Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร - อาหารและเครื่องดื่ม

ข้อมูลองค์กร: 
กลุ่มมิตรผล เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และธุรกิจต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนานกว่า 50 ปี ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของกลุ่มผู้บริหาร ทำให้กลุ่มมิตรผลในวันนี้เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศที่มีมาตรฐานการดำเนิน งานในระดับมาตรฐานสากล อันประกอบด้วย 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจน้ำตาล ธุรกิจปาร์ติเกิลบอร์ด ธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล ธุรกิจเอทานอล ธุรกิจคลังสินค้าและโลจิสติกส์

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2656-8488
โทรสาร: 0-2656-8494
เว็บไซต์: http://www.mitrphol.com/ 

กลุ่มมิตรผลมีปรัชญาว่า “มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชื่อในคุณค่าของคน ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม” และให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยมีการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำทิ้งที่ทันสมัย รวมถึงการนำน้ำจากบ่อบำบัดที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน กลับมาใช้ประโยชน์ในไร่อ้อยของบริษัท โดยไม่มีการปล่อยลงลำน้ำสาธารณะ นอกจากนั้น ยังมีการปลูกไม้ยืนต้น และติดตั้งตาช่ายดักฝุ่นเพื่อป้องกันฝุ่นจากกองกากอ้อยที่อาจจะปลิวไปยัง ชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย

ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการการดำเนินธุรกิจเอทานอล
 

กลุ่มมิตรผลให้ความสนใจต่อการผลิตและการจำหน่ายเอทานอลในฐานะที่เป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้ทดแทนน้ำมันเบนซิน ซึ่งก๊าซดังกล่าวเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน รวมถึงลดมลพิษในอากาศ เนื่องจากการสันดาปในเครื่องยนต์ดีขึ้นไปพร้อมกัน และยังเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลดีต่อเกษตรกรไทยให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย
ปัจจุบันกลุ่มมิตรผลมีโรงงานผลิตเอทานอลอันทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีระดับโลก อยู่ที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวัตถุดิบจะมาจากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ 100 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณการผลิตโรงงานละ 200,000 ลิตรต่อวัน รวม 400,000 ลิตรต่อวัน โดยสัดส่วนการจัดจำหน่ายเอทานอลของโรงงานภูเขียวระหว่างตลาดในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ ร้อยละ 70:30 ส่วน โรงงานกาฬสินธุ์อยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดในช่วงนั้น

 

http://www.ryt9.com/news/2007-08-15/10133224 

 

ด้านส่งเสริมวิชาชีพ 
1. โครงการ “Breakthrough Innovation” หรือ “นวัตกรรมไม่ซ้ำรอยเดิม”
  14 กันยายน 2552 วาระการประกวดนวัตกรรมมิตรผลประจำปี 2552 กลับมาอีกครั้ง ภายใต้ชื่อโครงการ “Breakthrough Innovation” หรือ “นวัตกรรมไม่ซ้ำรอยเดิม” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับของกลุ่มมิตรผล เกิดความคิดริเริ่มในเชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ ทั้งในรูปของประดิษฐกรรม กระบวนการจัดการทางธุรกิจ และการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเปิดรับ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่กันไปด้วย
  http://mitrphol.digithais.com/th/10_csr/project/detail.php?ProjectId=40&Cat=2

2. โครงการ “หมู่บ้านเพิ่มผลผลิต”
 

โครงการหมู่บ้านเพิ่มผลผลิต เป็นโครงการหนึ่งของมิตรผล ที่เข้าไปช่วยพัฒนาชีวิตชุมชนชาวไร่อ้อย โดยเป็นการทำงานระหว่างเกษตรกร รัฐและโรงงาน เพื่อเข้าไปช่วยชุมชนในการพัฒนาเทคนิควิธีการและนำเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการ เพิ่มผลผลิต จาก 10 หมู่บ้านเมื่อปี 2547 ปัจจุบันมีหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการกว่า 200 หมู่บ้าน ขณะเดียวกันสามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยต่อไร่ได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 15 ตันต่อไร่ จากเดิมที่เฉลี่ย 7-8 ตันต่อไร่ ซึ่งหมายรวมถึงบางไร่สามารถมีผลผลิตได้สูงถึง 20-25 ตันต่อไร่ บ้านหนองดินดำเป็นหนึ่งใน 50 กว่าหมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านเพิ่มผลผลิตที่มิตรผลเข้ามาดูแลและให้ความรู้ ในเรื่องการผลิตอ้อยอย่างเข้มข้นและครบวงจร ตั้งแต่พันธุ์อ้อยไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยไปยังโรงงาน

 

http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=50504

ด้านชีวิตและสุขภาพ 
1.

โครงการจากพี่ฟิล์มสู่เสื้อเกราะพระเจ้าตาก

  เมื่อปีก่อนชาวบริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์จัดทำโครงการบริจาคแผ่นฟิลม์เอ็กซ์เรย์ปอด จากการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี เพื่อส่งไปทำเสื้อเกราะกันกระสุนให้กับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างดี ในปีนี้ การตรวจสุขภาพประจำปีจะแวะเวียนมาอีกครั้งในเดือนสิงหาคมที่จะถึง มิตรกาฬสินธุ์จึงตั้งใจจะสานโครงการนี้อีกครั้ง เสื้อเกราะกันกระสุนดังกล่าวรู้จักกันในนาม เสื้อเกราะพระเจ้าตาก คิดค้นโดยกลุ่มวิจัยหุ่นยนต์และเทคโนโลยี จ.ตาก ฟังชื่อแล้วแสนจะฮึกเหิม ใครสนใจอยากร่วมบริจาคสามารถติดต่อกระบอกเสียง CSR เบอร์ 400 และทางฝ่าย CSR จะประสานงานให้แผ่นฟิล์มจากน้ำใจของคุณเดินทางไปสมทบกับพี่ฟิล์มแผ่นอื่นๆสู่กระบวนการเสื้อเกราะพระเจ้าตากต่อไป
  http://mitrphol.digithais.com/th/10_csr/project/detail.php?ProjectId=29&Cat=2

ด้านเด็กและเยาวชน
1.

โครงการชมรมน่องเหล็ก รักเด็กนะคร๊าบ

  ชมรมจักรยานของโรงงานมิตรกาฬสินธุ์จัดโครงการ ทำดีเพื่อพ่อ ปั่นเพื่อน้อง ที่เรียกได้ว่ากิจกรรมนี้ยิงนัดเดียวได้นกสองตัว เพราะนอกจากพี่ๆเขาจะทำความดีให้สังคมด้วยการมอบอุปกรณ์กีฬาและช่วยซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้น้องๆแล้ว วิธีเดินทางยังเลิกแนวประหยัดพลังงานด้วยการปั่นจักรยานไปทำกิจกรรมด้วย น้องๆโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์จึงยิ้มแป้นเพราะอิ่มน้ำใจจากพี่ๆน่องเหล็กใจดีจากมิตรกาฬสินธุ์
  http://mitrphol.digithais.com/th/10_csr/project/detail.php?ProjectId=36&Cat=2

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   

http://www.mitrphol.com/th/05_news/detail.php?EventActivityID=149

 

http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat_detail.php?s_tag=02csr01221050&day=2007-10-22&sectionid=0221

 

http://www.newswit.net/read/541979.html

 

http://www.ttisfashionbiz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=973&Itemid=72


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved