A Nature Treasure Lanna the Charm of the North 2012

นิทรรศการ : “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์ล้านนา เสน่หาเวียงพิงค์ 2555”    [ A Nature Treasure Lanna the Charm of the North 2012 ]

ศิลปิน : เจ สุรเสน [ Jay Surasen ]

ลักษณะงาน : จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง : 26 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2555

ห้องนิทรรศการ : ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

แนวความคิด

เจ สุรเสน ต้องการถ่ายทอดความงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชาวล้านนา เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้และปลูกฝังอนุรักษ์ความเป็นชาวล้านนาให้คงอยู่ โดยนำเอาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมมาประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตธรรมชาติในยุคปัจจุบันให้ดูมีชีวิตสมจริงเพื่อเป็นการกระตุ้นความรู้สึกของเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เกิดจิตสำนึกในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และใฝ่หาในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อไปตามการเจริญเติบโตของโลกปัจจุบัน

 

 

ประวัติศิลปิน “เจ สุรเสน” (N. Jay)

เจ สุระเสน เกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2502 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ สำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ต่อมาได้รับราชการเป็นช่างศิลป์ระดับ 3 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นอาจารย์พิเศษวิชาศิลปะที่โรงเรียนสาธิตมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระยะเวลา 5 ปี

แต่ด้วยใจรักและหลงใหลในเสน่ห์ศิลปะล้านนา จึงได้มาใช้ชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่โดยทำงานศิลปะถ่ายทอดความงามทางธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชาวล้านนาผ่านปลายพู่กันจีน, เกรียง ลงบนผืนผ้าใบทั้งสีน้ำมัน, อะคลีลิค พัฒนาการมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันใช้เทคนิคเกรียง สีอะคลีลิคบนผ้าใบ  จนเป็นที่ยอมรับและชื่นชมในผลงานอย่างกว้างขวาง

 

Related contents:

You may also like...