Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >  บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: สินค้าอุตสาหกรรม - ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ข้อมูลองค์กร: 
ในปี 2532 บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ ในการดำเนินการผลิตพีวีซี วีซีเอ็ม คลอรีน และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่น เช่น โซดาไฟ เป็นต้น โดยมีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บนชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของจ.ระยอง วีนิไทย เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ประเทศไทย และ บริษัท โซลเวย์ เอส.เอ ประเทศเบลเยี่ยม

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่:
                   
ชั้น 14 อาคารกรีนทาวเวอร์, 3656/41 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2229-9100
โทรสาร: 0-2240-1383, 0-2240-1386
เว็บไซต์: http://www.vinythai.co.th 

การประสานงานและการสื่อสารระหว่างวีนิไทยและ ทุกกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักลงทุน ลูกค้า พนักงาน ชุมชนท้องถิ่น สื่อมวลชน กลุ่มองค์กรเอกชนไม่หวังผลกำไร หรือเอ็นจีโอ และหน่วยงานภาครัฐ เป็นสิ่งที่วีนิไทยตระหนักตลอดมา จึงได้มีการก่อตั้งหน่วยงานด้านการประสานงานและการสื่อสารขึ้นเมื่อปลายปี 2543 เพื่อประสานงานการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนการสื่อสารระหว่างกันได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง วีนิไทยได้ให้การช่วยเหลือชุมชนในจังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออก ตลอดจนสถานที่ต่างๆ ของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และความปลอดภัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดอยู่เป็นประจำเสมอมา

 ด้านสิ่งแวดล้อม
1. โครงการเพิ่มการลงทุนเทคโนโลยีสะอาด สร้างโรงงานอีพิคลอโรไฮดริน
  บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมิคอล ประเทศไทย เจ้าของโครงการสร้างโรงงานผลิตอีพิคลอ-โรไฮดริน โดยใช้กระบวนการผลิตแบบโซลเวย์ อีพิเซอรอล (Solvay’s Epicerol® ) เพื่อสร้างโรงงานดังกล่าวในพื้นที่เดียวกันของวีนิไทย โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 360 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตอีพิคลอโรไฮดรินนี้ มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 8,000 ล้านบาท ประกอบด้วยการสร้างโรงงานผลิตอีพิคลอโรไฮดริน และการขยายกำลังการผลิตไฮโดรเจนคลอไรด์ และโซดาไฟ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอีพิคลอโรไฮดริน ร่วมกับวัตถุดิบหลัก ได้แก่ กลีเซอรีน ซึ่งได้จากการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล โรงงานแห่งใหม่นี้มีกำหนดจะเริ่มดำเนินการผลิตในไตรมาสแรกของปี 2555 ด้วยกำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี ซึ่งจะทำให้วีนิไทยเป็นผู้ประกอบการที่สำคัญในธุรกิจอีพิคลอโรไฮดริน ซึ่งมีความต้องการซื้อสูงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค
 

 http://www.vinythai.co.th/services/news/0,,77050-8-0,00.htm 

 

2. การได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2551 เป็นปีที่สอง
 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 นางมณฑา ประณุทนรพาล ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2551 ให้กับ มร.มาร์ค ฌาร์คแม็ง ผู้จัดการโรงงาน บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันโดยมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมทั้งสองปี  (พ.ศ. 2550 และพ.ศ. 2551) โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจัดการด้านสิ่ง แวดล้อม โดยการใช้หลักบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม คือ การจัดให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อชุมชน และมีการยินยอมให้มีการตรวจสอบการดำเนินการได้

 

http://www.vinythai.co.th/services/news/0,,74798-8-0,00.htm

3. การได้รับมอบโล่และเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมต่อ
  สังคม
  ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบโล่และเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ต่อสังคม ให้กับ คุณกุนเธอร์ นาโดนี่ กรรมการผู้จัดการบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2552 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อ สังคม เป็นมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยการศึกษาและอิงหลักการและประเด็นหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน สากล ISO 26000 ที่จะประกาศใช้ในปี 2553 มาเป็นกรอบในการดำเนินงาน
  http://www.vinythai.co.th/services/news/0,,77048-8-0,00.htm

4. โครงการ “วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง ๘๐,๐๐๐ กิ่ง ที่เริ่มต้น เพื่อล้นเกล้า”
  บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดยความอุปถัมภ์ของวีนิไทย, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กองเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลของเกาะขาม ช่องแสมสาร จ.ชลบุรี เกาะหวาย จ.ตราด เกาะเสม็ด จ.ระยอง และเกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการ “วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง ๘๐,๐๐๐ กิ่ง ที่เริ่มต้น เพื่อล้นเกล้า” ซึ่งเป็นโครงการปลูกปะการัง 80,000 กิ่งด้วยท่อพีวีซี จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มีเป้าหมายปลูกปะการังให้ได้ 80,000 กิ่ง ภายใน 5 ปี โดยเปิดโครงการและปลูกกิ่งที่ 1 ไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2551 ที่อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  http://www.vinythai.co.th/services/news/0,,66141-8-0,00.htm
  http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat_detail.php?s_tag=02csr03080951&day=2008-09-08&sectionid=0221

5.

โครงการ “รักษ์ลำตะคอง”

 

เดือน มีนาคม 2551 วีนิไทยได้ให้การสนับสนุนการจัดงานสัมมนาโครงการ “รักษ์ลำตะคอง” งานสัมมนาเพื่อแนวทางการดำเนินงานจัดการลุ่มน้ำลำตะคอง บนพื้นฐานความรู้ประสบการณ์และการจัดการ ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จ.นครราชสีมา โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจต่อปัญหาที่ กำลังเกิดขึ้นกับลำตะคอง และผลกระทบต่อประชาชน พร้อมจัดตั้งเครือข่ายภาคความร่วมมือรักษ์ลำตะคอง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันรณรงค์อนุรักษ์ฟื้นฟูลำตะคอง และวางแนวทางแผนการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ การจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้ร่วมงานกว่า 300 คน และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

 

http://www.newswit.com/news/2008-03-27/0831-1e4bc0fed911843d6cf92f309ef0

 ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   

http://www.thannews.th.com/detialnews.php?id=M3223602&issue=2360

 

http://www.nicaonline.com/webboard/index.php?topic=7937.0;prev_next=prev

 

http://www.vinythai.co.th/services/news/0,,62229-8-0,00.htm 


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved