กรุงเทพมหานคร จับมือนักวิชาการจุฬาและประชาชน เปิดตัวโครงการ “กรุงเทพฯ 2575”

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วยนักวิชาการจากจุฬาฯ และประชาชน เปิดตัว “โครงการกรุงเทพฯ 2575” การจัดทำวิจัยเพื่อสร้างวิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานครระยะยาว ใน 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2556-2557) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเมือง ทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม คุณภาพชีวิต ประชากร และการบริหารจัดการ โดยจะเปิดเวทีประชาเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในพื้นที่รอบกรุงเทพฯ จำนวน 6 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม –มิถุนายน และการประชุมกลุ่มย่อย โดยจะมีกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ชาวกทม. ร่วมเป็นเจ้าของวิสัยทัศน์ “กทม.2575” ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ก่อนที่จะทำการส่งมอบวิสัยทัศน์นี้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน แก่กรุงเทพมหานคร โดยงานเปิดตัวโครงการนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมตวันนา (ถ.สุรวงศ์)

บจก. วีม คอมมูนิเคชั่น  Natthaya   Ngamkam    joice.natthaya@gmail.com

 

Related contents:

You may also like...