ปรส. กับความอัปยศของแผ่นดิน

Property-Auctions

ปรส.หรือ “องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน” ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติมหาศาล ปรส. เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นโดย พระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงินพุทธศักราช 2540 ทำหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดำเนินกิจการรวม 58 แห่ง เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้สุจริตรวมทั้งการชำระบัญชีของสถาบันการเงิน ข้อที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จนเป็นคดีความก็คือ ปรส.ไม่ได้แยกหนี้ดีและหนี้เสียออกจากกัน จนทำให้ทรัพย์สินของสถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการ มูลค่า 851,000 ล้านบาท ถูกประมูลขายไปเพียง 190,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นความเสียหายต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รับการว่าจ้างจาก ปรส.ในฐานะบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินแห่งหนึ่งจากจำนวนสิบกว่าแห่งให้ประเมินทรัพย์สินในส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ยึดมาโดยสถาบันการเงิน 58 แห่งแล้ว เพื่อนำออกประมูล

ในช่วงแรก ปรส. ดำเนินการได้ดีมาก กล่าวคือ ปรส.ให้บริษัทประเมินออกประเมินตามราคาตลาด ไม่ใช่ตั้งราคาประมูลเองเช่นสถาบันการเงินในอดีต และตั้งราคาประมูลเริ่มต้นไว้ที่ 50% เมื่อประเมินค่าเสร็จ ก็ยังจัดแสดงสินค้าอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบผ่านการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ชั้นนำเต็มที่ อีกทั้งยังให้บริการ ‘เปิดบ้าน’ ให้ประชาชนได้ไปพิจารณาดูทรัพย์ก่อนการประมูล แม้แต่รายงานประเมินค่าทรัพย์สินก็ให้ประชาชนถ่ายสำเนาไปศึกษาดูได้โดยเสียค่าใช้จ่ายแค่ค่าถ่ายเอกสารเป็นสำคัญ

เมื่อมีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่เคยมีมาในการประมูลในประเทศไทยแล้ว ปรส. ก็ว่าจ้าง บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดการประมูลขึ้น ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประมูลจำนวนมากใช้เวลาประมูลถึงประมาณ 1 สัปดาห์ ผลการประมูลปรากฏว่าขายอสังหาริมทรัพย์ได้เกือบทั้งหมด ณ ราคาสูงถึง 80% ของราคาที่ตั้งประมูล

กรณีนี้จึงเป็นการสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือแก่ปรส.เป็นอย่างมาก แต่การประมูลอสังหาริมทรัพย์ในความครอบครองของสถาบันการเงิน 58 แห่งนี้ มีมูลค่ารวมกันไม่ถึง 5,000 ล้านบาท  แต่พอมาจัดประมูลทรัพย์มูลค่า 851,000 ล้านบาท กลับดำเนินการมีนัยส่อทุจริต เริ่มตั้งแต่บริษัทเลแมน บราเดอร์ส(ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาของ ปรส. กลับมาประมูลเสียเอง

20130706_090100

ในครั้งนั้นมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า บริษัทที่ปรึกษากับบริษัทที่มาประมูลเป็นพวกเดียวกัน เพียงแค่เปลี่ยนชื่อบริษัทเลแมน บราเดอร์ส ก็ชี้แจงว่าบริษัทของตนมีนโยบาย “Chinese Wall” หรือนโยบายกำแพงเมืองจีน แผนกหรือบริษัทในเครือเดียวกัน จะไม่บอกความลับแก่กันและกันอย่างเด็ดขาด ถือเป็นจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเข้าทำนอง “อมพระมาพูด” แต่ ปรส. ก็กลับเชื่อถือ ยอมให้มาประมูลทรัพย์ได้

ในการประมูลทรัพย์ของบริษัทเลแมน บราเดอร์ส นั้น ดร.โสภณ พรโชคชัย ในนามของบจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ก็ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทนี้ประเมินค่าทรัพย์สินอีกเช่นกัน ในครั้งต่อมานี้ ปรส.ไม่จ้างบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินแล้ว ให้แต่ละบริษัทประเมินเองเอง แล้วเสนอราคาที่จะประมูลต่อ ปรส.ข้อน่าสังเกตก็คือเป็นการประมูลแบบครั้งละนับแสนล้านบาท ทำให้คงเหลือแต่บริษัทต่างชาติที่มีขีดความสามารถมาร่วมการแข่งขัน

ที่สำคัญที่สุดก็คือ ต่อทรัพย์สินมูลค่าเกือบล้านล้านบาทนี้ นอกจาก ปรส. จะไม่แยกหนี้ดีและหนี้เสียแล้ว ปรส.ยังให้เวลาบริษัทที่เข้าร่วมประมูลศึกษาทรัพย์ในระยะเวลาที่กระชั้นชิดมาก ไม่ดำเนินการอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมาเช่นการประมูลอสังหาริมทรัพย์ในครั้งแรก  ข้อมูลมีไม่ครบถ้วน สับสน ซึ่งควรเตรียมการให้ดีก่อน แต่ไม่ดำเนินการ แทบไม่อนุญาตให้ถ่ายสำเนารายละเอียดทรัพย์สินเพื่อไปสำรวจประเมินค่า บางกรณีต้องถึงขนาดจดข้อมูลไปเอง ในระหว่างไปสำรวจทรัพย์สินก็ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบภายในทรัพย์สินได้ ต้องประมาณการอยู่ข้างนอก

ผลก็คือราคาที่ประมูลได้ของทรัพย์สินเกือบหนึ่งล้านล้านบาทนี้ เฉลี่ยได้เพียง 22% ของมูลหนี้  บางกองประมูลได้เพียง 16% ของมูลหนี้เดิม ในความเป็นจริงน่าจะประมูลได้สูงกว่านี้มากจึงนับเป็นความสูญเสียของประเทศชาติเป็นอย่างมากจากการดำเนินการของผู้บริหาร ปรส. ในขณะนั้นอาจกล่าวได้ว่าการจัดประมูลอสังหาริมทรัพย์ชุดแรกที่ดำเนินการได้ดี อาจถือเป็นเพียงการสร้างภาพ เพื่อให้สังคมไว้วางใจแล้วค่อยดำเนินการในเชิงทุจริตในการประมูลหนี้ของสถาบันการเงินจนเกิดความเสียหายได้เช่นนี้

การดำเนินการขององค์กรที่ปราศจากการตรวจสอบ โดยเฉพาะองค์กรที่ดูมีภาพพจน์และผู้บริหารที่ดี จึงมักสร้างปัญหาในภายหลังเช่นนี้

Story : ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA

Related contents:

You may also like...