อินทัช ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

เบื้องหลังความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าห้วยขาแข้งอันกว้างใหญ่กว่า 1.8 ล้านไร่ ที่เปรียบดั่งสมบัติของชาติและได้รับการลงทะเบียนว่าเป็นมรดกโลกนั้น มีเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่ร้อยชีวิตที่ประจำการปฏิบัติหน้าที่ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อเป็นแนวหน้าคอยป้องกันไว้เท่านั้นเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งคือ “รั้วมนุษย์” ที่ป้องกันผืนป่าห้วยขาแข้งจากผู้บุกรุกซึ่งแสวงประโยชน์จากป่าในเชิงพาณิชย์ และใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงท่ามกลางสภาพความเป็นอยู่ที่ห่างไกลจากคำว่าสะดวกสบาย แต่แม้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่าผู้พิทักษ์ป่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ และอาศัยความอดทนอย่างมากมายเพียงใด พวกเขาก็พร้อมที่จะเสียสละเพื่อทำหน้าที่ให้แก่ประเทศชาติ

ด้วยเหตุนี้ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนในทุกมิติ จึงให้การสนับสนุนกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าทั้งในด้านงบประมาณ อุปกรณ์ปัจจัยต่างๆ และทักษะความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ไปจนถึงครอบครัว จากความสำเร็จที่เห็นผลเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ในปีนี้ อินทัชพร้อมแล้วที่จะส่งต่อการพัฒนาไปยังเยาวชนและชุมชนผ่านกิจกรรม “จากป่าสู่ชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนช่วยกันดูแลปกป้องผืนป่าสำคัญซึ่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติให้สมบูรณ์ตลอดไป

อินทัชได้เชิญชวนเยาวชนจากโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม และชาวชุมชนบึงเจริญที่เป็นชุมชนในบริเวณผืนป่าห้วยขาแข้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ระบบนิเวศและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ข้อควรปฏิบัติและกติกาการอยู่ร่วมกัน รวมถึงการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากผืนป่าได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ กิจกรรมวงล้อสื่อความหมายธรรมชาติ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า พืชพันธุ์ไม้ ระบบนิเวศความหลากหลายของป่าห้วยขาแข้ง การคัดแยกขยะ และกฎระเบียบกติกาต่างๆ กิจกรรมเดินสำรวจป่าศึกษาธรรมชาติ และการเรียนรู้อุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเดินป่า รวมถึง กิจกรรมซ่อมแซมและขุดลอกฝายชะลอน้ำให้ใช้งานได้ดีขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและคนในชุมชนได้เรียนรู้ประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำและอาหารของชุมชนเป็นต้นกำเนิดพืชป่า เช่น ผักหวาน เห็ด รวมทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น อึ่งอ่าง เป็นต้น

นอกจากนี้ อินทัชยังได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริงแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในด้านการสื่อสารและวิธีการทำงานร่วมกับชุมชน เช่น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการตั้งคำถาม และการประชุมอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน

ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอย่างจริงจังและต่อเนื่องของอินทัชตลอดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น อีกทั้งมีทักษะความรู้และเครื่องมือจำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมที่ผ่านมา ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้และมีเงินออมเฉลี่ยได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งสามารถลดปริมาณขยะประเภทถ่านไฟฉาย กล่องโฟม ถุงพลาสติกจากหน่วยพิทักษ์ป่าภายในพื้นที่ได้จำนวน 7.2 ตันต่อปี การแบ่งเบาภาระทางการเงินของครอบครัวเจ้าหน้าที่โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีจำนวน 10 ทุน และ การสนับสนุนอุปกรณ์จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น การสร้างสถานีผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3.2 กิโลวัตต์จำนวน 3 ชุด ติดตั้งในหน่วยพิทักษ์ป่าที่ไม่มีไฟฟ้าใช้งาน สนับสนุนอุปกรณ์จำเป็นต่อการออกลาดตระเวน เช่น เครื่องกรองน้ำแบบพกพา ข้าวสารปลอดสารเคมี ถังเก็บน้ำ เป้สนาม เปลสนามพร้อมมุ้ง ถ่านไฟฉายพร้อมที่ชาร์ต สนับสนุนการปรับปรุงรั้วลวดหนามกั้นระหว่างเขตแนวป่ากันชนระยะทาง 12 กิโลเมตร และช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่ที่ประสบภัยอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ผ่านกองทุนสวัสดิการ เป็นต้น โดยมีมูลค่ารวมของการสนับสนุนทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 7,500,000 บาท

