ศาสตราจารย์ นายแพทย์ทองอวบ อุตรวิเชียร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ทองอวบ อุตรวิเชียร เป็นนักเรียนอัสสัมชัญรุ่นเดียวกับข้าพเจ้า หากเขาอ่อนกว่าข้าพเจ้าสองสามปี และเขาเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในขณะที่ข้าพเจ้าเรียนอยู่กรุงเทพฯ จบชั้นมัธยมศึกษาแล้ว เขาจึงมาเรียนต่อเตรียมอุดมศึกษาในเมืองกรุง ซึ่งสมัยนั้นเรียกกันว่า ม. ๗ ม. ๘ ทองอวบอยู่แผนกวิทยาศาสตร์ ข้าพเจ้าอยู่แผนกอักษรศาสตร์ จึงไม่คุ้นกัน และเมื่อจบการศึกษาแล้ว เราก็ต่างแยกทางกันเดิน หากมีเพื่อนร่วมรุ่นที่คุ้นกันหลายคน เช่น หมออรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ พล.อ.อ. กันต์ พิมานทิพย์ ซึ่งเมื่อสมัยเรียนอยู่ด้วยกัน ยังใช้ชื่อว่าสว่าง

นายแพทย์เอก ปักเข็ม เลขานุการชมรมศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของทองอวบ ไว้อย่างน่าสนใจ จึงขอนำมาลงพิมพ์ไว้ให้ได้อ่านกันในวงกว้างดังต่อไปนี้

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ทองอวบ เกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Melbourne ประเทศออสเตรเลียเมื่อ พุทธศักราช ๒๕๐๕ และสำเร็จการศึกษาทางด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปและศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ จากมหาวิทยาลัย Edinburgh ในสหราชอาณาจักร เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๑ สมรสกับ น.สง อรพินท์ ปฐมวาณิชย์ เมื่อ พุทธศักราช ๒๕๐๓ มีบุตร-ธิดา รวม ๔ คน

ได้รับบรรจุเป็นอาจารย์เอกภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๗ โดยเป็นหนึ่งในคณะแพทย์รุ่นแรก ซึ่งเป็นรุ่นบุกเบิกก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านเป็นผู้ก่อตั้งและดูแลภาควิชาศัลยศาสตร์และภาควิชาวิสัญญีวิทยา ซึ่งเป็นภาระที่หนัก ท่านเป็นผู้เสียสละ มีความเป็นผู้นำ ความอดทนตรากตรำทำงานอย่างวิริยะอุตสาหะและเพียบพร้อมด้วยอุดมการณ์ มีวิสัยทัศ บริหารภาควิชาจนเป็นภาควิชาที่มีความเจริญมั่นคง มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เป็นครูที่ห่วงใยศิษย์ คอยพร่ำสอนทั้งวิชาการเพื่อประกอบวิชาชีพ และให้เป็นคนดีในสังคม ท่านเป็นแพทย์ที่ใฝ่รู้และหาความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดทั้งแก่อาจารย์และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ท่านมีกระตือรือร้น และจริงใจ ในการให้ความช่วยเหลือประชากรที่ยากจนและเจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะ ท่านได้สร้างงานวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านผ่าตัดที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประชากรในภาคอีสาน เช่น การผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเป็นผู้ริเริ่มการผ่าตัดปลูกถ่ายไตในภาคอีสานเมื่อเกือบ ๒๐ ปี ก่อน ด้วยความมุ่งมั่นและมองการณ์ไกล ในการพัฒนาศักยภาพขององค์กร และโอกาสในการให้การรักษาผู้ป่วยตับวาย การผ่าตัดปลูกถ่ายตับจึงเกิดขึ้นภายใต้การนำของท่านและประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

ท่านได้สร้างเครือข่ายและประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ชมรมศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โดยท่านเป็นประธานผู้ก่อตั้งชมรมศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖) ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยและ International Association of Surgeons, Gastroenterologists and oncologist Joint Project ผลงานของท่านมีมากมายและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อันเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้แก่ชมรมศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างคณานับ

ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๔ ท่านได้เป็นประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

และเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ท่านได้รับรางวัล Albert Schweizer Golden Medal Award ณ กรุงวอซอร์ ประเทศโปแลนด์ นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของประเทศไทย ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และของชมรมศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ศัลยแพทย์รุ่นหลังได้เรียนรู้และเจริญรอยตา

ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ประธานหน่วยปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่ปรึกษาชมรมศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยผลงานและความสามารถดังกล่าวข้างต้น ทางชมรมศัลยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้จัดปาฐกถาทองอวบ อุตรวิเชียร เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน

ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้ไปปาฐกถาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายแพทย์ทองอวบ อุตรวิเชียร ณ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๑ นับเป็นคนที่ ๗ ตั้งแต่มีปาฐกถาเกียรติยศเช่นนี้มา

ข้าพเจ้าเองก็จัดปาฐกถาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว มากว่า ๑๐ ปีเข้านี้แล้ว การยกย่องคนดีๆ ที่ยังมีชีวิตอยู่ นับว่าสำคัญไม่น้อยไปกว่ารำลึกถึงคุณูปการของท่านนั้นๆ เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ดังที่เราก็จัดปาฐกถาโกมล คีมทอง มา ๓๐ ครั้งแล้ว ตั้งแต่เมื่อเสียชีวิตไปไม่นาน ทั้งนี้เพื่อปลุกระดมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของอุดมคติและการอุทิศชีวิตเพื่อส่วนรวม

 

 

 

Related contents:

You may also like...