Untitled Document
 
 
 
 
 
   
 
    หน้าแรก  >  CSR   >  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

   

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 
กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ: ธุรกิจการเงิน - ธนาคาร

ข้อมูลองค์กร: 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2488 มีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภายในปีเดียวกันได้ก่อตั้งสำนักงานกรุงเทพฯ ณ มุมถนนราชวงศ์ ต่อมาในปี พ.ศ.2539 จึงได้ย้ายสำนักงานใหญ่มายังที่ทำการสำนักงานใหญ่ในปัจจุบัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อันดับ 5 ในด้านเงินฝาก สินเชื่อและสินทรัพย์ ให้บริการทางการเงินเต็มรูปแบบแก่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และลูกค้ารายย่อยทั่วไป โดยผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคาร 572 สาขาทั่วประเทศ และสาขาต่างประเทศ 3 แห่ง คือ สาขาฮ่องกง สาขาเวียงจันทน์ และสาขาหมู่เกาะเคย์แมน

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์: 0-2296-2000, 0-2683-1000
โทรสาร: 0-2683-1304
เว็บไซต์: http://www.krungsri.com
ติดต่อฝ่าย CSR: ฝ่ายสื่อสารองค์กร บุษรา วิชัยสุทธิกุล
 

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ เช่น การมอบทุนสนับสนุนโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ โครงการศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ ยังสนับสนุนการจัดทำรายการ “จดหมายเหตุกรุงศรี” ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 และได้รับรางวัล “รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.2544 จากสมาคมนักข่าวบันเทิงด้วย

ด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา 
1. โครงการ "สร้างสรรค์เยาวชนกับ...ศิลปะ"
  ธนาคารจัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสีภายใต้ แนวคิด "ความสุข" ให้แก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดโรงเรียนในพื้นที่ เขตยานนาวา จำนวน 10 โรงเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ เยาวชนที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสี และอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 นอกจากนี้ยังจัดค่ายเสริมทักษะด้านศิลปะให้แก่เยาวชนที่ชนะการประกวดทั้ง 25 คน เข้าอบรมทักษะและเทคนิคการวาดภาพ ควบคู่กับทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดนครปฐม ณ ศูนย์ทัศนศิลป์สิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
  http://www.krungsri.com/th/csr-forsocial-detail.aspx?cid=&did=1

2.

 โครงการ "กรุงศรี...สานฝันเยาวชนคนดี"

 

โครงการ กรุงศรี...สานฝันเยาวชนคนดี มุ่งเน้นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน การส่งเสริมความสามารถและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนด้วยมุ่งหวัง ให้เยาวชนของไทยเติมโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพและถือเป็นอนาคตที่สำคัญในการ พัฒนาประเทศ เพื่อจรรโลงสังคมและประเทศชาติให้เติมโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และสถาบันการศึกษา หน่วยงานภายนอกต่างๆ เช่น คณะผู้บริหารธนาคาร มอบมุมหนังสือ “กรุงศรี...สานฝันเยาวชนคนดี” ให้ห้องสมุดโรงเรียนรอบสำนักงานใหญ่ของธนาคาร โดยธนาคารมีแผนมอบมุมหนังสือแก่โรงเรียนในส่วนกลางและภูมิภาครวม 65 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กและ เยาวชนอย่างต่อเนื่อง

  http://www.krungsri.com/th/csr-forsocial-detail.aspx?cid=&did=1

3. โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และห้องสมุดโรงเรียน...สร้างเสริมปัญญาพัฒนา เยาวชน
  คณะผู้บริหารและอาสา สมัครพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยากว่า 60 คน ร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการ “กรุงศรี...สานฝันเยาวชนคนดี” ด้วยการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 และโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม พร้อมมอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำนักงานที่ธนาคารไม่ใช้งานแล้ว รวมทั้งสิ้น 250 รายการ และมอบเงิน จำนวน 20,000 บาท เพื่อสมทบทุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กกำพร้ากว่า 1,300 คน ในความอุปการะของวัดสระแก้ว นอกจากนี้ธนาคารยังมอบมุมหนังสือให้ห้องสมุดประมาณ ชันซื่อ ณ โรงเรียนวัดด่าน ถนนพระราม 3 อีกด้วย เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการเสริมสร้างปัญญาพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคม ต่อไป
  http://www.krungsri.com/th/csr-forsocial-detail.aspx?cid=&did=1

4. โครงการ“กองทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อการศึกษา”
  เดือนกันยายน 2550 ธนาคารกรุงศรีฯ มอบเงิน 5,000,000 บาท ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อจัดตั้ง “กองทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อการศึกษา” โดยมูลนิธิฯ จะนำเงินไปสมทบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ของเยาวชนที่ศึกษาในโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ ทั้งนี้เมื่อ 21 กันยายน 2550 ยังได้มอบเงิน 2,500,000 บาท สนับสนุนการจัดสร้างศูนย์บริการนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาที่พิการทางร่างกายได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกับ นักศึกษาทั่วไปอีกด้วย โครงการดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่ธนาคาร กรุงศรีฯ ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นด้านการศึกษา เนื่องจากตระหนักดีว่าการให้การศึกษาที่มีประสิทธิภาพแก่เยาวชนไทย เป็นการสร้างรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
  http://www.ryt9.com/news/2007-09-18/28029428
  http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?sec=&newsid=3125692293D0A5F3674FAF67DF6832B7

 

ด้านสิ่งแวดล้อม
1.

 โครงการ "Earth Care" ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตระหนัก รักษ์โลก

 

โครงการ Earth Care จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์ให้พนักงานธนาคาร เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมมือกันบรรเทาปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจากภาวะโลกร้อนที่โลกกำลัง เผชิญอยู่ในเวลานี้ โดยเริ่มต้นจากการรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า เช่น อาสาสมัครพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวนกว่า 70 คน ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 2,100 ต้น เฟส 2 ณ พื้นที่ปากคลองบางโปรง ตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการสานต่อโครงการ Earth Care ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตระหนัก รักษ์โลก

 

 http://www.krungsri.com/th/csr-forsocial-detail.aspx?cid=&did=2

2. สนับสนุนโครงการธรรมศาสตร์สีเขียว
 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สนับสนุนโครงการธรรมศาสตร์สีเขียว โดยคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานอาสาสมัครกว่า 60 คน ร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้ใหญ่ จำนวน 100 ต้น ในบริเวณพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต ในโอกาสครบรอบ 75 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เติมป่าสีเขียวให้โลก นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมให้แก่ พนักงานอีกด้วย

 

http://www.krungsri.com/th/csr-forsocial-detail.aspx?cid=&did=2


ด้านศิลปวัฒนธรรม
1. โครงการ “รายการจดหมายเหตุกรุงศรี”
  กรุงศรีอยุธยาฯ สนับสนุนการจัดทำรายการ “จดหมายเหตุกรุงศรี” มาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.2527 ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 และได้รับรางวัล “รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.2544 หรือ Star Entertainment Award 2002 จากสมาคมนักข่าวบันเทิงอีกด้วย
  http://www.krungsri.com/KrungsriDocumentlary/index.htm

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=098EC25057F3152B0FEFCF9F3B3953DB


Share
 
 
นิตยสาร GreenscapeAsia และเว็บไซต์ www.Greenscapeasia.com เป็นสื่อน้องใหม่ในเครือ HI-CLASS นำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ในแนวคิด ECO Living ในรูปแบบสองภาษา ไทย-อังกฤษ วางแผงฉบับแรกในเดือนธันวามคม 2554 และบริการผู้อ่านประจำสายการบิน โอเรียนท์ไทย - ติดต่อโฆษณาในนิตยสารและเว็บไซต์ ได้ที่ คุณรมมี่ : 02-7426438-9 หรือ 089-1132305
 
 
 
 
 
 
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
hi-class , magazine , high society , hiso , executive , politician , thailand , artist , leader , celebrity
 
 
 
 

 

 

Untitled Document
เชิญทำข่าว / ฝากข่าวลงใน HI-CLASS SOCIETY ติดต่อ
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HI-CLASS
32 สุขุมวิท 85 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 02-7426439 โทรสาร 02-3311618 อีเมล์ : editor@hiclassmagazine.com
Copyright 2004 www.hiclasssociety.com All Rights Reserved