โครงการการกุศลโดยอนันตราเพื่อช้างไทย

Children's Day at Elephant Polo

มูลนิธิช้างเอเชียสามเหลี่ยมทองคำ (Golden Triangle Asian Elephant Foundation – GTAEF) เป็นส่วนงานการกุศลของในเครืออนันตรา ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 2548 เพื่อช่วยเหลือช้างไทย โดยได้ดำเนินโครงการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของช้างซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

เป็นที่ทราบกันดีว่าคนไทยให้ความเคารพกับช้างเป็นอย่างมาก ในอดีตช้างถูกใช้งานในการลากซุงและจนถึงปัจจุบัน ช้างยังคงเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ และยังเป็นสัตว์ที่ร่วมขบวนแห่ในงานต่างๆ แม้ว่าคนไทยจะมีความผูกพันกับช้าง แต่เราก็ยังพบเห็นควาญช้างบังคับช้างให้ออกเร่ร่อนตามถนนในเมืองต่างๆเพื่อขอทานจากนักท่องเที่ยว

การพูดคุยเรื่องงานของช้างคงไม่เกิดขึ้น หากช้างได้อาศัยอยู่ในป่าตามธรรมชาติ จนกว่าจะถึงจุดนั้น มูลนิธิช้างเอเชีย สามเหลี่ยมทองคำ ได้สร้างและส่งเสริมงานที่เหมาะสมแก่ช้างและควาญช้างที่สามารถทำงานได้ และยังให้การดูแลช้างที่ไม่สามารถทำงานได้อีกด้วย

มูลนิธิช้างเอเชีย สามเหลี่ยมทองคำ อยู่ภายใต้การดูแลของ มร. จอห์น โรเบิร์ตส์ ผู้อำนวยการฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีสำนักงานอยู่ในแคมป์ช้างของ อนันตรา โกลเด้น ไทรเองเกิ้ล แคมป์ช้าง แอนด์ รีสอร์ท บ่อยครั้งท่านจะได้พบ มร. โรเบิร์ต พาลูกช้างไปอาบน้ำ เดินเล่นตามป่าของรีสอร์ทที่กว้างกว่า 400 ไร่ หรือมาให้ประสบการณ์กับผู้ที่เข้าร่วมการฝึกเป็นควาญช้าง ซึ่งแม้ว่ากิจกรรมเหล่านี้อาจจะดูเป็นกิจกรรมสันทนาการเพื่อความสนุกสนาน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นกิจกรรมที่ช้วยให้การสนับสนุนช้างไทยสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

ภายใต้การดูแลอย่างมุ่งมั่นของ มร. โรเบิร์ตส์ ช้างเร่ร่อนกว่า 30 เชือกพร้อมควาญช้างและครอบครัวได้รับการช่วยเหลือให้จากถนน มีการจัดการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ควาญช้างและคู่สมรส สนับสนุนการศึกษาของบุตรหลาน และส่งเสริมให้คู่สมรสของควาญช้างทำอาชีพการทำผ้าไหมเพื่อนำมาวางขาย ณ ร้านค้าของที่ระลึกของรีสอร์ท โดยครอบครัวควาญช้างได้รับผลกำไรทั้งหมดจากการขาย

นอกเหนือจากการช่วยเหลือช้างออกจากถนนแล้ว มูลนิธิช้างเอเชีย สามเหลี่ยมทองคำ ยังได้ทำงานร่วมกับหน่วยราชการไทย และองค์กรอื่นๆเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นๆที่ให้การดูแลช้างในขอบเขตที่กว้างขึ้น

ในส่วนของความเป็นอยู่ที่ดีของช้าง สัตวแพทย์ประจำแคมป์ช้างของมูลนิธิฯ เป็นผู้ดูแลทั้งเรื่องสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีของช้างที่อาศัยอยู่ที่แคมป์ช้างของอนันตรา นอกจากนี้คุณหมอเชอร์รี่ยังได้ไปช่วยงานโรงพยาบาลศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย (Thai Elephant Conservation Centre – TECC) เป็นประจำทุกเดือน เดือนละสองอาทิตย์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนงานเพื่อการกุศลที่สร้างประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อมองถึงความจริงที่ว่าประเทศไทยมีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านช้างเพียงประมาณ 30 ท่าน

