ไทยพาณิชย์ จับมือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดทำหลักสูตรการเงินระดับปริญญาโท

6x4IMG_9760-22

นายวรวัจน์ สุวคนธ์ (กลางขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ ลงนามร่วมกับ ดร.มัทนา สานติวัตร (กลางซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างสรรค์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์    สาขาการเงิน เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวางแผนการเงินและการลงทุน (Wealth Management) ป้อนเข้าสู่ภาคธุรกิจสถาบันการเงิน เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการออมและการบริหารการเงินอย่างยั่งยืนมากขึ้น

สื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
ดวงพร หุตะเสวี (แก้ว) โทร. 02-544-4503 , 081-6377367 Email: dongprnh@scb.co.th
กุณฑลี  โพธิ์แก้ว (ผึ้ง) โทร. 02-544-4501 , 086-1308560 Email: koontalee.pokaew@scb.co.th
ปรวรรณ ปานปั้น (อ้อย) โทร. 02-544- 4514 ‘ 087-7043434 Email: porrawan.parnpan@scb.co.th
Website: www.scb.co.th
Facebook: www.facebook.com/scb.thailand
Twitter: www.twitter.com/scb_thailand

Related contents:

You may also like...