ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์และลิ้มลองรสชาติอาหารที่ยอดเยี่ยมจากเชฟ ชาวเยอรมัน “สเตฟาน ไฮเลมานน์” ณ ห้องอาหารเวอร์ทิโก้ ทู

 

Chef

ร่วมเปิดประสบการณ์การอาหารระดับมชิลนิสตาร์ กับดินเนอร์สุดพิเศษกับ “เชฟมิชลินสตาร์ สเต ฟาน ไฮเลมานน์” จากภัตตาคารเอคโค่ (ECCO) ระหว่างวันท ี่29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560

ห้องอาหารเวอร์ทิโก้ ทู ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์และลิ้มลองรสชาติอาหารที่ยอดเยี่ยมจากเชฟ ชาวเยอรมัน “สเตฟาน ไฮเลมานน์” แห่งภัตตาคารระดับมิชลินสตาร์สองดาว เอคโค่(ECCO) จากเมืองซูริค ประเทศศวสิเซอร์แลนด์

เชฟไฮเลมานน์เกิดที่เมืองสตุดการ์ต ประเทศเยอรมัน และผ่านการฝึกฝนที่โรงแรมทรอเบ ทรอนบาร์ค (Traube Tonbach Hotel) ในเขตแบล็คฟอเรสต์ของเยอรมนีนานนับสิบปี และใช้เวลาครึ่งหนึ่งในช่วงนั้นท างานกับ ภัตตาคารระดับต านานอย่างภัตตาคารชวาร์ซวัลสตูเบอ (Schwarzwaldstube) ซึ่งครองต าแหน่งภัตตาคารระดับ สามดาวจากการจดัอนัดบัของมิชลินยาวนานที่สุดในยโุรป ฝีมือการปรุงอาหารของเขาไดร้ับการกล่าวขานว่า “เย้ายวนใจอย่างร้ายกาจ” และ “รสชาติประหน่ึงอาหารเทพประทาน”

โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ภูมิใจน าเสนออาหารที่รสชาติยากจะหาใครเทียบ ผ่านฝีมือการปรุงของเชฟสเตฟาน โอกาสที่คุณไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง…พิเศษที่ห้องอาหารเวอรทิโก้ ทู เท่านั้น ระหว่างวนัที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคมนี้ สำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ hostesses-bangkok@banyantree.com หรือโทร 02-679-1200

ราคาส าหรับ 4 คอร์สเมนู 4,900++ บาท รวมไวน์ 6,900++ บาท ราคาส าหรับ 5 คอร์สเมนู 5,500++ บาท รวมไวน์ 7,700++ บาท ราคาส าหรับ 7 คอร์สเมนู 6,500++ บาท รวมไวน์ 6,000++ บาท

*ด่วน! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด โปรดจองล่วงหน้า

ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 60 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ

เปิดทุกวัน: เวอร์ทิโก้ทู เวลา 17.00 น. – 01.00 น.

 

Report by: ศศิธร ทุมพัฒน์/กองบรรณาธิการ

facebook.com/HiclassSociety

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และส ารองที่นั่งได้ที่ โทร. +66 (0) 2679-1200 -จบข่าว- แผนกประชาสัมพนัธ์ นาราวดี สว่างฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ์และการตลาด โทรศพัท์: +66 (0) 2679 1200 ต่อ 1216 โทรสาร: +66 (0) 2 679 1188 อีเมล์: naravadee.sw@banyantree.com วรินธร เลิศนิมิตพนัธ์ เจา้หนา้ที่ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ โทรศพัท์: +66 (0) 2679 1200 ต่อ 1225 โทรสาร: +66 (0) 2 679 1188 อีเมล์: Warintorn.Le@banyantree.com

Related contents:

You may also like...