ดร. วัชระ พรรณเชษฐ์

ดร.วัชระ พรรณเชษฐ์ ประธานสภาเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก

การศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก
มัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยไมอามี่ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแปซิฟิก เวสเทอร์น สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่ง-ภารกิจทางสังคม

ต.ค.2549- ม.ค. 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, กรรมาธิการและเลขานุการคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
ก.พ.-ก.ย. 2549 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข
พ.ย.2546-มี.ค.2548 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม
มี.ค.-ต.ค.2546 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2547-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ องค์กร วาย.พี.โอ. หน่วยงานในประเทศไทย
2549-ปัจจุบัน ประธานสภาเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก
2546-ก.ค.2549 กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาสินค้าและบริการ บริษัท ไทยแลนด์
พรีวิลเลจ คาร์ด จำกัด
2545-2549 ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2546-2548 ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานคณะอนุกรรมการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-อินเดีย
รองประธานคณะกรรมการอำนวยการกรุงเทพเมืองแฟชั่น กระทรวงอุตสาหกรรม
2546 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ APEC CEO SUMMIT 2003
2541-2546 กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทย (ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่ พ.ศ.2536)
2541-2546 กรรมการบริหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2538-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสมาคมธนาคารไทย ผู้แทนในสภาที่ปรึกษาด้านธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council : ABAC)

ประสบการณ์ด้านธุรกิจภาคเอกชน

2546-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท สิทธิผลเซลส์
มี.ค.2548-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เยอรมัน ออโต้ จำกัด
2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท วรรณมานี
2543-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสติมา คอนซัลติ้ง จำกัด
2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2534-2545 กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มเอ็มซี สิทธิผล จำกัด

Related contents:

You may also like...