พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

0002

พระปรมาภิไธย/พระนาม

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
(8 ตุลาคม พ.ศ. 2525 – ปัจจุบัน)

 

พระอิสริยยศ

พระองค์เจ้าชั้นโท
พระราชนัดดาในรัชกาลที่ 9

 

ประสูติแต่

นาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน
และ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Related contents:

You may also like...