มหาวิทยาลัยกรุงเทพสร้างจิตอาสา “วัยรุ่นไทยคืนรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ”

IMG_4278

“กิจกรรมวัยรุ่นไทยจิตอาสา คืนรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ” ถือเป็นความร่วมมือของนักศึกษาปริญญาโทสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวไทย

เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุด แต่สำคัญที่สุดเป็นสถาบันแรกที่สามารถหล่อหลอมและพัฒนาบุคคลต่างๆในครอบครัวให้เป็นบุคคลอันพึงประสงค์ของสังคมในการ ถ่ายทอดค่านิยม ปลูกฝังความเชื่อ สร้างเสริมทัศนคติ กำหนดบุคลิกภาพ วิธีประพฤติปฏิบัติตน รวมทั้งการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมให้แก่สมาชิกรุ่นใหม่ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศโดยรวม

นอกจากวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาแล้วขั้นต้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะการจัดงานกิจกรรมของนักศึกษา ตามหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการจัดงานอีเว้นท์จากประสบการณ์และสถานการณ์จริง เพื่อศึกษาหลักการจัดการงานอีเว้นท์ การวางแผนทีมงานที่จำเป็น ตลอดจนการดำเนินการ ปัจจัยที่ทำให้งานประสบความสำเร็จและการจัดการความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้น

ภาพ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพนำโดย ดร.สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล (แถวหน้าที่ 3 จากขวา) อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ร่วมทำกิจกรรม “วัยรุ่นไทยคืนรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ” มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวไทย ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี

Related contents:

You may also like...