาพชีวิต โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ 10 เท่า ควบคู่ไปกับการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนมาสู่ความสมบูรณ์อีกครั้ง ซึ่ง บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมความรู้วิธีการประกอบอาชีพตามหลักวิชาการแผน ใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ประชาชน เพื่อให้มีรายได้ตลอดทั้งปี โดยพื้นที่โครงการฯ ครอบคลุม 3 หมู่บ้านใน อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี และมีจำนวนสมาชิกกว่า 1,000 ครอบครัว ซึ่งโครงการเริ่มต้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2536

 

http://www.cpfworldwide.com/cpd/th/page/csr/technology_transfer_talk.aspx 

 

ด้านชีวิตและสุขภาพ
1.

 โครงการ “เพื่อชีวิตยั่งยืน”

 

เมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม 2552 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดตัวโครงการเพื่อสังคม ออกหนังโฆษณาชุดแรกทางสื่อโทรทัศน์ภายใต้แนวคิด ซีพีเอฟ เพื่อชีวิตยั่งยืน กับโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน โดยแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทั้งร่างกายและสติปัญญาของเด็กที่อยู่ห่างไกลความเจริญจากอาหารกลางวันสารพัดเมนูไข่ จากไก่ไข่ที่พวกเขาเลี้ยงเอง ทำกินเอง และไข่ที่เหลือนำไปขายด้วยระบบสหกรณ์ที่จัดขึ้นอย่างมีระบบ โดยทั้งกระบวนการได้รับความช่วยเหลือจากซีพีเอฟ ทั้งนี้คาดว่าหนังโฆษณาจะช่วยให้โครงการต่างๆของซีพีเอฟเป็นที่รับรู้และ จดจำในวงกว้าง ทั้งนี้โครงการซีพีเอฟเพื่อชีวิตยั่งยืน เป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่ช่วยสร้างให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับซีพีเอฟทั้งหมด ตั้งแต่ คู่ค้า ผู้บริโภค เกษตรกร ไปจนถึงสังคม เกิดความยั่งยืนในการดำเนินชีวิตหรือดำเนินธุรกิจ ผ่าน 6 ด้านใหญ่ของซีพีเอฟ คือ ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านสุขภาพและอนามัยผู้บริโภค ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และด้านกีฬา

 

http://www.newswit.com/news/2009-10-08/082e7701ef452393e12fecabed4f947e/

2. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ให้ความสำคัญและห่วงใยต่อสังคม ในด้านความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร ภายใต้แนวคิด “Consumer Care” เป็นเหตุให้เกิด “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ขึ้น เป็นอีกหนึ่งความห่วงใยที่ซีพีเอฟมีต่อเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ โครงการนี้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว มีรูปแบบที่เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเลี้ยงไก่ไข่ การสนับสนุนพันธุ์ไก่รุ่นแรก อาหารสัตว์ และการดูแลอย่างใกล้ชิดจากสัตวบาลของบริษัท เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถสร้างผลผลิตไข่ไก่ในโรงเรียนได้สำเร็จ โดยนำผลผลิตส่วนหนึ่งมาประกอบเป็นอาหารกลางวัน และนำบางส่วนออกจำหน่าย เพื่อหารายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องสำหรับ นักเรียนในรุ่นต่อๆ ไป ซึ่งแต่ละโรงเรียนต้องจัดทำ “หลักสูตรท้องถิ่น” ว่าด้วยการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนด้วย ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในสังกัดรวม 200 แห่ง และมีจำนวนนักเรียนกว่า 46,000 คน
  http://www.banmuang.co.th/education.asp?id=165886
  http://www.cpfworldwide.com/cpd/th/page/csr/health_consumer_care_lunch
.aspx
 
ด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา
1.

โครงการเปิดโลกความรู้ สู่อาหารปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานการผลิตระดับโลก

 

โครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และเด็กไทยทั่วประเทศ ได้ไปทัศนศึกษาและเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดใน เอเชียของซีพีเอฟ จ.นครราชสีมา และจ.สระบุรี นับเป็นการเปิดโลกทัศน์และเติมอาหารสมองแก่เยาวชนของไทย ทำให้ได้เห็นกระบวนการผลิตเนื้อไก่ ตั้งแต่ต้นทาง คือโรงงานอาหารสัตว์ กระบวนการเลี้ยง การป้องกันโรค การชำแหละและแปรรูปเนื้อไก่ จนมาเป็นอาหารจานไก่หลากหลายเมนู นับเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ของผู้บริโภคตัวน้อยที่สามารถสร้างความประทับใจได้ไม่รู้ลืม นับตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการในเดือนพฤศจิกายน 2549 จนถึงมกราคม 2551 มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเยี่ยมชมโรงงานแล้วกว่า 330 แห่ง นับจำนวนนักเรียนนักศึกษาได้ถึง 26,000 คน

 

http://www.cpfworldwide.com/cpd/th/page/csr/health_consumer_care.aspx

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    

http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat_detail.php?s_tag=02csr01070751&day=2008-07-07&sectionid=0221

 

http://www.imageplus.co.th/index.php?ds=content_detail&sec=2&type=6&id=T5GCu6E9IpQNAsh&page=2

 

http://www.positioningmag.com/prnews/prnews.aspx?id=54560

 

http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=07ADCF28D79B1EC1E6546F045B586C77


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved