ศุภาลัย คว้ารางวัล “BV สัญลักษณ์แห่งความมั่นใจ ในมาตรฐานระดับสากล”

Photo_คว้ารางวัล BV

นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “BV สัญลักษณ์แห่งความมั่นใจ ในมาตรฐานระดับสากล” จากนายอิศรชัย ภิญโญ Commercial Manager บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) (BVC) พร้อมด้วย นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร, นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการเงินและบัญชี ร่วมให้เกียรติต้อนรับ ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3

รางวัล “BV สัญลักษณ์แห่งความมั่นใจ ในมาตรฐานระดับสากล” เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 โดยการนำเครื่องหมายการรับรองระบบ ISO 9001 ของ BVC ไปใช้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อสาร, สร้างการรับรู้, ให้ความเชื่อมั่น และเสริมสร้างภาพลักษณ์ต่อกลุ่มลูกค้า คู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ง ยังสร้างความภูมิใจในเครื่องหมายการรับรองที่ได้รับและสามารถนำสัญลักษณ์ของ BVC ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ อย่างกว้างขวาง มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ สวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์

Related contents:

You may also like...