Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >   บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: บริการ - ขนส่งและโลจิสติกส์

ข้อมูลองค์กร: 
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด เป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทย โดยได้รับความเชื่อมั่นให้เป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้า MRT) จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 ในการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมและการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการโฆษณาและการให้เช่าพื้นที่ในโครงการ โดยมีอายุสัมปทานเป็นเวลา 25 ปี ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มุ่งหวังจะพัฒนาบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศให้ดีขึ้น และเชื่อมั่นว่าการเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT จะเป็นรูปแบบการเดินทางในอนาคต ซึ่งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมือง และช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรของชาติ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: 189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2354-2000
โทรสาร: 0-2354-2020
เว็บไซต์: http://www.bangkokmetro.co.th 

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่ง แวดล้อม พร้อมกับการพัฒนาสังคมที่มั่นคงและยั่งยืน บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) จึงจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้คนในสังคมเสมอมา รวมไปถึงการดูแลพัฒนาชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่รายรอบเส้นทางการเดินของ รถไฟฟ้า ทั้งนี้ก็เพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานของเรา และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคมที่จะพัฒนาและเจริญเติบโตต่อไป อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ด้านพัฒนาชุมชน
1. โครงการ “คืนบัตรรถไฟฟ้า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสังคม”
  ด้วย ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการพัฒนาสังคมที่มั่นคงและยั่งยืน บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) จึงริเริ่มโครงการ “คืนบัตรรถไฟฟ้า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสังคม” เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเชิญชวนให้ผู้โดยสารมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในรูปแบบต่างๆ ผ่านการคืนบัตรโดยสารที่หมดอายุแล้ว โดยบัตรโดยสาร 1 ใบ มีค่าแทนเงินบริจาค 10 บาท เพื่อนำเงินทุนไปใช้ในการช่วยเหลือสังคมในโอกาสอันเหมาะสม โดยเฉพาะชุมชนรายรอบเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกับรถไฟฟ้า MRT มากที่สุด ปี 2552 นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว ในช่วงแรกของโครงการ BMCL มุ่งเน้นไปที่เด็กก่อนวัยเรียน ด้วยการมอบวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็น ล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทาง BMCL และตัวแทนผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้ไปมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง
 

 http://www.bangkokmetro.co.th/sustain.aspx?Menu=97&Lang=Th 

 

ด้านการส่งเสริมวิชาชีพ 
1.

โครงการ “สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ชุมชน กับรถไฟฟ้า MRT”

 

BMCL ดำเนินการสานต่อการพัฒนาชุมชนด้วยการเสริมสร้างความรู้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งถือเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน ทั้งนี้เพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลาน และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคมที่จะพัฒนาและเจริญเติบโตต่อไป อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทาง BMCL จะจัดหาวิทยากรมาเป็นผู้ฝึกสอน โดยจัดกิจกรรมขึ้นไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง ตลอดปี 2552 โดยมีผู้ร่วมฝึกอาชีพหลักสูตรละประมาณ 15-20 คน ล่าสุด BMCL และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมมือกับสถาบันศึกษาศิลปะการตกแต่งเล็บ Lady Nail Art จัดกิจกรรมสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้แก่ชุมชนกับรถไฟฟ้า MRT ในโครงการ “คืนบัตรรถไฟฟ้า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสังคม” ประจำปี 2552 โดยเปิดสอนหลักสูตรศิลปะการตกแต่งเล็บให้แก่ผู้สนใจที่พักอาศัยอยู่ในชุมชน รายรอบเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทุกวันอาทิตย์ ตลอดเดือนมีนาคม 2552 ณ บริเวณศูนย์การค้าเมโทรมอลล์ ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT กำแพงเพชร

 

http://www.newswit.com/news/2009-03-19/04ec28cd84195dae6dc81be477a89dfb

 

http://www.bangkokmetro.co.th/index.aspx?Lang=Th

ด้านเด็กและเยาวชน
1.

 โครงการ “BMCL มอบความรักให้น้องๆ จากโรงเรียนศรีสังวาลย์ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันแห่งความรัก”

 

เนื่อง ในโอกาสวันแห่งความรัก (Valentine’s Day) ซึ่งเป็นวันที่ประชาชนทั่วไปนิยมแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ของความรักความเข้าใจ อันดีต่อกัน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา ทางบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่เห็นความสำคัญของบุคคลทุกกลุ่มในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก (Valentine’s Day) โดยมีคณะผู้บริหาร BMCL พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน พาน้องๆ จากโรงเรียนศรีสังวาลย์ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เข้าทดลองโดยสารระบบรถไฟฟ้า MRT พร้อมมอบทุนเพื่อสนับสนุน นอกจากนี้ทาง BMCL ยังได้จัดกิจกรรมให้น้องๆ เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมสนุกกับการเล่นเกมและการแสดงต่างๆ รวมถึงไปช่วยกันอุดหนุนผลงานจากน้องๆ บริเวณพื้นที่ Metro Mall สถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีกำแพงเพชรอีกด้วย

 

http://www.bangkokmetro.co.th/nap.aspx?Lang=Th&Content=395&Menu=19

 

http://www.newswit.com/news/2009-02-26/923ac8cc00eff28da2e4a92b6f1308f6

 

http://www.newswit.com/news/2009-02-10/e95f830e2805bb441cc997d87812b610

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    

http://www.newswit.com/news/2009-04-02/909210133afaafc33efe64009784b601

 

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9520000002132

 

http://www.newswit.com/news/2008-12-25/9dac0afe587b19d6baf55dc0647d0c6d


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved