ปตท. ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์สาหร่ายเกลียวทอง

นายวิชัย พรกีรติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าฯถวายเงินแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์สาหร่ายเกลียวทอง ตามโครงการความร่วมมือศึกษาวิจัยลดโลกร้อน ถวายพ่อ ด้วยสาหร่ายเกลียวทอง” ทั้งนิ้ เพื่อศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการนำสาหร่ายเกลียวทองมาทำการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและนำชีวมวลที่เกิดขึ้นไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทอดพระเนตรกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

 

Related contents:

You may also like...