โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชันฯ มอบรางวัล พ่อดีเด่น ประจำปี 2556

พลเอก พูลสวัสดิ์ คุณหญิง อิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์

โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน “รัฐ ราษฎร์ รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี ถวายความดีเพื่อพ่อหลวง” ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สรรเสริญคุณความดีของบุคคลในทุกสาขาอาชีพอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย โดยถือว่าเป็น “รางวัลเกียรติคุณคนของแผ่นดิน ตามรอยพระยุคลบาท” เพื่อยกย่อง ชมเชย สนับสนุน เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลตัวอย่างที่ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ศาสนา สังคมและประเทศชาติและเป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติตนในวัฒนธรรม จริยธรรม รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทย ร่วมกันทำความดี ตามรอยพระยุคลบาท สนองคุณแผ่นดิน

พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีเป็นประธานพิธี มอบรางวัล “พ่อดีเด่น ประจำปี 2556″ แด่ พลเอก พูลสวัสดิ์ ปัญจมานนท์ สมุหราชองครักษ์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ, รางวัล “สตรีดีเด่น ประจำปี 2556″ แด่ คุณหญิง อิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์ ณ Princess Chulabhon’s Medical Research Institute วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

พลเอก พูลสวัสดิ์ ปัญจมานนท์

คุณหญิง อิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์  2

พลเอก พูลสวัสดิ์ ปัญจมานนท์ 2

คุณหญิง อิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์  3

คุณหญิง อิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์

พลเอก พูลสวัสดิ์ คุณหญิง อิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์ 2

DSCF1278

Related contents:

You may also like...