สัมมนาจัดหาทุนสนับสนุนมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

area033

ในระหว่างวันจันทร์ที่ 3 ถึงเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้เป็นหัวหน้าคณะพานักธุรกิจไปดูงานอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น งานนี้จัดสำหรับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช)และนักลงทุนทั่วไป โดยดร. โสภณ เคยไปบรรยาย ณ สถาบันการศึกษาและมีพันธมิตรธุรกิจที่ญี่ปุ่น รวมทั้งจัดดูงานประเทศญี่ปุ่นหลายครั้ง

กิจกรรมนี้ ดร.โสภณ จัดขึ้นเพื่อหาทุนสนับสนุนมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ที่ ดร.โสภณ เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่มีกิจกรรมที่คึกคักมากที่สุดองค์กรหนึ่งในประเทศไทย เช่น การจัดประกวดเรียงความชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมรวมทั้งมีการจัดเสวนาติดต่อกันทุกเดือนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2545 เป็นต้นมา

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

Related contents:

You may also like...