Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >  บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: สินค้าอุปโภคบริโภค - ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

ข้อมูลองค์กร: 
ในปี 2495 ฟิลิปส์ประเทศไทยได้เริ่มเปิดดำเนินกิจการ ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ คือ ผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ภาพและเสียง และต่อมาได้ครอบคลุมถึงระบบเฉพาะสาขาอาชีพ (Professional Products and system) ฟิลิปส์เริ่มงานการผลิตในประเทศไทยเมื่อ ปี 2503 ด้วยการตั้งโรงงานผลิตหลอดไฟขึ้น ในปัจจุบันมีโรงงานผลิตถึง 2 โรงงานซึ่งประกอบด้วย โรงงานผลิตหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และโรงงานผลิตโคมไฟ ฟิลิปส์เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในประเทศไทย และยังเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของประเทศ 

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: เลขที่ 1768 ชั้น 26-28 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์: 0-2614-3333
โทรสาร: 0-2614-3444
เว็บไซต์: http://www.philips.co.th
ติดต่อฝ่าย CSR: วิไล พันธุ์โภคา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร. 0-2614-3487
e-mail:  vilai.punpocha@philips.com 

 ฟิลิปส์ยึดมั่นในปรัญชาด้านการพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง เพื่อให้สังคมไปสู่ความยั่งยืน ตั้งแต่การปรับกระบวนการดำเนินการภายใน ข้อความที่สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง การจัดการเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ ตลอดจนการริเริ่มแนวคิด Eco Vision ฟิลิปส์ได้มีส่วนส่งเสริมและมีบทบาทต่อชีวิตของคนไทย ทั้งในบ้าน ในธุรกิจ และโครงการเพื่อสังคมระดับชาติ และยังมีส่วนร่วมในพิธีเฉลิมฉลองของชาติ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม กิจกรรมกีฬา และกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่เสมอๆ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 ณ โรงแรมคอนราด บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้รับรางวัลจากหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย และหอการค้าเบลเยี่ยม-ลักซ์แซมเบอร์ก/ ไทย รางวัล Business Award ซึ่งจัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 10 ในสาขา “บริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดแห่งปี 2551” ในฐานะที่เป็นผู้กระตุ้นและนำเสนอโซลูชั่นเพื่อการบริหารพลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพให้กับภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ พร้อมๆ ไปกับการดำเนินโปรแกรม Eco Vision ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานเพื่อให้สามารถลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และลดภาวะโลกร้อนได้มากที่สุด

 

 

 

ด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับเยาวชนไทย
  (มกราคม 2553) บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโครงการ Philips SimplyHealthy@Schools ภายใต้แนวคิด “ฟิลิปส์…รักษ์โลก รักษ์โรงเรียน” สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในวัยเรียนให้มีสุขภาพกายและ ใจที่สมบูรณ์สำหรับการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมไปกับการปรับปรุงระบบแสงสว่างในโรงเรียนให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม "โครงการ Philips SimplyHealthy@Schools" เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน (sustainability) ของฟิลิปส์ที่ได้ดำเนินการขึ้นทั่วโลก โดยประเทศไทยได้เลือกโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม กรุงเทพ ซึ่งสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ฟิลิปส์ ประเทศไทย เป็นโรงเรียนแรกภายใต้โครงการนี้ นอกจากนั้น ฟิลิปส์ในฐานะผู้นำอันดับหนึ่งของโลกในการนำเสนอโซลูชั่นเพื่อการใช้พลังงาน แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ ได้เปลี่ยนระบบแสงสว่างฟิลิปส์ประหยัดพลังงานให้กับโรงเรียน ด้วยเทคโนโลยีหลอดผอมใหม่ ที5  ซึ่งประหยัดไฟสูงถึง 35% และหลอดฟลูออเรสเซนต์ ซูเปอร์ขั้วเขียว TLD80 ซึ่งสว่างกว่าเดิม 25 % และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนนำหลอดไส้มาแลกเป็นหลอดประหยัดไฟฟิลิปส์ เพื่อการประหยัดพลังงาน และช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วย ภายใต้โครงการ “เมืองไทยปลอดหลอดไส้กับฟิลิปส์"
  http://www.thaibusinesspr.com/philips-csr-4/

ด้านสิ่งแวดล้อม 
1.

