เปิดตัวโครงการผลิตสื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด คีตราชา

 

เป็นที่ทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความสนพระราชหฤทัยทางด้านดนตรีตั้งแต่ทรง พระเยาว์ ไม่เพียงทรงฟังเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้น หากยังทรงฝึกฝนการเขียนโน้ต การบรรเลงดนตรี คลาสสิกและทรงศึกษาประวัตินักดนตรีที่มีชื่อเสียงทั่วโลกผลงานการพระราชนิพนธ์เพลง รวมถึงการทรงดนตรีได้หลายประเภทเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับสากล ด้วยเหตุนี้สถาบันการดนตรีและศิลปะการแสดงแห่งกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรเกียรติคุณชั้นสูงให้ทรงดำรงตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ ลำดับที่ ๒๓ ปรากฏพระนามจารึกไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗

บทเพลงพระราชนิพนธ์รวม ๔๘ เพลง ต่างมีความหมาย มีเรื่องราวน่าสนใจ บางบทเพลงพระราชทานเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต บางบทเพลงก่อให้เกิดความสุขสนุกสนาน และบางบทเพลงก็เพื่อสร้างแง่คิด ถึงความรู้สึกรักชาติรักแผ่นดิน

1

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านดนตรีให้เป็นที่ประจักษ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้จัดทำโครงการผลิตสื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด “คีตราชา” โดยจัดงานแถลงข่าวโครงการดังกล่าว พร้อมได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ องคมนตรี พลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช เป็นประธานในงาน และเป็นผู้อำนวยบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่บรรเลงโดยวงดนตรีโปรมูซิกา ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.

วาปี ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในนามคณะผู้จัดทำ โครงการฯ กล่าวว่า “ด้วยตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านดนตรีและ บทเพลงพระราชนิพนธ์อันเป็นที่ประจักษ์รับรู้กันอย่างดีในหมู่ชาวไทยว่า เป็นสื่อช่วยจรรโลงจิตใจ สร้างความสุข ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งดีงามหลากหลายประการ หลายวาระให้แก่สังคมไทย พระเกียรติคุณนี้ ได้แผ่ไพศาลไปยังนานาอารยประเทศทั่วโลก ทำให้คนไทยเกิดความปลื้มปีติ
และนับเป็นอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิอาจจะพรรณนาได้ เราจึงมีความตั้งใจอย่างแรงกล้า ในการจัดทำโครงการผลิตสื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระเกียรติคุณและ พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ชุด “คีตราชา” ในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม คือ สารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ นำเสนอเรื่องราวความประทับใจในบทเพลงพระราชพระราชนิพนธ์ผ่านบุคคลในแวดวงดนตรี โครงการ Pro Musica Junior Camp supported by Boon Rawd Brewery เพื่อพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกของไทย โดยเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนจากทั่วประเทศที่ส่วนมากมักขาดโอกาสในการฝึกฝน และ การสนับสนุนด้านดนตรีคลาสสิก มาเข้าอบรมและฝึกฝนการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ และการผลิต มิวสิควิดีโอ ในชุด “หัวใจของพ่อ” ประพันธ์บทเพลงและการขับร้องโดยศิลปินผู้มากความสามารถ”

สำหรับรายละเอียดของโครงการผลิตสื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ชุด “คีตราชา” ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- สารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๑๐ ตอน ตอนละ ๒ นาที เผยแพร่พระปรีชาสามารถด้านดนตรี และถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ ใกล้รุ่ง ชะตาชีวิต ลมหนาว แว่ว ดวงใจกับความรัก และแสงเทียน โดยนำเสนอผ่านการสัมภาษณ์บุคคลในแวดวงดนตรี ได้แก่ ๑) ฯพณฯ องคมนตรี พลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช ๒) พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ๓) ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ ๔) ชัญพงศ์ ทองสว่าง ๕) ชาตรี คงสุวรรณ ๖) ญารินดา บุนนาค ๗) ปาล์มมี่- อีฟ ปานเจริญ ๘) อานนท์ สายแสงจันทร์ หรือปู แบล็คเฮด ๙) ป๊อบ ปองกูล สืบซึ้ง และสารคดี ชุดพิเศษ เรื่อง “คีตราชา”

- โครงการ Pro Musica Junior Camp supported by Boon Rawd Brewery เพื่อพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกของไทย โดยจะเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนในท้องถิ่นภูมิภาคทั่วประเทศที่ส่วนมากมักจะขาดโอกาสในการฝึกฝน และการสนับสนุนด้านดนตรีคลาสสิก มาเข้าร่วมอบรมและฝึกฝน บ่มเพาะความสามารถด้านดนตรี โดยเฉพาะการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในช่วงปิดภาคการศึกษา ที่แค้มป์ฝึกอบรมด้านดนตรี ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีหลายๆ ท่าน กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่ง ในการฝึกสอน ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะมีโอกาสบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ในคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นราวปลายเดือนตุลาคมนี้ด้วย

- มิวสิควิดีโอเฉลิมพระเกียรติฯ ในชุด หัวใจของพ่อ การประพันธ์บทเพลง และการขับร้องโดยศิลปินมากความสามารถ ได้แก่ อัสนี โชติกุล และ ปาล์มมี่-อีฟ ปานเจริญ ประพันธ์เนื้อร้องโดย สหภาพดนตรี กำกับโดย ครรชิต สพโชคชัย เพื่อย้ำเตือนให้คนไทยได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวนานัปการที่ทรงทำเพื่อคนไทยมาตลอดระยะเวลายาวนาน ถึงเวลาที่คนไทยทุกคนต้องพร้อมกันทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อที่เราจะดูแลแผ่นดินที่รักยิ่งของพระเจ้าอยู่หัว และของคนไทยทุกคน

นอกจากนี้ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระปรีชาสามารถทางดนตรี พร้อมชมตัวอย่างสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ ชุด “คีตราชา” และ ชมตัวอย่างมิวสิควิดีโอเฉลิม พระเกียรติ ฯ ชุด “หัวใจของพ่อ” การนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทัศนา นาควัชระ ผู้อำนวยการโครงการ Pro Musica Junior Camp Supported By Boon Rawd Brewery ร่วมพูดคุยแนะนำโครงการ พร้อมแถลงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวด้วย

ร่วมชื่นชมพระปรีชาสามารถทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พสกนิกรชาวไทยจะได้ประจักษ์โดยทั่วกัน ผ่านกิจกรรมของโครงการผลิตสื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด “คีตราชา” โดยเริ่มออกอากาศมิวสิควิดีโอเพลง “หัวใจของพ่อ” ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน และสารคดีเฉลิม พระเกียรติฯ ชุด “คีตราชา” ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ , ๗ – ๑๑ และ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ในรายการฮาร์ดคอร์ข่าว เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. และหลังข่าวพระราชสำนัก เวลา ๑๙.๕๕ – ๒๐.๑๕ น. ช่องไทยรัฐทีวี ในรายการพาเหรด บันเทิง เวลา ๑๙.๑๕ – ๑๙.๔๕ น. และช่อง Nation Chanel ในรายการข่าวข้นคนเนชั่น เวลา ๒๑.๓๐ – ๒๒.๔๕ น.

Related contents:

You may also like...