Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: ทรัพยากร - พลังงานและสาธารณูปโภค

ข้อมูลองค์กร: 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล เพื่อสร้างต้นแบบของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าด้วยการบริหารงาน แบบเอกชนและเพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐ เอ็กโกประกอบธุรกิจหลักในการผลิตไฟฟ้ารูปแบบครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และธุรกิจการให้บริการด้านพลังงาน ทั้งในส่วนของการเดินเครื่อง บำรุงรักษา วิศวกรรม และก่อสร้างแก่โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: อาคารเอ็กโก, 222 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์: 0-2998-5000, 0-2998-5999
โทรสาร: 0-2955-0956-9
เว็บไซต์: http://www.egco.com
ติดต่อฝ่าย CSR: ฝ่ายสื่อสารองค์กร ศิริวรรณ จิรวิสิฐกุล
โทร. 0-2998-5137, 08-1240-6798
โทรสาร 0-2955-0956 ต่อ 5137 

ด้วยความเชื่อที่ว่า “ต้นทางดีจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” บริษัทจึงมุ่งมั่นใส่ใจดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม เพื่อรักษาดุลยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม อันจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรและการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เน้นการดำเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นส่วนใหญ่ เพราะถือว่าเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในอนาคต ล่าสุดได้มีโครงการ “EGCO GROUP GREEN BLOOD” ที่กระตุ้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยมีทั้งภาพยนตร์โฆษณาและกิจกรรมต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง 

 

ด้านส่งเสริมวิชาชีพ
1. โครงการ "สร้างบ้านใหม่ใต้ทะเล" (ปะการังเทียม โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์)
  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอำเภอขนอม จัดหาและวางตู้คอนเทนเนอร์ในบริเวณชายฝั่งทะเล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  สำหรับเป็นแนวปะการังเทียมให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ขยายพันธุ์และหลบซ่อนภัยของสัตว์น้ำทะเลธรรมชาติ  ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาแหล่งทำการประมงบริเวณชายฝั่งทะเลให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีความ อุดมสมบูรณ์   ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางด้านการประมงแก่ชุมชนให้สามารถประกอบอาชีพประมงน้ำ ตื้นหรือประมงชายฝั่ง ทำให้มีรายได้พออยู่พอกินตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใต้ทะเลในอนาคตอีกด้วย ซึ่งภายใต้โครงการนี้ จะมีการวางตู้คอนเทนเนอร์จำนวนทั้งสิ้น 99 ตู้ ในระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2550 – 2555
 

http://www.egco.co.th/th/corporate_social_activity_detail.asp?social_id=17&cate_id=3

 ด้านสิ่งแวดล้อม
1.

โครงการ "EGCO Green Blood Festival"

 

บริษัท เอ็กโก กรุ๊ป ได้ริเริ่มโครงการขึ้นในปี 2551 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสนำเสนอความคิดหรือแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวคิดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมกันทำหน้าที่ขยายเมล็ดพันธุ์ทางความคิดแห่งการอนุรักษ์ให้เกิดขึ้น และงอกงามอยู่ในใจของเยาวชน

 

http://www.newswit.com/news/2009-04-24/f7f12974ac9b967dd4d973e57c043ae9/

2. โครงการ "EGCO Green Gump Gadget"
  "EGCO Green Gump Gadget....ของประดิษฐ์คิดไม่ถึง" เป็นการแข่งขันประกวดคิดของประดิษฐ์ เพื่อแก้ปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม’ ขึ้น เพื่อ ‘กระตุ้น’ ให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ในวงกว้าง ‘ตระหนัก’ ถึงความสำคัญของปัญหาพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน ‘ส่งเสริม’ การมีส่วนร่วมของเยาวชน คนรุ่นใหม่ในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม
 

 http://www.newswit.com/news/2009-04-24/f7f12974ac9b967dd4d973e57c043ae9/

3.

โครงการ “Forest : The Circle of Life...รักษ์ต้นน้ำด้วยผืนป่า”

 

โครงการ Forest: The Circle of Life...รักษ์ต้นน้ำ ด้วยผืนป่า เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปี 2 โดยระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2551บริษัทฯ จะนำพนักงานและคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นคนปลายน้ำรวมกว่า 100 คน ไปสมทบกับเยาวชนชุมชนคนต้นน้ำอีกกว่า 300 คน เพื่อร่วมกันปลูกป่าต้นน้ำ คืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของประเทศที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทย หลายสิบล้านคนมาอย่างสม่ำเสมอ

 

http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=1915413B5434270B964596734A521601&sec=&query=u+jStem5uenT

 

http://www.w.newswit.com/news/2008-07-07/0816-forest-the-circle-of-life-2

 

http://www.bangkokbizweek.com/20070704/bschool/index.php?news=column_24225363.html

4.

 โครงการ“ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า”

 

เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่จัด “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า” รุ่นที่ 27 เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยโครงการนี้มีมานานกว่า 10 ปีแล้ว ด้วยปณิธานของเอ็กโก ที่มุ่งหวังจะปลูกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ “ป่าต้นน้ำ” ซึ่งเป็นต้นทางของสายน้ำ สิ่งมีชีวิต และธรรมชาติทุกชนิด ให้เกิดขึ้นในใจของเยาวชนให้มากที่สุด จากความคิดริเริ่มนี้ จึงมีเยาวชนตัวน้อยๆ จากทั่วทุกทิศทุกทางกว่า 1,900 คน ใน 27 รุ่นมาแล้ว ที่ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญในการใช้ชีวิตร่วมกันกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การหุงหาอาหารที่ต้องหาวัตถุดิบจากป่าที่อาศัยอยู่ เรียนรู้การเดินป่า การตั้งค่ายพักแรมกลางป่าใหญ่ เปิดรับอากาศบริสุทธิ์ และความสดชื่นของธรรมชาติที่ไม่สามารถหาได้จากในเมือง โดยมีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นครูผู้สอน และปลูกจิตสำนึกแห่งความรักษ์ป่าอันมีคุณค่า

 

http://www.komchadluek.net/news/2005/04-02/stu-16895730.html

 

http://www.thaienv.com/th/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=27

 

http://www.ryt9.com/news/2008-04-25/34272099

5. โครงการ “ลดโลกร้อน...ด้วยวิถีพอเพียง”
  เดือนธันวาคม 2550 บริษัท เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เปิดตัวโครงการและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ลดโลกร้อน...ด้วยวิถีพอเพียง” ระดมนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมให้ความรู้เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพิ่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู และส่งเสริมโรงเรียนที่มีศักยภาพให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องนี้ ไปสู่นักเรียน รวมถึงสนับสนุนวิถีบริโภคที่ยั่งยืนให้ผู้เรียนได้ตระหนักและปรับเปลี่ยน วิถีการดำเนินชีวิตสู่ความพอเพียง ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อนได้ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ ลดโลกร้อนฯ” จำนวน 7 แห่ง กระจายทุกภูมิภาค เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับ โรงเรียนและชุมชนที่สนใจ ตามด้วยการสร้างเครือข่าย “โรงเรียนลดโลกร้อน...ด้วยวิถีพอเพียง” ระหว่างโรงเรียนในภูมิภาคเดียวกัน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้และร่วมบรรเทาปัญหาอีก ด้วย
  http://www.thaienv.com/th/index.php?option=com_content&task=view&id=510&Itemid=27
  http://www.ryt9.com/news/2007-10-19/27767413
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    

http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat_detail.php?s_tag=02csr03160651&day=2008-06-16&sectionid=0221

 

http://www.manager.co.th/Business/ViewNews.aspx?NewsID=9500000118200


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved