“ นัดพบ ” [ MEETING ]

นิทรรศการ  :    “ นัดพบ ” [ MEETING ]

ศิลปิน  : กลุ่ม Vermillion

ลักษณะงาน  : วาดเส้น, จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์, สื่อประสม และบทความทางศิลปะ

ระยะเวลาที่จัดแสดง  : 18 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2555

พิธีเปิดนิทรรศการ  : วันที่ 18 พฤษภาคม 2555

ห้องนิทรรศการ    : ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

แนวความคิด

ในปีพ.ศ.2551 กลุ่มนักศึกษาเก่าของคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ได้รวมตัวกันก่อตั้งกลุ่ม   Vermillion  ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องที่จบการศึกษามาจากที่เดียวกัน  โดยจัดโครงงานแสดงผลงานศิลปกรรมขึ้น  ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในกลุ่มแล้ว  ยังได้ส่งเสริมการเผยแพร่  วิชาความรู้ ความสามารถ ทางด้านศิลปกรรมออกไปสู่สาธารณชน ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมแก่ชาติสืบไป

 

จากการที่ศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ละคนยังคงยืนหยัดในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมจากทัศนคติส่วนตัววิถีชีวิต  การศึกษาเรียนรู้ และเทคนิควิธีการแสดงออกที่แตกต่างกัน นิทรรศการนี้ได้กลายเป็นพื้นที่นัดพบที่เกิดจากการร้อยเรียงจินตนาการแห่งการสร้างสรรค์ที่มีของแต่ละคนเข้าด้วยกันความเป็นปัจเจกและประสบการณ์ที่แตกต่างถูก หล่อหลอมรวมกัน ซึ่งนอกจากจะก่อเกิดความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างกลุ่มสมาชิกแล้วทางกลุ่มยังมุ่งหวังที่จะแบ่งปันประสบการณ์แห่งสุนทรียะให้เป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ในการรวมกันทำ กิจกรรมสร้างสรรค์ ที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศไทยสืบต่อไปในอนาคตเปิดให้เข้าชม

 

Related contents:

You may also like...