มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯแต่งตั้ง ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์


คณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีมติแต่งตั้ง หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Deputy Chief Executive Officer) ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ของมูลนิธิฯ


โดย หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล เข้ารับตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาหม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล มีประสบการณ์การทำงานสายธุรกิจและการเงิน ก่อนเข้าทำงานที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในปี พ.ศ. 2548 ในตำแหน่งผู้จัดการส่วนการตลาด รับผิดชอบการตลาดแบรนด์ “ดอยตุง” จากนั้นในปี พ.ศ.2550 ได้เข้ามาดูแลรับผิดชอบโครงการขยายผลการพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวง ทั้งในและต่างประเทศ ก่อนดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี พ.ศ. 2558 รับผิดชอบการบริหารงานธุรกิจเพื่อสังคม “ดอยตุง” ทั้งหมด

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ซึ่งเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ อยู่แนวหน้าในการขับเคลื่อนขบวนการธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยมาโดยตลอด รวมทั้งมีบทบาทอย่างแข็งขันในการเผยแพร่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาสู่ระดับโลกตลอดทศวรรษที่ผ่านมา จะนำมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมต่อไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
ชลิดา ตรูทัศนวินท์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร. 02 252 7114 ต่อ 323
Email: chalida@doitung.org

 

Related contents:

You may also like...