นายชลาลักษณ์ บุนนาค ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผมขอชื่นชมและเป็นกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทของผู้พิทักษ์ป่าทุกท่านที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อสืบสานและปกป้องผืนป่ามรดกโลกทางธรรมชาติของไทยให้คงอยู่ และภูมิใจ
ที่อินทัชได้เป็นอีกหนึ่งพลังในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าให้มีคุณภาพชีวิต และมีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้นในการปฏิบัติงานสำคัญอันส่งผลให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานีนี้ ยังคงเป็นผืนป่ามรดกโลกให้คนรุ่นหลังได้ร่วมเรียนรู้และชื่นชมสืบต่อไป”

แม้จะเป็นเพียงหนึ่งในแรงสนับสนุนเล็กๆ แต่อินทัชก็มุ่งมั่นที่จะดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอย่างต่อเนื่องและขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นกำลังใจให้กับการปฏิบัติหน้าที่ของ “ผู้พิทักษ์ป่า” ซึ่งเสียสละและอุทิศแรงกายแรงใจปกป้องผืนป่าด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ เพื่อคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าห้วยขาแข้งตราบนานเท่านาน

เกี่ยวกับ อินทัช
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อเชื่อมโยงความต้องการของคนไทยเข้ากับเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ผลจากความมุ่งมั่นพัฒนาทำให้อินทัช ได้รับรางวัลและการรับรองต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัล “สุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชน” และ “หุ้นขวัญใจมหาชนกลุ่มเทคโนโลยี” สามปีซ้อน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ รางวัล “ผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม” (Best CEO Awards) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) ในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากงาน SET AWARDS 2015 รวมไปถึงรางวัลระดับภูมิภาคอย่าง ASEAN Corporate Governance Awards 2015 และรางวัล Asian Excellence Recognition Awards 2015 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia รางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” (Best Investor Relations Award) ประจำปี 2558/2559 จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysts Association หรือ IAA) และ รางวัล “Investor’s Choice Award” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เมื่อไม่นานมานี้ อินทัชได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด จากงาน “Thailand’s Top Corporate Brand Value 2017” รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น จากงานประกาศรางวัล “SET Awards 2017” รางวัลหุ้นยั่งยืน จากงานมอบรางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศนียบัตร ESG 100 ปี 2017 จากสถาบันไทยพัฒน์อีกด้วย ปัจจุบันการลงทุนของอินทัช ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ดำเนินงานภายใต้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ ดำเนินงานภายใต้บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงธุรกิจอื่นๆ อาทิ ไฮ ช็อปปิ้ง และโครงการ อินเว้นท์ (InVent) เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.intouchcompany.com www.facebook.com/intouchcompany 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สำนักประชาสัมพันธ์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ลัดดา โปษยะพิสิษฐ์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โทร. 08 9814 6084 อีเมล์ ladda@intouchcompany.com
นันท์นภัส การะโชติ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โทร. 09 8246 5194 อีเมล์ nannaphas@intouchcompany.com
เอกภพ พันธุรัตน์ บริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ จำกัด โทร. 089-676-6234 อีเมล์ eakkapop.panthurat@ogilvy.com

Related contents:

แชมป์เปี่ยนรายการ แลมบอร์กินี บลองแปงซุปเปอร์ โทรฟิโอ ฉลองชัยบนโพเดี่ยม หลังจากสามารถเอาชนะในเอเชีย...
ผ่อนคลายร่างกายด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่เดอะ แกรนด์ สปาที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
เคทีซี มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกพักผ่อนสุดคุ้ม ณ โรงแรมที่ได้รับรางวัลการประกวดสุดยอดโรงแรมบูติกไทย Tha...

You may also like...