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน แคมป์ช้างของอนันตราได้ให้ยืมช้างเพื่อร่วมงานที่เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น และยังให้โอกาสเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ได้เข้าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องช้าง เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับช้างให้กับเยาวชนรุ่นใหม่

ในส่วนของโครงการอื่นๆ มร. โรเบิร์ตส์ ได้มีบทบาทในโครงการระดับนานาชาติหลายๆโครงการ โดย มร. โรเบิร์ตส์ กล่าวว่า ‘ผมได้รับมอบหมายให้ดูแลกองทุนการอนุรักษ์ธรรมชาติ The International Trust for Nature Conservation ซี่งเป็นกลุ่มงานการกุศลกลุ่มเล็กๆของเครือจักรภพอังกฤษ โดยงานหลักๆจะอยู่ในประเทศเนปาลและอินเดีย ซึ่งให้การดูแลและให้งบประมาณสนับสนุนโครงการสำรวจประชากรเสือในอุทยานแห่งชาติจิตวัน ในประเทศเนปาล โครงการนี้เป็นโครงการที่ดำเนินการมายาวนานที่สุดในบรรดาโครงการลักษณะเดียวกัน และที่นี่ผมได้เรียนรู้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หลายๆเรื่อง ที่ผมได้นำมาใช้กับโครงการดูแลช้างที่ผมทำอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ผมยังได้ดำเนินงานเพิ่มเติมเพื่อให้เราเป็นศูนย์วิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยโครงการที่โดดเด่นซึ่งเราได้มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น ได้แก่ โครงการช้างบำบัด โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนำช้างมาช่วยในการบำบัดเด็กออทิสติก

โครงการช้างบำบัด ได้รับการสนุนงบประมาณด้วยเงินทุนที่ได้มาจากการแข่งขันโปโลช้างชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเป็นงานประจำปีที่ช่วยหารายได้เพื่อช่วยช้างไทย เพิ่มเติมจากที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย (TECC) และสถาบันคชบาลแห่งชาติ (the National Elephant Institute – NEI) ซึ่งเป็นองค์กรของภาครัฐ ในพระอุปถัมภ์ฯของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในระหว่างการแข่งขันโปโลช้างฯช้างเร่ร่อนกว่า 40 เชือก ได้ออกจากท้องถนนเป็นเวลากว่า 2 สัปดาห์ เพื่อมาร่วมในการแข่งขันนี้ โดยระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมช้างทุกเชือกได้พักผ่อนในสภาพแวดล้อมสงบและเป็นธรรมชาติ ได้รับอาหารที่เหมาะสม พร้อมการดูแลจากสัตวแพทย์ผู้เชี่ยชาญ ในขณะเดียวกันช้างเหล่านี้ก็ได้ช่วยหารายได้เพื่อการช่วยเหลือช้างและสนับสนุนโครงการการกุศลอื่นๆ จวบจนปัจจุบัน อนันตราได้รวบรวมรายได้ทั้งหมดกว่า 600,000 ดอลล่าร์สหรัฐ และให้การช่วยเหลือควาญช้างและช้างกว่า 60 เชือก ทั้งยังได้บริจาครถกระบะ 3 คันให้แก่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เพื่อใช้ในการขนส่งอาหารช้างและการเดินทางของพนักงานประจำศูนย์ บริจาครถพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลช้างของศูนย์คชบาลแห่งชาติและสร้างโรงพยาบาลช้างแห่งแรกในจังหวัดกระบี่

ท่านที่สนใจบริจาคทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือช้างเพิ่มเติม สามารถบริจาคผ่านทาง ‘Friends of Conservation’ in the USA friendsofconservation.org/GoldenTriangle.htm หรือ ติดต่อบริจาคเข้ากองทุนการกุศลผ่าน มร. จอห์น โรเบิร์ตส์ ที่ jroberts@helpingelephants.org.

Related contents:

You may also like...