พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ

0001

พระปรมาภิไธย/พระนาม

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ
(5 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 – ปัจจุบัน)

 

พระอิสริยยศ

พระองค์เจ้าชั้นโท
พระราชนัดดาในรัชกาลที่ 9

 

ประสูติแต่

นาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน
และ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Related contents:

You may also like...