โครงการ “3R เพื่อสิ่งแวดล้อม กนอ. ร่วมใจใช้หลอดไฟเพื่อสิ่งแวดล้อม”

 

โครงการ “3R เพื่อสิ่งแวดล้อม กนอ.ร่วมใจใช้หลอดไฟเพื่อสิ่งแวดล้อม” เกิดขึ้นจากความร่วมมือของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และฟิลิปส์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมีส่วนร่วม รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตามหลัก 3R (Reduce/ Reuse/ Recycle) นั่นคือ ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ลดปริมาณของเสียที่จะนำไปกำจัดและปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม (Reduce) ด้วยการกำจัดหลอดไฟที่หมดอายุอย่างถูกวิธี เพื่อนำชิ้นส่วนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้กล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ซ้ำ (Reuse)

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 นางเกษมศรี หอมชื่น รองผู้ว่าการ กนอ.ได้ส่งมอบหลอดฟลูออเรสเซนต์หมดอายุจำนวน 14,181 หลอด จาก 53 โรงงานในนิคมฯ ให้กับบริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคาดว่าจะสามารถส่งมอบหลอดฟลูออเรสเซนต์หมดอายุครบจำนวนโควต้าทั้งสิ้น 40,000 หลอดได้ภายในเดือนธันวาคม 2551 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ กนอ. และฟิลิปส์ที่จะนำหลอดฟลูออเรสเซนต์หมดอายุการใช้งานไปรีไซเคิล โดยฟิลิปส์ไม่คิดค่าใช้จ่ายภายในปี 2551 นี้

 

http://www.newswit.com/news/2008-06-19/0406-47559d73ae1a3c7bb8edd3eae1033a50

2. โครงการบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  (Memorandum of Understanding: MOU for Cooperation in Energy Management Projects)
  เดือนมกราคม 2551 บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เทสโก้ โลตัส และสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการบริหารพลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ (Memorandum of Understanding: MOU for Cooperation in Energy Management Projects) เพื่อพัฒนาระบบแสงสว่างในเทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันที่จะดำเนินงานเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานในระบบ แสงสว่าง ทำให้เทสโก้ โลตัสสามารถบรรลุเป้าหมายการลดใช้พลังงานและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
  http://www.newswit.com/news/2008-01-10/0723-72cf0487709db392b0e55189bb5204dc
 
3. โครงการ “ข้าวกล้องประหยัดไฟ 1 อิ่มช่วยชาติกับหลอดประหยัดไฟฟิลิปส์”
  ฟิลิปส์ เปิดโครงการข้าวกล้องประหยัดไฟ 1 อิ่มช่วยชาติ กับหลอดประหยัดไฟฟิลิปส์ กระตุ้นผู้บริโภคไทยช่วยชาติประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน โดยผู้บริโภคจะได้รับข้าวกล้องหอมมะลิ 100 กรัมทันที เมื่อซื้อหลอดประหยัดไฟฟิลิปส์ รุ่นที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม - 5 ธันวาคม 2551 โดยฟิลิปส์เตรียมข้าวกล้องหอมมะลิไว้ถึง 500 ตัน สำหรับหลอดประหยัดไฟฟิลิปส์กว่า 10 ล้านหลอดในแคมโครงการนี้ โดยตั้งเป้าลดค่าไฟได้ 2,500 ล้านบาทต่อปี
  http://www.thannews.th.com/detialnews.php?id=M1723503&issue=2350
  http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=C574EEEF46E5B503BCB884670C830CD9&sec=&query=x9G1tew
 
4. โครงการ “ลดค่าไฟคลายโลกร้อน”
  บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “ลดค่าไฟ คลายโลกร้อน” ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาใช้หลอดประหยัดไฟ ลดใช้พลังงาน และร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน โดยวางจำหน่ายหลอดประหยัดไฟ รุ่น Essential ขนาด 8 วัตต์ และ 14 วัตต์ ในราคาเพียง 75 บาท ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั้ง 4,300 สาขาทั่วประเทศ เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 26 เมษายน 2551 โดยบริษัทตั้งเป้าว่าจะมีผู้หันมาใช้หลอดประหยัดไฟประมาณ 1 ล้านครัวเรือน
  http://thainews.prd.go.th/previewnews.php?tb=NEWS&m_newsid=255106030274
  http://www.ryt9.com/news/2008-04-25/34268251

5. โครงการ “ฟิลิปส์รวมพลังประหยัดไฟ ให้ชุมชนไทยส่องสว่าง”
  ปี 2551 นี้ ฟิลิปส์ได้จัดโครงการ “ฟิลิปส์รวมพลังประหยัดไฟ ให้ชุมชนไทยส่องสว่าง” โดยติดตั้งระบบไฟสำหรับสนามกีฬาประหยัดพลังงานมาตรฐานระดับโลก ซึ่งประหยัดพลังงานได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ให้กับลานกีฬาหน้าสถานีตำรวจดินแดง กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงาน การเปลี่ยนหลอดไส้เป็นหลอดประหยัดไฟ ณ ตลาดสดชุมชนดินแดง และการติดตั้งระบบไฟแสงสว่างประหยัดพลังงานให้แก่ศูนย์ปฐมวัยแฟลต 10 ดินแดง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนและเยาวชนได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ
  http://www.bangkokbiznews.com/2008/08/05/news_26965179.php?news_id=26965179
  http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=5CC8556EA37303C8D976F7C07B6AF48F&sec=&query=4LTUueCkw9fozac
  http://www.thannews.th.com/detialnews.php?id=M1923452&issue=2345
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   

http://www.positioningmag.com/prnews/prnews.aspx?id=72905

 

http://www.thannews.th.com/detialnews.php?id=W0122851&issue=2285


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved