Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้าง

ข้อมูลองค์กร: 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) หรือที่คนนิยมเรียกว่า ปูนใหญ่ เป็นกลุ่มธุรกิจผลิตปูนซิเมนต์ และต่อมามีผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีก โดยทำภายใต้บริษัทในเครือ ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจสำคัญ 5 กลุ่ม ได้แก่ ปิโตรเคมี กระดาษและบรรจุภัณฑ์ ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และจัดจำหน่าย ทุกธุรกิจมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านสินค้าและบริการ กระบวนการทำงาน และรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพียรพยายามพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในประเทศ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำระดับภูมิภาค และพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับโลก ปัจจุบันเครือฯ มีบริษัทสำคัญกว่า 100 บริษัท ผลิตสินค้ากว่า 64,000 รายการ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก 

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: 0-2586-3333, 0-2586-4444
โทรสาร: 0-2587-2199, 0-2587-2201
เว็บไซต์: http://www.siamcement.com
ติดต่อฝ่าย CSR: มัทนา เหลืองนาคทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร

โครงการCSR ที่ SCG ให้ความสนใจและมุ่งเน้นมากเป็นพิเศษ อยู่ที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรบุคคล โดยธรรมชาติของการประกอบอุตสาหกรรมย่อมต้องมีของเสียเกิดขึ้น ทั้งจากกระบวนการผลิต การเสื่อมสภาพของวัตถุดิบที่กองเก็บ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ ภาชนะบรรจุที่มีการปนเปื้อน และของเหลือใช้ต่างๆ ซึ่ง SCG ได้กำหนดเป้าหมาย Zero Waste ไว้ คือ จะลดการเกิดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด และจัดการของเสียที่เกิดขึ้นโดยสร้างภาระต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ SCG ยังมุ่งพัฒนาคน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยโครงการต่างๆ ที่ SCG ดำเนินการมาตลอด

ด้านสิ่งแวดล้อม
 
1. โครงการ “SCG Do It Green” สู่โครงการสร้างฝาย
  โครงการ “SCG Do It Green” เป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมของเครือซิเมนต์ไทย ที่มุ่งย้ำเตือนจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานในเครือฯ โดยยึดหลัก 3R ได้แก่ ลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Reuse/Recycle) และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้มีใช้เพียงพอและคงอยู่อย่างยั่งยืน (Replenish) โครงการนี้ยังมีเป้าหมายใหญ่อยู่ที่การสร้างฝายชะลอน้ำ 10,000 ฝาย ภายในปี 2552 เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติกลับคืนสู่สมดุลด้วย ปัจจุบัน SCG ร่วมกับชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำได้ครบ 10,000 ฝายในจังหวัดต่างๆ แล้ว เช่น ลำปาง เชียงใหม่ น่าน แพร่ ระยอง นครศรีธรรมราช ฯลฯ พร้อมทั้งส่งมอบสมุดบอกตำแหน่งหรือพิกัดฝายชะลอน้ำให้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อนำทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป
  http://www.siamcement.com/th/08news_release/01_news/detail.php?ContentId=2038
 

 http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=59647

 

http://www.brandage.com/Modules/DesktopModules/Article/ArticleDetail.aspx?tabID=7&ArticleID=1082&ModuleID=701&GroupID=501

2. โครงการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  SCG เป็นองค์กรไทยรายแรกในประเทศที่จัดทำนโยบายการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Guidelines for Green Procurement) ตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการเลือกใช้สินค้าและบริการที่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดแล้ว ยังผลักดันให้ผู้ผลิตเกิดการปรับปรุงและเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อ สิ่งแวดล้อมออกสู่สังคมมากยิ่งขึ้น ในปี 2549 SCG ได้จัดทำทะเบียนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวม 108 รุ่น จาก 32 ยี่ห้อ มียอดการสั่งซื้อประมาณ 22 ล้านบาท
  http://www.siamcement.com/th/05sustainability_development/04_safety_
environmental_03.html

ด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา
1.

โครงการ “Sustainable Design Camp 2009”

 

โครงการ “Sustainable Design Camp 2009” เชิญชวนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปเข้าค่ายเรียนรู้ศิลปะการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้าแบรนด์ “คอตโต้” ตลอดจนศึกษาดูงานและสร้างผลงานจริงบนดอยตุงครั้งแรกของประเทศไทย โดยจะรับสมัครถึงวันที่ 10 มีนาคม 2552 “SUSTAINABLE DESIGN CAMP 2009” เป็นค่ายฝึกอบรมด้านการออกแบบ โดยความร่วมมือของมูลนิธิซิเมนต์ไทย (SCG Foundation) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และคอตโต้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบให้ แสดงผลงานสู่สาธารณชน โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกทีมร่วมเข้า ค่ายเรียนรู้และทำงานจริง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development (SD) พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

 

http://www.scgfoundation.org/th/childrenAndYouthDetail.asp?id=55

 

http://www.siamcement.com/th/08news_release/01_news/detail.php?ContentId=2033

 

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/life-style/society/20090117/7549/SUSTAINABLE-DESIGN-CAMP-2009.html

2. โครงการ “เทศกาลนิทานในสวน”
  เมื่อ เดือนมกราคม 2552 ที่ผ่านมา มูลนิธิซิเมนต์ไทย (SCG Foundation) ได้เปิดงาน “เทศกาลนิทานในสวน” ปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์อมตะนิทาน…สู่จินตนาการไม่รู้จบ” โดยมีกิจกรรมสำหรับทุกคนในครอบครัว การแนะนำเทคนิคการเล่านิทาน โดยนักแปลฝีมือคุณภาพของประเทศ พร้อมเสวนากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก เพื่อรณรงค์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเล่านิทาน อ่านหนังสือให้ลูกฟังอย่างสม่ำเสมอ จนกลายเป็นวัฒนธรรมการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือในสังคมไทย “เทศกาลนิทานในสวน” เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ ซึ่งเป็นภารกิจที่มูลนิธิซิเมนต์ไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อให้คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง เข้าใจถึงความสำคัญของช่วงปฐมวัย หรือ วัย 0-6 ปี ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะวางรากฐานในด้านต่างๆ ให้กับเด็ก โดยเฉพาะการรักการอ่าน การเล่านิทานให้ลูกฟัง เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี พร้อมเสริมสร้างความรักและความผูกพันของครอบครัวให้อบอุ่นแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
  http://www.siamcement.com/th/08news_release/01_news/detail.php?ContentId=2034
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    

http://www.thannews.th.com/detialnews.php?id=M3223741&issue=2374

 

http://www.brandage.com/Modules/DesktopModules/Article/ArticleDetail.aspx?tabID=7&ArticleID=1082&ModuleID=701&GroupID=501

 

http://www.ryt9.com/s/prg/484252


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved