Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: สินค้าอุตสาหกรรม - วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

ข้อมูลองค์กร: 
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2533 ด้วยมูลค่าการลงทุนเริ่มต้นกว่า 13,300 ล้านบาท โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของเอสเอสไอได้รับการยอมรับให้เป็นโรงงานที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงงานทั้งสองแห่งตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 400 กิโลเมตร และเป็นทำเลยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในประเทศสำหรับการดำเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3, 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์: 0-2238-3063-82
โทรสาร: 0-2236-8890, 0-2236-8892
เว็บไซต์: www.ssi-steel.com 

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ในฐานะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กรายใหญ่ของไทยได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการจัดการผลกระทบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อที่จะลดผลกระทบจากปรากฎการณ์นี้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นวิถีทางการดำเนินธุรกิจที่ดี ด้วยพื้นฐานความเชื่อว่า คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจจะช่วยให้สังคมสงบสุข ประเทศชาติมั่นคงเจริญก้าวหน้า ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตและเจริญรุ่งเรืองอย่างถาวร

ด้านพัฒนาชุมชน
1.

โครงการ “เอสเอสไอ อาสา”

 

โครงการ “เอสเอสไอ อาสา” เป็นการพบกันพอดีระหว่างสิ่งที่ชุมชนต้องการกับสิ่งที่สหวิริยาสตีลอินดัส ตรี หรือ “เอสเอสไอ” สามารถ “ให้” ได้นั่นคือ “จิตอาสา″ เพราะนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จภายใต้กรอบของกฎหมาย กติกา หรือหลักแห่งจริยธรรมอันดี การที่คนเอสเอสไอสามารถเพิ่มเติมบทบาทของตนเอง ในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชนหรือสังคมในวงกว้าง ทั้งในรูปแบบการบริจาค สละเวลาช่วยเหลือโดยการเป็นอาสาสมัครจึงเป็นสิ่งดีๆ ที่จะรังสรรค์ให้คนเอสเอสไอและชุมชนได้แบ่งปันความสุข มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอันดี และจะส่งผลถึงภาพลักษณ์ขององค์กรต่อไปในอนาคต

 

http://www.blogssi.com/ssiarsa/?m=200808 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม
1.

 โครงการ “เอสเอสไอ...ฅนเหล็กรักษ์โลก”

 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ร่วมสนับสนุนโครงการ “พี่เพื่อน้องจากผองเพื่อนชาวประกันปี 52” ของคณะผู้สื่อข่าวธุรกิจประกัน โดยนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการสำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ส่งมอบถังขยะ “เอสเอสไอ...ฅนเหล็กรักษ์โลก” สำหรับติดตั้งในโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์และโรงเรียนในเครือข่าย ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 9 โรงเรียนเพื่อร่วมปลูกฝังความมีวินัยด้านการรักษาความสะอาด พร้อมกันนี้ได้มอบหนังสือการ์ตูนสารคดีเสริมทักษะความรู้เกี่ยวกับเรื่อง เหล็ก เรื่อง “มหา’ลัย เหมืองเหล็ก” ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนให้เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้อีกด้วย โดยมีนายผดุงศักดิ์ อะโนดาษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ เป็นผู้รับมอบพร้อมกับคณะอาจารย์และนักเรียน

  http://www.ryt9.com/s/prg/611188
 

http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=2052BAEF3DA9108484517F765B3A9425&sec=all&query=ysvH1MPUwtI=


2.

โครงการ “เอสเอสไออาสา” ครั้งที่ 7 สร้างธนาคารขยะเพื่อโลกสวย

 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยคุณวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท และบริษัทในเครือสหวิริยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพนักงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน ในโครงการ “เอสเอสไอ อาสา” ครั้งที่ 7 โดยร่วมกับชาวบ้านร่วมกันกันก่อสร้างโรงเรือนธนาคารขยะ เอสเอสไอ จำนวน 3 โรงเรือน ให้กับ 3 โรงเรียนนำร่องในพื้นที่อำเภอบางสะพานที่เข้าร่วมโครงการ ธนาคารขยะ เอสเอสไอ ได้แก่ โรงเรียนบ้านในล็อค โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง และโรงเรียนบ้านคลองลอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นมีความเข้าใจและแยกประเภทขยะได้ อย่างถูกต้อง และสามารถกำจัดขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงการจัดการอย่างถูกต้องกับขยะที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ ล้ออุดม ปลัดอำเภอบางสะพานให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา

 

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากโครงการโครงการครู เทคโนโลยีสะอาด ที่มุ่งเน้นให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเกิดการเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องถิ่นเข้ามาใช้จัดการขยะและของเสียจาก แหล่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นโครงการให้ความรู้นำร่องสำหรับการต่อยอดความคิดสู่การดำเนิน โครงการ “ธนาคารขยะรีไซเคิลต้นแบบ” ที่บริษัทฯ มีแผนงานสนับสนุนให้เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนบางสะพานต่อไป

 

http://www.blogssi.com/360degree/


ด้านชีวิตและสุขภาพ
1.

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางสะพาน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในอำเภอบางสะพาน โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุจากตำบลต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ณ สโมสรพลวิสุทธิ์ โรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนนี้เกิดขึ้นจากความห่วงใยสุขภาพประชาชนใน ชุมชน และได้ดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในอำเภอบางสะพานทุกเพศ ทุกวัย มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อีกทั้งช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น

  http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=009908006E60402735D8C8777D8B576C&sec=all&query=ysvH1MPUwtI

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    

http://www.newswit.com/news/2009-11-02/b742fd29b82a39a2710180ff5f32591f/

  http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=449D5D1CCF6324F9911CF2188D7AFBB0&sec=all&query=ysvH1MPUwtI
 

http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=182C561147C9EC2B973896D5805DF60F


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved