Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: ทรัพยากร - พลังงานและสาธารณูปโภค

ข้อมูลองค์กร: 
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ของคนไทยที่ดำเนินงานมากว่า 20 ปี จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ในสมัย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยได้รับมอบหมายภาระกิจสำคัญในการดูแลความมั่นคงด้านการพลังงาน เป็นเครื่องมือทำงานเพื่อประโยชน์ของคนไทย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดความมุ่งหมายไว้ คือ 1.เป็นบริษัทไทยที่มั่นคงในการดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมสอดคล้องกับประโยชน์ ส่วนรวม 2.เป็นบริษัทที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย 

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: 210 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท 64 เขตพระโขนง กทม. 10260
โทรศัพท์: 0-2335-4999
โทรสาร: 0-2335-4009
เว็บไซต์: http://www.bangchak.co.th
ติดต่อฝ่าย CSR: กิจการสัมพันธ์
โทร. 0-2335-4559, 085-9805055
โทรสาร 0-2331-0072 

บางจากฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ว่า “พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” เห็นได้จากนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนและโครงการดีๆ หลายอย่างที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ประชาชน ชุมชน และสังคม โดยเฉพาะการเป็น Green Company ที่ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปีพ.ศ.2544 ที่ประเทศไทยประสบวิกฤตน้ำมันแพง บางจากฯ ก็โดดเด่นในเรื่องพลังงานทดแทนและคิดค้นพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

 ด้านสิ่งแวดล้อม
1.

 โครงการ "รับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตไบโอดีเซล"

  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในเดือนตุลาคม 2552 ได้ร่วมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมกับโครงการสร้างเสริมจิตสำนึกสาธารณะ และพัฒนาพนักงานจิตอาสาในองค์กร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ด้วยการรณรงค์และรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อผลิตไบโอดีเซล
  http://www.bangchak.co.th/th/CSR-News-Detail.aspx?did=785 

 

2. โครงการ “รักแม่...รักษ์แม่น้ำ”
  ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดตัวโครงการ “รักแม่...รักษ์แม่น้ำ” ประจำปี 2552 โดยมี วิเชียร อุษณาโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากฯ เข้าร่วมในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการ ภายใต้นโยบาย “โรงงานต้องเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม” เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใย คุณภาพน้ำในแม่น้ำ ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  http://www.bangchak.co.th/th/CSR-News-Detail.aspx?did=396

3. โครงการ “Central Love The Earth”
  ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ วัฒนา โอภานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ บุษบา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดตัวเคาน์เตอร์รับบริจาคน้ำมันพืชใช้แล้ว ซึ่งเป็นหนึ่ง ในโครงการ “Central Love The Earth” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยบริษัท บางจากฯ รับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วนำไปผลิตไบโอดีเซล ซึ่งรายได้ทั้งหมด บริษัท เซ็นทรัลฯ มอบให้มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม วันที่ 21 ก.ย. 2552
  http://www.bangchak.co.th/th/News-Detail.aspx?did=776

4.

 โครงการ  “เปลี่ยนความลับให้เป็นความรัก”

 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโฟเซฟ และพันธมิตร 36 องค์กร ร่วมเปิด Shred 2 Share โครงการ 2 “เปลี่ยนความลับให้เป็นความรัก” โดยรวบรวมเอกสาร ทั้งลับ-ไม่ลับ ที่ไม่ใช้แล้วไปย่อยทำลายและรีไซเคิล โดย บริษัท อินโฟเซฟ ในเครือ SCG จะนำกระดาษที่ได้รับบริจาคจากบริษัทพันธมิตรไปรีไซเคิล ทุก 1 ตันกระดาษ บริษัท อินโฟเซฟ จะสมทบเงิน 2,000 บาท โครงการนี้มีเป้าหมายรวบรวมกระดาษที่ย่อยแล้วให้ได้ 1,000 ตัน ซึ่งจะช่วยลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้ 260 ตัน ลดการใช้ถ่านหิน 110 ตัน และลดการใช้น้ำได้ 50,000 ลูกบาศก์เมตร  เมื่อสิ้นสุดโครงการในแต่ละปี จะนำเงินไปสมทบทุนสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมร่วมกัน

 

http://www.bangchak.co.th/th/CSR-News-Detail.aspx?did=373

ด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา
1. โครงการนักศึกษาฝึกงาน
  ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2552 (BCP Talent Internship Program 2009) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียม ด้านการตลาด ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ บริษัท บางจากฯ สุขุมวิท 64 เมื่อเร็วๆ นี้
  http://www.bangchak.co.th/th/CSR-News-Detail.aspx?did=386

2. โครงการสุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทน ปี 2551“ไบโอดีเซล-แก๊สโซฮอล์ นวัตกรรมพลังงานทดแทนไทย ก้าวไกลสู่เอเชีย”
  บางจากฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. จัดโครงการสุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทน ปี 2551 “ไบโอดีเซล-แก๊สโซฮอล์ นวัตกรรมพลังงานทดแทนไทย ก้าวไกลสู่เอเชีย” ขึ้นเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการประกวดนิทรรศการโรงเรียนและพิธีกรผู้นำเสนอ “พี่ไบโอ-น้องแก๊สซี่” ทำให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้และปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของการใช้พลังงานทด แทน ให้ได้รู้ว่าพลังงานทดแทนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประหยัดเงินตราต่างประเทศ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยขั้นตอนการประกวดมีตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 2551 และประกวดชิงชนะเลิศรอบประเทศไทย วันที่ 10-12 ตุลาคม 2551 ณ ลานน้ำพุ ชั้น G ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ถ.ศรีนครินทร์
  http://www.bangchak.co.th/th/csrProjectDetail.asp?id=34
 

http://www.thannews.th.com/detialnews.php?id=M3123473&issue=2347

 

http://www.moneychannel.co.th/Menu6/ClipCornerMSociety/tabid/112/newsid572/
57709/Default.aspx

3. โครงการ “เปิดบ้านพลังงานทดแทน 2008"
  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “เปิดบ้านพลังงานทดแทน 2008” BCP Open House 2008 ในวันที่ 11 กันยายน 2551 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์ที่สนใจ ร่วมสนุกกับกิจกรรมให้ความรู้ในกระบวนการผลิตน้ำมันที่โรงกลั่นน้ำมันบางจาก และโรงผลิตไบโอดีเซลของบางจาก ถนนสุขุมวิท 64 ภายในงานมีการบรรยายเรื่องกระบวนการผลิตน้ำมัน การเสวนาในหัวข้อ “การทำงานในสาขาอาชีพด้านวิศวกรรมในบางจาก และสนุกสนานกับกิจกรรมให้ความรู้ พร้อมรับของที่ระลึก
  http://www.bangchak.co.th/th/csrProjectDetail.asp?id=35
  http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255109090065&tb=N255109&return=ok&news_headline=%27%BA%D2%A7%A8%D2%A1%E0%BB%D4%B4%BA%E9%D2%B9%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%B7%B4%E1%B7%B9%27

ด้านส่งเสริมวิชาชีพ
1.

โครงการเติมน้ำมันแจกกระเทียมฟรี ช่วยเกษตรกร

 

เพื่อสนับสนุนกระเทียมจากเกษตรกรไทยที่มีผล ผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก และได้รับผลกระทบจากกระเทียมต่างประเทศเข้ามาแย่งตลาด ทำให้ราคากระเทียมไทยตกต่ำ บางจากฯ จึงรับซื้อกระเทียมจำนวนกว่า 65,000 กิโลกรัม จากเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมภาคเหนือ และสร้างงานให้ชุมชนอีกหลายร้อยคนจัดกระเทียมเป็นชุด ชุดละ 125 กรัม นำมาเป็นสินค้าส่งเสริมการขาย เมื่อเติมน้ำมันครบ 700 บาท ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะแจกกระเทียมเป็นของสมนาคุณ 1 ชุด ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2551

 

ทั้งนี้บริษัท บางจากฯ ได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากเกษตรกรและชุมชนมาเป็นสินค้าส่งเสริม การขายอย่างต่อเนื่อง เช่น ไข่ไก่ มะนาว สัปปะรดกวน กล้วยหอมทองกวน สบู่เปลือกมังคุด น้ำตาลอ้อย เมล็ดทานตะวันอบเกลือ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น

 

http://www.innnews.co.th/biz.php?nid=124345

 

http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=176598&Newstype=1&template=1

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   

http://www.bangchak.co.th/th/anusornDetailPopup.asp?id=5

 

http://www.thannews.th.com/detialnews.php?id=M3223331&issue=2333

 

http://www.naewna.com/news.asp?ID=115977

 

http://www.komchadluek.net/2008/08/28/x_eco_d001_218156.php?news_id=218156

 

http://www.bangkokbiznews.com/2008/08/28/news_289192.php


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved