เมืองพัทยาเดินหน้าสานต่อโครงการ “รวมพลังชุมชนเราร่วมสร้าง พัทยาแบรนด์”

นายกเมืองพัทยา เผยแผนเดินหน้าสานต่อ โครงการ “รวมพลังชุมชนเราร่วมสร้าง พัทยา- แบรนด์” โครงการต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเมืองของเมืองพัทยา ภายใต้แนวคิด “ค้าขายดี-กินดี-อยู่ดี” เพื่อการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างความสมดุลด้านเศรษฐกิจระดับรากฐาน รวมถึงยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ล่าสุดแถลงแผนความคืบหน้าโครงการฯ คัดเลือกตัวอย่างกลุ่มสินค้าและบริการจากผลการศึกษา ได้แก่ กลุ่มอาหาร กลุ่มของที่ระลึก และกลุ่มบริการนวด เพื่อเป็นต้นแบบนำร่องผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อรองรับการรวมกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยา พร้อมทั้งเดินหน้าขยายแนวคิดรวมกลุ่มสหกรณ์ชุมชนต้นแบบเพื่อต่อยอดวิสาหกิจชุมชนสู่การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมทั้งประเภทผลิตภัณฑ์และบริการได้ พร้อมสร้างมาตรฐานคุณภาพและตราสัญญลักษณ์ “พัทยาแบรนด์” ของสินค้าและบริการเพื่อสร้างการยอมรับแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและในระดับสากลต่อไป

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า หลังจากที่เมืองพัทยาได้จัดทำโครงการ “รวมพลังชุมชนเราร่วมสร้าง พัทยาแบรนด์” เพื่อพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยา (Pattaya’s Community Enterprise) สู่การยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของชุมชนเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดการค้าภายในประเทศ และขยายสู่ตลาดการค้าระดับโลกได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเมืองพัทยา และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจและชุมชน อีกทั้งยังนำไปสู่การสร้างและกระจายรายได้ให้เกิดดุลยภาพทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และเป็นการเตรียมพร้อมในการก้าวสู่เศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการมาถึงช่วงการเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่จะเป็นต้นแบบจากข้อมูลการศึกษาความต้องการของตลาดและการสำรวจความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงการพัฒนาต้นแบบของสินค้าและบริการภายใต้ตราสัญลักษณ์คุณภาพ “พัทยาแบรนด์” พร้อมกับการพัฒนาการรวมกลุ่มของชุมชนเมืองพัทยาที่สนใจ โดยปัจจุบันทีมงาน “พัทยาแบรนด์” ได้เข้าพบชุมชนต่างๆ จำนวน 38 ชุมชน เพื่อทำความเข้าใจและสำรวจความต้องการของชุมชนเพื่อการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานต่อไป

การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนเพื่อให้ชาวพัทยาค้าขายดี มีรายได้และการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมที่เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งทั้ง 38 ชุมชน ถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่เมืองพัทยาให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาความยั่งยืนและปกป้องผลประโยชน์อันพึงมีแก่พี่น้องชาวเมืองพัทยาให้มีศักยภาพในการขายสินค้า และบริการของคนในชุมชนให้เข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ โดยอาศัยตลาดการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนกว่า 5.6 ล้านคน ที่เข้ามาเยือนเมืองพัทยาโดยมีรายได้หมุนเวียนภายในเมืองพัทยากว่า 6 หมื่นล้านบาทต่อปี และตลาดการส่งออกสินค้าและบริการในต่างประเทศในอนาคตได้

ที่ผ่านมา ในหลายประเทศที่มีวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง การรวมกลุ่มรวมพลังของคนในชุมชนสามารถพัฒนาและสร้างความกินดีอยู่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน ตัวอย่างเช่นในเมืองโออิตะ ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นต้นแบบของวิสาหกิจชุมชน พบว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น 2.04 เท่า และวิสาหกิจชุมชนมียอดขายเพิ่มขึ้น 2.07 เท่า ตั้งแต่มีการเริ่มโครงการ หรือการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกองุ่น และผู้ประกอบการผลิตไวน์จำนวนกว่า 6 พัน 7 ร้อยราย ในแคว้นบอร์กโดว์ (Bordeaux) ประเทศฝรั่งเศสในการร่วมควบคุมการผลิต ประชาสัมพันธ์ และการตลาด ทำให้ไวน์ที่ผลิตจากพื้นที่ดังกล่าวโด่งดังไปทั่วโลก ดังนั้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของเมืองพัทยา โดยการพัฒนาสินค้า และบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองพัทยา ที่สอดคล้องกับความต้องการบริโภคของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นโอกาสในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างการรับรู้ และชื่อเสียงของเมืองพัทยาในระดับโลก

การดำเนินกิจกรรมโครงการรวมพลังชุมชนเราร่วมสร้าง “พัทยาแบรนด์” จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นมิติใหม่และเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนแบบรวดเร็ว (Fast Track) เพื่อสร้างกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนรวมถึงธุรกิจเชิงอุตสาหกรรมแก่ชุมชน ภายใต้รูปแบบการรวมกลุ่มที่เหมาะสม เช่น การรวมกลุ่มสหกรณ์ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ประชาชนในชุมชนเมืองพัทยาทุกคนมีโอกาส และมีส่วนร่วมกับโครงการดังกล่าว โดยเมืองพัทยาในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ด้านการออกแบบสินค้าและบริการต้นแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน รวมถึงตลาดในต่างประเทศ พร้อมจัดทำรูปแบบทางธุรกิจและองค์กรที่เหมาะสมการส่งเสริมด้านการผลิต การจัดจำหน่าย รวมถึงให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ผลักดันให้เกิดมีที่ทำการชุมชน ร้านค้าชุมชน บูทเคลื่อนที่สำหรับขายสินค้าและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว พร้อมจัดหน่วยประสานงานด้านการตลาดและด้านการอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ของชุมชนเมืองพัทยาให้ประชาชนมีความ กินดีอยู่ดี และมีสังคมที่เป็นสุข และเพื่อให้ประชาชนชาวเมืองพัทยาเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งของประเทศไทยในลำดับต่อไป

“การสร้าง PATTAYA BRAND เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างเศรษฐกิจของพัทยาทั้งระบบ เพื่อให้การเติบโตของเศรษฐกิจเมืองพัทยา มีความเข้มแข็งและยั่งยืน และในลำดับต่อไปเมืองพัทยาจะดำเนินการพัฒนาสินค้า และบริการต้นแบบ โดยอ้างอิงจากผลการสำรวจความต้องการของตลาด ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นของฝากจากเมืองพัทยาได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร เช่น ขนมอบ เครื่องดื่มน้ำผลไม้ อาหารทะเลอบแห้ง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ประเภทของที่ระลึก เช่น เสื้อยืด หมวก พวงกุณแจ เป็นต้น รวมทั้งการบริการที่เป็นที่ต้องการ เช่น นวดแผนไทย นวดสปา นวดเท้า เป็นต้น ทั้งนี้สินค้าและบริการต้นแบบจะแสดงถึงอัตลักษณ์ของเมืองพัทยาภายใต้ตราสัญลักษณ์คุณภาพ “พัทยาแบรนด์” เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และระดับสากล ซึ่งสินค้าและบริการเหล่านี้ จะมีการฝึกอบรมให้แก่ชุมชนเมืองพัทยาที่สนใจ พร้อมกับมีการพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการดังกล่าว พร้อมกับการส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นระบบสหกรณ์หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทันสมัยเพื่อ จัดตั้งนิติบุคคลที่เมืองพัทยาสามารถให้การสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อการผลิต และการขยายตลาดได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวนี้ จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณเดือนตุลาคมปีนี้” นายอิทธิพล กล่าว

 

บริษัท วีม คอมมูนิเคชั่น  Phataradech Watchrapong (A)  Phataradech@gmail.com

 

 

Related contents:

You may also like...