เพ่งจิต ให้เห็นธรรมของจริง

170521

หลายท่านอาจกำลังเกิดความเหนื่อยหน่ายจากสิ่งที่กำลังทำหน้าที่กันอยู่ อีกทั้งเหตุการณ์บ้านเมืองเรานับวันที่มีแต่ความหดหู่ทวีขึ้น ไม่ว่าจะการฉ้อราษฎร์บังหลวงการรับจำนำข้าว โรคสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มีทางรักษา ฯลฯ ซึ่งเรื่องที่รมเร้าทั้งหมดนั้นถือเป็นเรื่องทางโลก ถือเป็นปัจจัยภายนอกทั้งสิ้น หากเราไม่เอาตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องมากนัก เราก็จะรู้สึกผ่อนคลายสบายๆ

การรู้ใจตนเองนั้นหากจะพูดกันก็คงไม่พ้นเรื่องของ “จิต” ที่พระอาจารย์ชวลิต ฉันทสีโล ได้กล่าวไว้ใน “ดูจิตตน ด้วยตนเอง” สัปดาห์ที่แล้ว เมื่อเพ่งจิตตนเองให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราก็จะพบกับ “ธรรม” ที่เป็นของจริง … มาถึงตรงนี้คุณผู้อ่านอาจสงสัยว่า “ธรรมของจริง” เป็นอย่างไร แล้วที่เรากำลังทำบุญตักบาตร ไหว้พระนี้เป็นของจริงหรือเปล่า เรามาดูกัน…

การทำบุญตักบาตรนั้นเป็นการให้ทาน(จาคะ) ไหว้พระเป็นการภาวนา(ปฏิบัติ) ซึ่งทั้งสองนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมเช่นกัน แต่ก็ยังมีหลักธรรมอื่นมากมายให้แต่ละบุคคลเลือกปฏิบัติได้ตามความเหมาะสมแก่ตนในแต่ละฐานะออกไป เป็นต้นว่า ทิศ 6, สังคหวัตถุธรรม, อริยสัจ 4 ฯลฯ เพื่อให้ตนนั้นสามารถกำหนดจิตและเข้าใจในความเป็นตัวตนของเราเองด้วยใจเราเองให้ได้ การภาวนาที่ถูกต้องและตรงที่สุดคิอการเจริญสติสร้างวิปัสสนา

“ธรรมใด” ที่นำไปปฏิบัติแล้วเกิดความสุข ความสงบ ระงับความวุ่นวายขัดแย้งได้ เรียกว่า “ธรรมนั้นของจริงของแท้” ธรรมใดที่นำไปปฏิบัติแล้วเกิดความทุกข์ ความวุ่นวาย เกิดความขัดแย้ง เรียกว่า”ธรรมนั้นของปลอมของเทียม

“ธรรม” ของพระพุทธองค์ เมื่อนำไปประพฤติปฏิบัติ จะเป็นไปเพื่อความสุข สงบ ระงับ จากกิเลสและความวุ่นวายทั้งหลายทั้งมวล เหตุใดจึงไม่สงบ เป็นทุกข์ มีแต่ความเดือดร้อน ร้อนรุ่ม วุ่นวาย มีแต่ความขัดแย้ง แม้ธรรมนั้นจะเป็นของแท้ของจริง เมื่อสถิตอยู่ใน “โมฆะบุรุษ” ธรรมนั้นก็ “เป็นของปลอมของเทียม”

ถ้าคิดว่าธรรมของตน ประพฤติปฏิบัติอยู่นี้เป็นของจริงของแท้เพราะเหตุใดจึงไม่สงบ ไม่เป็นสุขและยังขัดแย้งวุ่นวายอยู่ สิ่งต่างๆที่เกิดไม่ได้เกิดเพราะธรรม แต่เกิดเพราะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ปฏิบัติไม่จริง ไม่รู้จริง ไม่เห็นจริงตามธรรมนั้น

ท่านผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่แท้จริง “ท่านไม่ขัดแย้งกับโลกหรือกับใคร” ให้ถามตัวเองว่า “ท่านเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม จริงหรือไม่”

พระชวลิต 2

เรียงเรียงจากสนทนาธรรมกับพระชวลิต ฉันทสีโล วัดพระมหาธาตุยุวราษฎร์รังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร

Story : Porsche Kittisak K

Related contents:

You may also like...