โชว์ระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

agt_2ndapwas_1

บริษัทเอจีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หนึ่งในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัย และความมั่นคงของโลกที่เติบโตเร็วที่สุดและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศกับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการระบบแรกของโลก ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยระบบนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งรัฐบาลได้ทำการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทร่วมฯ ที่ผ่านเข้ารอบเพื่อพิจารณาในขั้นต่อไปทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้รัฐบาลก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำด้านบริหารน้ำแห่งโลก

นิทรรศการของบริษัทฯได้จัดขึ้นเพื่อการประชุมในครั้งนี้ มีการสาธิตและแสดงมาตรการรวมถึงความสามารถของระบบบริหารจัดการที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นแม่แบบสำหรับการบริหารจัดการน้ำระบบแรกของโลก หรือที่เรียกว่า ศูนย์บัญชาการบริหารจัดการน้ำและศูนย์คลังข้อมูลน้ำ (Water Command and Control Center and Data Warehouse) โดยแนวทางการออกแบบพัฒนาระบบนี้ มีเป้าหมายในการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้ง และเพื่อจัดการให้มีน้ำในปริมาณที่เพียงพอเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศ ระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้เป็นระบบที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งรวบรวมรูปแบบการจำลองสถานการณ์ การคาดการณ์ เพื่อใช้ในการประเมินสถานะอุทกภัยและภัยแล้งทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีเวลาในการเตรียมการและสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารงานได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีเหตุวิกฤติ

ระบบการจัดการของ บริษัท เอจีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สามารถบูรณาการข้อมูลน้ำและสภาพอากาศจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่กระจายอยู่ในรูปแบบต่างๆเข้ามาเรียบเรียงให้เป็นข้อมูลมาตรฐานในรูปแบบเดียวกันที่จะรวมอยู่ในศูนย์ข้อมูลระดับประเทศ โปรแกรมสร้างแบบจำลองสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศที่ทันสมัยสามารถช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้โดยสร้างแบบจำลองสถานการณ์ที่มีความยืดหยุ่นได้หลายรูปแบบ เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในหลากหลายรูปการณ์ ช่วยในการเลือก ตอบรับกับการจัดการอุทกภัยและภัยต่างๆที่เกี่ยวกับน้ำ รวมถึงการวางแผนคำนวนและประเมินแผนการอพยพ อีกทั้งประเมินความเสียหาย สามารถทดสอบ เพิ่มความแข็งแกร่งของแผนงานและการฝึกอบรมบนพื้นฐานของแบบจำลองที่คัดเลือกแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินในภาวะที่มีทรัพยากรจำกัดหรือสถานการณ์ปกติ เน้นการจัดการทรัพยากรน้ำในขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งรวมไปถึงการควบคุมปั๊มน้ำ ประตูน้ำเพี่อลดผลกระทบของอุทกภัยด้วย

Mati Kochavi3

นายมาติ โฆชาวิ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอจีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าว “น้ำเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูง ที่นับวันจะสูงยิ่งขึ้น เอจีที เล็งเห็นถึงกลยุทธ์ความสำคัญที่จะต้องช่วยให้โลกมีการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของน้ำเพื่อบรรเทาความเสี่ยงจากอุทกภัย และภัยแล้ง บริษัทฯ ภูมิใจที่ได้มีโอกาสแสดงระบบบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการระบบแรกของโลก ซึ่งสามารถปกป้องชีวิต ความเป็นอยู่ และทรัพย์สินได้

กลุ่มบริษัทค้าร่วม ล็อกซเล่ย์ – เอจีที เป็นกลุ่มบริษัทค้าร่วมที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดยผสานเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกับประสบการณ์ระดับโลก มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนด้านระบบความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ครอบคลุมไปถึงองค์ความรู้ และประสบการณ์กับระบบโครงสร้างพื้นฐานของทรัพยากรน้ำในประเทศไทยทำให้บริษัทฯ อยู่ในสถานะที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหา และความท้าทายของการบริหารจัดการน้ำด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ”

นายธงชัย ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า“เนื่องจากเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศมาจากการทำเกษตรกรรมเป็นหลัก ดังนั้นการจัดการน้ำด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีจะสามารถช่วยให้ชาวไร่ชาวนาของเราทำการเพาะปลูก และเพิ่มผลผลิตจากการลงทุนต่อไร่ได้มากขึ้น ส่วนในช่วงฤดูฝน เราก็สามารถบริหารจัดการน้ำ ปรับ เปลี่ยน และกำหนดการปล่อยน้ำเพื่อลดผลกระทบของอุทกภัยได้ด้วย”

“นับเป็นความสำคัญที่จะต้องบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคต โดยผ่านโครงการที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในเชิงวิเคราะห์ วิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกฝนและพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มคุณค่าของการพัฒนาการโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในประเทศ ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่จะทำให้ระบบบริหารจัดการน้ำและระบบนิเวศน์ส่งเสริมซี่งกันและกันได้อย่างสมดุลและเป็นโครงการที่มีศักยภาพในการดำเนินงานได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน” นายธงชัย กล่าว

นอกเหนือจากวิดีทัศน์ที่นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทยแล้ว ผู้เข้าชมยังได้มีโอกาสดูตัวอย่างงานระบบบริหารจัดการน้ำและนวัตกรรมอื่นๆ จากทั่วโลกที่ บริษัท เอจีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดนำเข้ามาให้ชมอีกด้วย ปัจจุบันนี้ บริษัท เอจีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่จัดการระบบโครงการบริหารป้องกันอุทกภัยของแม่น้ำยังซี ในเจิ้งโจว มณฑลเหอหนานในประเทศจีน ระบบนี้ใช้สัญญาณ sensor ที่ทันสมัย วางตามแนวกำแพงกั้นน้ำซึ่งมีศูนย์บัญชาการควบคุม จึงสามารถใช้เป็นระบบเตือนภัยในขั้นต้น มีโปรแกรมจำลองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมไปถึงการจำลองแนวกำแพงกั้นน้ำที่เกิดรอยแตก นอกจากนี้ บริษัท เอจีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดยังได้บริหารงานโครงการนำร่อง LiveDijk Utrecht ในประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมกับองค์กรรัฐ Netherlands’ Organisation for Applied-Scientific Research TNO ร่วมบริหารดูแลแนวกำแพงกั้นน้ำในจังหวัดอูเทรค โดยระบบสามารถตรวจสอบสภาพแนวกำแพงกั้นน้ำทั้งสองจุดของจังหวัดได้ตลอดเวลา โดยใช้ข้อมูลสดในการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงเช่นความมั่นคง รอยแตกและอุทกภัย

Thailand Media Contact
Immediate Resources Ltd.
Suthinart Suwannalak, Wichitra Khemalaap
T+668 653 3883, M+668 7933 7799
Esuthinart@immediateresources.co.th

Related contents:

You may also like...