ออกประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ลงนามผู้บัญชาการทหารบก

ประกาศกฎอัยการศึก พฤษาคม 2557

ตอนนี้ทหารได้เข้ายึดทีวีทุกช่องแล้ว รวมทั้งช่องทีวีแดงชั่วด้วย ทำให้ช่องแดงกลายเป็นช่องดับไปแล้ว ใบประกาศกฎอัยการศึกลงชื่อ “พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา” แพร่สะพัดโซเชียลฯ มีผลตั้งแต่เวลา 03.00น. ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ทหารยกกำลังเข้าคุมพื้นที่สถานีโทรทัศน์แล้ว 6 โมงเช้า ประกาศกฎอัยการศึกอย่างเป็นทางการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ

อ้างอิงจากทวีตเตอร์ของ “วาสนา นาน่วม” ผู้สื่อข่าวประจำสายทหาร ได้เผยแพร่เอกสารการประกาศกฏอัยการศึกฉบับที่ 1/2557 ระบุว่าตามสถานการณ์ที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองหลายกลุ่ม ได้ทำการชุมนุมประท้วงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ตลอดจนพื้นที่ต่างๆของประเทศและมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ความรุนแรง ด้วยการใช้อาวุธสงครามต่อประชาชนและสถานที่สำคัญอย่างกว้างขวางเป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดเหตุการณ์จลาจล และความไม่สงบเรียบร้อยอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ อันกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนั้น เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็ว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 2 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติกฏอัยการศึก พุทธศักราช 2457 ประกาศใช้กฏอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2557 เวลา 03.00 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 20 พ.ค. 2557 ลงชื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก

00

มีรายงานเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กำลังทหารพร้อมอาวุธได้เข้าควบคุมพื้นที่สถานีโทรทัศน์ทุกช่อง อาทิ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ โดยได้มีรถบรรทุกทหารประมาณ 4-5 คัน ขับออกมาจากกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ไปตามถนนวิภาวดีรังสิต รวมถึงสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้มีกำลังทหารเข้าพื้นที่ภายใน อย่างไรก็ตาม คาดว่าเช้านี้เวลา 06.00 น. พลเอกประยุทธ์ จะประกาศกฏอัยการศึก ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยใช้แม่ข่ายสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

ต่อมามีรายงานว่าได้มีประกาศกองทัพบก ฉบับที่ 2/2557 เรื่องการจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย(กอ.รส.) ระบุว่าตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกในทุกท้องที่ของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 ไปแล้วนั้น เพื่อให้มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยอาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 2 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติกฏอัยการศึก พุทธศักราช 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ดำเนินการดังนี้

1.จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย(กอ.รส.) ดังนี้

  1. ผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย(ผอ.รส.)
  • 1.2 ให้ กอ.รส. มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
  • 1.2.1 ป้องกัน ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความเรียบร้อย และความมั่นคงของประเทศ ในทุกท้องที่ของประเทศ
  • 1.2.2 มีอำนาจบังคับใช้กฏหมายทุกมาตราในพระราชบัญญัติกฏอัยการศึก พุทธศักราช 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็ว
  • 1.2.3 มีอำนาจในการเชิญบุคคลมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ หรือมาให้ถ้อยคำ หรือส่งมอบเอกสาร หรือหลักฐานใด เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบได้

 

2. ให้หน่วยเกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

  • 2.1 ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศเรื่องพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2557 ยุติการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 0300 และให้กำลังของหน่วยต่างๆ ตามโครงสร้าง การจัดของ ศอ.รส. (เว้น กำลังของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ) เคลื่อนย้ายกลับที่ตั้ง เพื่อไปปฏิบัติภารกิจของแต่ละหน่วย
  • 2.2 ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งมอบกำลังในอัตราให้ขึ้นควบคุมทางยุทธการกับ กอ.รส. เมื่อได้รับคำสั่ง เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชน ทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็ว

 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 ลงชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก

สำหรับการประกาศกฎอัยการศึกเป็นไปตาม พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ซึ่งได้ตราขึ้นไว้สำหรับประกาศใช้เมื่อมีเหตุจำเป็นเพื่อรักษาความสงบ เรียบร้อยในบ้านเมือง เช่น ในกรณีเกิดสงคราม การจลาจล โดยมีการกำหนดเขตพื้นที่ที่จะใช้บังคับ และเมื่อจะยกเลิกการบังคับใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่ใดจะต้องประกาศออกมาเป็น พระบรมราชโองการ

ผู้มีอำนาจประกาศกฎอัยการศึกนั้น พ.ร.บ.กฎอัยการศึกฯ มาตรา 4 ระบุว่า “เมื่อมีสงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แห่งใดให้ผู้บังคับบัญชาทหาร ณ ที่นั้น ซึ่งมีกำลังอยู่ใต้บังคับไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพัน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาในป้อมหรือที่มั่นอย่างใด ๆ ของทหารมีอำนาจประกาศใช้กฎอัยการศึก เฉพาะในเขตอำนาจหน้าที่ของกองทหารนั้นได้ แต่จะต้องรีบรายงานให้รัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุด”

อำนาจทหารเมื่อประกาศใช้กฎอัยการศึก ตามมาตรา 6 ระบุว่า “ในเขต ที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในส่วนที่เกี่ยว กับการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนต้องปฏิบัติตามความ ต้องการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร”

“ขอให้ทุกฝ่ายหยุดเคลื่อนไหว แล้วเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาของชาติโดยเร็ว ขออย่าตื่นตระหนก ทบ.มุ่งหวังให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว สวัสดี” ผบ.ทบ. กล่าวฯ

Related contents:

You may also like...