ลานดอกไม้พลาญป่าชาด ภูจอง-นายอย

ลานดอกไม้พลาญป่าชาด ภูจอง-นายอย

บริเวณป่าภูจอง-นายอย เป็นเทือกเขาแหล่งต้นน้ำของลำน้ำลำห้วยที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญพรรณ ป่าเต็งรัง มีพันธ์ไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นและอุดมสมบูรณ์ ส่วนมากดินจะเป็นดินลูกรังปะปนหินปูน ตามบริเวณที่ราบบนเนินเขา และประกอบด้วยลานหินลักษณะต่างๆ ตลอดจนหน้าผา เช่น ผาผึ้ง

อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย ตั้ง อยู่ในท้องที่อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยกัมพูชา พื้นที่ป่าอยู่ในส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก ประกอบด้วยภูเขาเล็กภูเขาน้อยมากมาย เช่น ภูจองนายอย ภูจองน้ำซับ ภูจอง ภูจันทร์แดง ภูพลานสูง ภูพลานยาว เป็นต้น มีสภาพป่าสมบูรณ์ สภาพธรรมชาติที่สวยงามและมีสัตว์ป่าชุกชุม อากาศโดยทั่วไป เย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในช่วงฤดูหนาว อากาศที่ภูจอง-นายอยจะเย็นมาก

ลานดอกไม้พลาญป่าชาด ภูจอง-นายอย 2

ลานดอกไม้พลาญป่าชาด ภูจอง-นายอย 3

ลานดอกไม้พลาญป่าชาด ภูจอง-นายอย 5

ลานดอกไม้พลาญป่าชาด ภูจอง-นายอย 4

Credit : Oceansmile

Related contents:

You may also like...