ชวนคุณหันมารักผึ้ง สร้างสมดุลธรรมชาติกับโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์ผึ้ง

PLAN BEE 1

เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เดินหน้าโครงการอนุรักษ์ผึ้งสายพันธุ์เอเชียให้รอดพ้นจากการสูญพันธุ์ Plan Bee เดินหน้าโครงการอนุรักษ์ผึ้งสายพันธุ์เอเชียให้รอดพ้นจากการสูญพันธุ์ จัดโครงการนำร่องสองแห่งในกรุงเทพฯ แห่งแรก ณ โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ เซอร์วิสเรสซิเดนซ์ระดับหรูใจกลางกรุง ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงผึ้งในเขตเมืองแห่งแรกของไทย นอกจากนี้ แบรนด์ชามา โดยชามา สุขุมวิท กรุงเทพฯ มีแผนงานที่จะสานต่อความร่วมมือกับไร่ทอง ออร์แกนิค ฟาร์ม ในการริเริ่มโครงการเพาะเลี้ยงผึ้งในเขตชนบท สำหรับการเพาะเลี้ยงผึ้งเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในระยะยาว ตามปณิธานหลักของชามาในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งสนับสนุนโครงการเพื่อบรรเทาความยากจน

โครงการเลี้ยงผึ้งในเขตเมือง ที่ โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ ภายใต้แบรนด์ซัฟฟรอนที่มีนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพ โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ จะเป็นเซอร์วิสเรสซิเดนซ์แห่งแรกที่ริเริ่มโครงการเลี้ยงผึ้งในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ผึ้งในปัจจุบันประสบกับการคุกคามในด้านต่างๆ จึงทำให้แหล่งพักพิงสุดท้ายที่เหลืออยู่สำหรับสิ่งมีชีวิตนี้คือพื้นที่ใจกลางเมืองเท่านั้น

โครงการเลี้ยงผึ้งในเขตเมือง ณโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ จะถือเป็นโครงการนำร่องของกลุ่มออนิกซ์ฯที่ริเริ่มดำเนินการในประเทศไทยและขยายสู่โรงแรมในเครืออื่นๆที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศต่อไป โดยออนิกซ์ฯได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะจากไร่ทอง ออร์แกนิค ฟาร์ม เพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพและความสำเร็จของโครงการ นักเลี้ยงผึ้งจากไร่ทองจะมาตรวจเยี่ยมโครงการเพื่อเก็บน้ำผึ้งและให้ความรู้แก่พนักงานถึงเทคนิคและทักษะการเลี้ยงผึ้งด้วยรังแบบ Warré-type ซึ่งเป็นมิตรต่อการใช้ชีวิตของผึ้ง ทั้งนี้ ออนิกซ์ฯมุ่งหวังให้กิจกรรม “แพลนบี” นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเรียนรู้ของพนักงาน แขกผู้เข้าพัก ตลอดจนชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสืบไป

นอกจากนี้แล้วทางออนิกซ์ฯยังจัดให้มีโครงการเลี้ยงผึ้งในเขตชนบท โดยชามา สุขุมวิท กรุงเทพฯ เพื่อสานต่อนโยบายการทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและบรรเทาความยากจนของแบรนด์ชามา โดยชามา สุขุมวิท กรุงเทพฯ มีแผนงานที่จะสานต่อความร่วมมือกับไร่ทอง ออร์แกนิค ฟาร์ม ในการริเริ่มโครงการเพาะเลี้ยงผึ้งในเขตชนบท โดยในการให้ความรู้และจัดหาสิ่งจำเป็นให้แก่ชุมชนเกษตรกรรมสำหรับการเพาะเลี้ยงผึ้งให้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อสร้างเป็นแหล่งรายได้เสริมของเกษตรกร นอกจากนี้ ชามา และ ไร่ทอง ยังจัดการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพแก่บุคคลที่สนใจ เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบชีววิทยาของผึ้งสายพันธุ์เอเชีย รวมถึงบทบาทของผึ้งที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศในธรรมชาติ

ลิสา ทอมมัส ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวถึงโครงการ “แพลนบี” ว่า “ออนิกซ์ฯ ได้นำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหลายโครงการผ่านแบรนด์ทั้งสี่ในเครือได้แก่ ซัฟฟรอน ชามา อมารีและโอโซ ซึ่งครอบคลุมการดูแลพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านเพื่อการสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน โดยออนิกซ์ฯได้กำหนดค่านิยมขององค์กรและแนวทางการประกอบธุรกิจให้เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมเพื่อมอบประโยชน์คืนสู่ชุมชนใกล้เคียง โครงการ “แพลนบี” ถือเป็นก้าวแรกในการริเริ่มการเพาะเลี้ยงผึ้งในเขตเมืองของประเทศไทยและมีแผนขยายโครงการสู่ประเทศอื่นๆและเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยสร้างพื้นที่และสภาพแวดล้อมในเขตเมืองที่เหมาะสมและปลอดภัย ให้กับประชากรผึ้งสามารถลี้ภัยจากยาฆ่าแมลงในชนบทได้ โดยน้ำผึ้งที่ได้จากรังผึ้งนี้จะถูกนำมาเป็นส่วนประกอบอาหารและเครื่องดื่มในร้านคาเฟ่ แคลร์ และ มันโด ป็อป ใน โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ และ เรายังสามารถสอดแทรก นำเสนอข้อมูลความรู้ เพื่อให้แขกผู้เข้าพัก พนักงาน และชุมชนได้ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติไปพร้อมกับเรา”

************************************************************************************************************************

Column : เลี้ยงผึ้ง, อนุรักษ์สายพันธุ์ผึ้งสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม
ความสำคัญของผึ้งในระบบนิเวศ ผึ้งคือตัวช่วยหลักในการผสมเกสรของธรรมชาติ โดยหนึ่งในสามของธัญญาหารที่เราบริโภคล้วนอาศัยผึ้งในการถ่ายละอองเกสร และถึงแม้จะมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศ ผึ้งและแมลงอื่นๆที่ช่วยผสมเกสรกลับถูกคุกคามจากปัจจัยหลายด้าน อาทิ การใช้ยาฆ่าแมลง การปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การเพิ่มขึ้นของสัตว์รังควาน โรคซึ่งเกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง มลภาวะ รวมถึงการทำเกษตรกรรมที่ผิดวิธี

************************************************************************************************************************

ณัชญ์สรัล สิทธิโชควโรดม
PR Executive
วิวาลดี้ พับลิค รีเลชั่นส์
โทรศัพท์: +66 (0) 85 956 7889
แฟกซ์: +66 (0) 2612 2254
อีเมล์: natsaran.s@vivaldipr.com
เว็บไซต์: www.vivaldipr.com

Related contents:

You may also like...