กรรมไม่ดีย่อมส่งผลต่อเราเช่นกันให้ใจเต้นไม่เป็นสุข

Buddha3

ทุกศาสนาล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันให้คนเราทุกคน ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำใหให้บริสุทธิ์ เพื่อที่สังคมจะได้อยู่อาศัยกันอย่างผาสุกสงบ นอกจากนี้แล้วการทำความดีย่อมส่งผลให้เราประสบแต่ความสุขใจ สุขกาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติกรรมดี อีกนัยหนึ่งกรรมไม่ดีย่อมส่งผลต่อเราเช่นกันให้ใจเต้นไม่เป็นสุข

ดังนั้นเวลาเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคต จะได้ระมัดระวังกายวาจาและใจของเราก่อน จะพูด จะคิด จะทำอะไรไม่ให้เกิดโทษหรือความเดือดร้อนแก่ตนและบุคคลอื่น

กรรมใหญ่ๆ ที่มีผลต่อจิตใจและส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ทำให้ประสบปัญหาในชีวิตที่มีอุปสรรคและอาการต่างๆ
ดังต่อไปนี้

  • จิตมีเรื่องคาใจ และหาความสุขในใจไม่ค่อยได้ จิตจะแสวงหาคำตอบอยู่เสมอ วิ่งวุ่นไปทั่วทุกกลุ่มทุกสายหาทางแก้ ก็ไม่ได้คำตอบ
  • จิตมีความรู้สึกด้านชา เฉย เหมือนคนไม่เอาอะไร ขาดแรงจูงใจ ขาดไฟและเป้าหมายในชีวิต
  • ทำสิ่งใดมันจะเสียเวลา เจอของปลอมหรือของไม่ดีผิดพลาดก่อน ทั้งที่หนทางดีๆ อยู่ใกล้ตัว
  • มีอุปสรรคขัดขวางเวลาจะทำอะไรให้เป็นความทุกข์ร้อนใจเสมอ โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมจิตจะตัน ไม่มีความสุขมีกิเลสมารและขันธมารรบกวนอย่างมาก
  • ได้ของมีตำหนิ ไม่สมบูรณ์ เป็นทุกขลาภ ได้อะไรมาจะมีความทุกข์ใจร่วมด้วยเสมอ
  •  มักคิดตัดรอนจิตใจตนเอง ให้ท้อแท้สิ้นหวังเกินกว่าเหตุ

 

อาการเหล่านี้ส่วนมากเป็นเพราะเศษของกรรมที่เคยปรามาสพระรัตนตรัย คำว่าปรามาส หมายถึง การลบหลู่ ดูหมิ่น ในทางลบและเสื่อมเสีย อาจเป็นทางการแสดงออกทางกิริยา วาจาและมีใจร่วมด้วย ตรงนี้หลักๆเป็นการกระทำปรามาสต่อพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ และรวมไปถึงต่อผู้ที่ตั้งใจกระทำ ความดี เรียกว่า ขวางความดีคนอื่นนั่นเองครับ

เมื่อเป็นเช่นนี้เราควรทำความเข้าใจต่อตนเองใหม่ว่า ทุกคนมีกรรมเป็นของตน ทำดีจักได้ดี ทำชั่วจักได้ชั่ว หากเราไม่ศรัทธา ไม่เชื่อถือ รวมทั้งไม่เห็นชอบต่อคนที่กระทำความดีที่ตรงกันข้ามกับเรา เราก็ควรระมัดระวังคำพูดและความคิดให้ดี ทางที่ดีที่สุด เราควรพยายามวางใจเป็นกลาง และกล่าวเสนอความเห็น โดยไม่ให้มีการล่วงเกินและขัดขวางกำลังใจความดีของคนอื่น

Thanks to images from http://cdn.tinybuddha.com/wp-content/uploads/2011/06/Buddha3.jpg

Related contents:

You may also like...